Connect with us

#SEMASA

“hanya kepada allah saya boleh menga.du betapa sd1hnya saya” – Ibu Sangat Sed1h dengan apa yang sdng brlaku,2 anaknya mnghdap pnyakit yang agk truk

Published

on

“hanya kepada allah saya boleh menga.du betapa sd1hnya saya” – Ibu Sangat Sed1h dengan apa yang sdng brlaku,2 anaknya mnghdap pnyakit yang agk truk

Sudh kering air mata Siti Suhana Misdi, 36, menge.nangkan na.sib anak sulungnya yang didu.ga uj.ian cukup ge.tir selepas di.sahkan menghi.dap kan.ser limf.oma pada usia cukup muda.

Cerita Siti Suhana, pada mulanya, beliau fik.irkan de.mam pa.nas berpanjangan yang dia.lami anak sulungnya, Iskandar Zulkarnain Azuan Isaidi, 13, hanyalah penya.kit biasa, namun haki.kat sebenarnya lebih te.ruk daripada itu.

Kon.disi kesi.hatan remaja berkenaan semakin membu.ruk apabila menga.lami masa.lah ku.lit yang menyebabkan bahagian kakinya berna.nah dan berda.rah.

“Abang (nama manja Iskandar Zulkarnain) mempunyai lebihan bi.ji kelen.jar yang agak lu.ar bia.sa pada le.hernya. Selepas pemer.iksaan, dok.tor buat kesim.pulan bahawa Abang menghi.dap kan.ser.

“Pada Mac 2019, Abang dibe.dah secara menge.jut untuk membu.ang bi.ji kelen.jar yang membe.sar. Selepas pros.edur tersebut, Abang dibe.narkan pulang ke rumah.

“Selepas itu, saya tk meneruskan rawa.tan susu.lannya kerana ketika itu kami berdepan masa.lah kewan.gan,” cerita ibu kepada lima cahaya mata itu.

limfoma

Pun demi.kian, selepas dua tahun berlalu atau lebih te.pat pada Mei lalu, keadaan Abang semakin lem.ah. Pemeri.ksaan terkini mendapati kelen.jar pada baha.gian lehe.rnya semakin membim.bangkan.

“Saya memang tk sang.ka sa.kit Abang datang kembali.

“Paling mera.gut perasaan saya apabila dok.tor maklumkan, kan.ser limf.oma yang diha.dapi oleh Abang su.kar diub.ati dan difahamkan tk akan hi.lang buat selama-lamanya,” katanya.

Su.sulan itu, pembe.dahan kali kedua dijalankan pada 12 Mei lalu, namun keadaan kesi.hatan remaja tersebut masih belum memu.askan lagi.

“Ini kerana masih terdapat beberapa kelen.jar lagi pada bahagian leh.ernya. Lebih membim.bangkan saya, uba.t yang digunakan untuk mera.wat masa.lah ku.lit Abang telah membuatkan mukanya beng.kak dan difahamkan boleh menje.jaskan bu.ah ping.gang dan ha.tinya.

limfoma

“Memang ub.at yang dibekalkan itu membuatkan lu.ka pada ka.kinya pu.lih tapi beri ke.san lain pula. Saya tk tahu mana si.lapnya, mungkin ada ala.han atau masal.ah lain.

“Jadi, kini kami gunakan ub.at sapu sahaja,” katanya yang menetap di Taman Universiti, Johor Bahru, Johor.

Anak kedua juga berpeny.akit

Peribahasa sudah ja.tuh ditim.pa tangga sesuai menggambarkan situ.asi yang dihadapi Siti Suhana.

Masih terke.jut dengan nasib menimpa Abang, anak keduanya, Nur Qistina Balqish, 12, atau Kakak tu.rut disa.hkan menghi.dap kan.ser limf.oma baru-baru ini.

limfoma

Selain itu, Kakak juga menderita ketum.buhan di dalam hi.dung.

“agak su.kar saya nk ceritakan bagaimana ji.wa dan pera.saan saya yang berke.camuk. Namun, di depan anak-anak saya tk boleh menan.gis kerana bim.bang mereka se.dih dan rasa terbe.ban.

“Hanya kepada ALLAH sahaja tempat saya menga.du dan bergan.tung ha.rap. Abang dan Kakak memang anak yang baik, ringan tulang dan rajin membantu mengemas rumah selepas solat Subuh. Pandai menjaga adik-adik lain. Kini, mereka l.emah dan sa.kit,“ lu.ahnya penuh kese.dihan.

limfoma

Meskipun telah menjalani pembe.dahan membu.ang bi.ji kelen.jar dan ketum.buhan dalam hid.ung pada 9 Julai lalu, keadaan Kakak masih belum pulih sepenuhnya dan memerlukan pemeri.ksaan su.sulan setiap minggu.

Dapatkan info2 lanjut di SumberMaklumat ya,Terima kasih.

Sumber:sinarharian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!