Connect with us

#AGAMA

InsyaAllah,kelak ada kebaikannya,10 tanda sy4hid mnurut para ulama,jngn l3paskan ilmu ini

Published

on

InsyaAllah,kelak ada kebaikannya,10 tanda sy4hid mnurut para ulama,jngn l3paskan ilmu ini

Selepas mengvcapkan “La ilaha illallah” dan ketika sedang menyamp4ikan hadis Rasul S.A.W. Moga Allah merhm4ti Syeikh Mahmud ‘Abdul Baqi yang meningg4l dunia ketika sedang meny4mpaikan nas1hat di sebuah majlis perk4hwinan di Kuw4it.

Khvsnul khat1mah atau akh1r hidvp yang baik adalah su4tu k0ndisi dimana seorang mukm1n diberi tavfiq oleh Allah sebelum dat4ngnya kem4tian untuk men1nggalkan segala perbuatan yang mendtangkan mur.ka Allah Azza wa Jalla, bersemngat melakvkan ket4atan dan meng3rjakan berbagai kebaikan kemudian dia menvtup us1anya dengan keba1kan.

Ada beberapa khvsnul kh0timah yang dir1nci oleh p4ra ulama berdasar dal1l2 dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Diantaranya;

Seseorang yang mengvcap kal1mat ‘Laa ilaaha illallah‘, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam; “Barangs1apa yang akh1r perkataannya adalah ‘Laa ilaaha illallooh’ maka dia akan masuk Surga.” (HR. Abu Dawud)

Meningg4l dengan ker1ngat di d4hi, berdasar hadits Ibnu Buraidah bin Hashib sebagai berikut ; “Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan, ia menjnguk saudaranya yang s4kit, ia menemuinya tengah sek4rat dan dah1nya berker1ngat, ia berkata: Allaahu Akbar, aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang mu`min meningg4l dunia dengan (mengeluarkan) ker1ngat did4hinya.” (HR. Ahmad)

M4ti pada malam Jum’at atau di siang hari Jum’at, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam; “Tklah seorang muslim meningg4l dunia di hari Jum’at atau pada malam Jum’at kecuali Allah akan menj4ganya dari fitn4h kvbur.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Orang yang meningg4l karena th0’un (peny4kit wabah atau sampar). Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda; “M4ti karena peny4kit s4mpar adalah sy4hid bagi setiap muslim.” (HR. Bukhari)

Orang yang meningg4l karena sak1t perut, atau peny4kit yang berhubvngan dengan p3rut seperti; maag, k4nker, usvs bvntu, kolera, disentri, bat ginjal dan lain sebagainya. “Barangsiapa yang m4ti karena sak1t pervt maka dia adalah sy4hid.” (HR. Muslim)

Orang yang meningg4l karena tengg3lam, karena kej4tuhan bangunan atau tebing. Abu Hurairah mer1wayatkan bahwa Rasuluvllah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bers4bda; “Orang yang m4ti syahid itu ada 5; orang yang men1nggal karena peny4kit tha’un, s4kit perut, tengglam, orang yang kej4tuhan (bangunan atau tebing) dan men1nggal di jalan Allah.” (HR. Bukhari)

Orang yang meningg4l dalam suatu urusan di jalan Allah (Sabilillah) . Seperti seseorang yang meningg4l dalam perjalanan d4kwah atau men1nggal sewaktu meng4jar ilmu ag4ma atau ketika melakukan amal keb4jikan kepada sesama yang din1atkan ikhl4s karena Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari diatas. Fisab1lillah adalah berjvang di jalan Allah juga dalam peng3rtian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh p4ra ulama.

Seorang wanita yang men1nggal karena mel4hirkan anaknya. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda; “Terbvnuhnya seorang muslim terh1tung sy4hid, kem4tian karena wabah th4un terh1tung syahid, kem4tian karena s4kit perut terhitung sy4hid, kem4tian karena tenggelam terh1tung syahid dan seorang wanita yang m4ti karena mel4hirkan anaknya terhitung syahid.” (HR. Ahmad)

Seseorang y4ng terbvnuh karena mempert4hankan h4rtanya atau keh4rmatannya. Abu Hurairah RA meriwayatkan; Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallohu ‘alaihi wasallam dan bertanya; “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak meng4mbil h4rtaku?” Beliau bersabda, “Jangan engk4u berikan hart4mu” Bagaimana kalau ia mel4wanku?” Beliau bersabda; “Law4nlah dia”, “Bagaimana kalau dia membu.nuhku?” Beliau bersabda; “Engkau sy4hid”, “Bagaimana kalau aku yang membu.nuhnya?” Beliau bersabda; “Dia di ner4ka” (HR. Muslim)

“Barangsiapa yang terbunvh karena mempert4hankan hart4nya maka dia syah1d, barangsiapa yang terbunvh karena memeprtahankan ag4manya maka dia sy4hid, barangsiapa yang terbu.nuh karena mempertahankan ny4wanya maka dia sy4hid dan barngsiapa yang terbu.nuh karena memeprtahankan keluarganya maka dia sy4hid.” (HR. Tirmidzi)

Orang yang meningg4l dalam keadaan meng3rjakan kebaikan atau amal s0leh. Seperti seseorang yang men1nggal dalam keadaan sholat, melaksanakan ibadah haji, bersilatur4hmi dan sebagainya. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda; “Barangsiapa yang meningg4l ketika mengvcap ‘Laa ilaaha illallah’ ikhl4s karena maka dia masuk Svrga, barangsiapa yang berpvasa pada suatu hari kemudian meningg4l maka dia masuk Svrga, dan barangsiapa yang brsdekah ikhl4s karena Allah kemudian dia meningg4l maka dia masuk Svrga.” (HR. Ahmad).*/Imron Mahmud

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Sepibiru

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!