Connect with us

#SEMASA

Ki sah Sedih Penga wal Kese lamatan Ini Amat Menyayat Hati,Mu jurlah Kema tian Mendi ang Terbe la

Published

on

Ki sah Sedih Penga wal Kese lamatan Ini Amat Menyayat Hati,Mu jurlah Kema tian Mendi ang Terbe la

Ki sah seorang penga wal kesela matan yang mening gal du nia selepas 8 bulan terlan tar aki bat dise rang oleh seorang lelaki pada Disember tahun lalu telah tu lar di media sosial.

Ki sah penga wal kesela matan di Ipoh

Men diang Thava Sagayam A/L Santhanasamy, 64 tahun telah dise rang oleh seorang sus pek yang juga penye wa homestay di kondominium tempat mang sa bekerja .

Difahamkan mang sa tidak dapat membe narkan indi vidu terse but bersama anaknya mandi di kolam renang kerana mema tuhi prose dur ope rasi stan dard (SOP).

Video dari ‘CCTV’ berkenaan insi den tersebut telah tu lar sehari selepas mend iang mening gal du nia di media sosial.

Dibe lasah sehingga ala mi kecede raan pa rah di kepa la,Penga wal kesela matan itu menga lami kecede raan pa rah di kepa la dan tidak seda rkan di ri sehingga terpak sa menjalani beberapa prose dur pembe dahan sebelum akh1rnya disah kan mening gal du nia pada 27 Ogos lalu.

Ting galkan ba lu yang sudah berusia

Pemer gian Thava Sagayam tu rut mening galkan seorang ba lu, Puan Philomena A/P Edward yang berusia 59 tahun.

Pastinya kehi langan in san yang dikha barkan sebagai seorang yang ceria dan peramah oleh wa ris memberikan tampa ran he bat buat ahli keluarga.

Mana tidaknya, sebelum keja dian tersebut, men diang Thava Sagayam tidak mempunyai sebarang kompl1kas1 penya kit seri us sehing galah dia dise rang tanpa be las kasi han atas 1su kecil sahaja.

Mu jur menca rum bersama PERKES0

Mu jurlah ketika hidup mend iang merupakan penca rum di bawah Ak ta Kesela matan Sosial Peker ja 1969 (Akta 4) melalui peker jaannya sebagai penga wal kesela matan. Menerusi sema kan yang dibuat PERKES0, wa ris la yak menerima ban tuan fae dah di bawah sk1m berke naan kerana mene pati sya rat kela yakan.

Ba lu kepada men diang juga menerima tiga faedah PERKES0. Pertama, Faedah Hi lang Upa ya Sementara (FHUS) yang diba yar untuk sepanjang tempoh men diang mene rima cu ti sa kitnya iaitu dari tarikh mula kema langan sehingga ke tarikh kema tian berjumlah RM12,737.32. Wa ris men diang turut menerima Faedah Orang Tang gungan (FOT) yang dibayar secara bu lanan untuk seu mur hi dup sebanyak RM1,143.90 dan Faedah Pengu rusan Ma yat (FPM) berjumlah RM2,000.

Salam tak ziah buat ahli keluarga mang sa

Su sulan daripada khabar du ka yang diterima tersebut, pi hak Kemen terian Sum ber Manu sia dan PERKES0 menza  hirkan rasa sim pati yang sebesar-besarnya kepada ahli keluarga men diang yang diting galkan.

Mereka juga berha rap supaya ban tuan berben tuk faedah ini sedikit sebanyak mam pu merin gankan be ban in san-in san yang ditingg alkan untuk mene ruskan kehi dupan akan datang.

Sumber:ohmymedia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!