Connect with us

#AGAMA

bahasa cerminkan cara kita ‘melay4n’ org lain,jngan jdikan media sos1al tmpt mnabur F1tnah

Published

on

bahasa cerminkan cara kita ‘melay4n’ org lain,jngan jdikan media sos1al tmpt mnabur F1tnah

ʙᴀʜᴀꜱᴀ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴏᴘᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴋɴᴀ ᴘᴇʀ1ʟᴀᴋᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴛ1ɴɢᴋᴀʜ ʟᴀᴋᴜ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇɢɪ ɢ3ʀᴀᴋ-ɢ3ʀɪ, ᴛᴜᴛᴜʀ ᴋᴀᴛᴀ ᴅᴀɴ ꜱɪᴋᴀᴘ. ʙᴀʜᴀꜱᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴊᴇʟᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛᴜʟɪꜱᴀɴ, ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅᴀɴ ɪꜱʏᴀʀᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ʙᴀʜᴀꜱᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜰɪᴛɴ4ʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴏɴꜰʀᴏɴᴛᴀꜱɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴊɪᴋᴀ ᴛᴋ ᴍᴇɴ3ᴘᴀᴛɪ ʀᴇ4ʟɪᴛɪ.

ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛʀᴀᴅɪꜱɪ ɪꜱʟᴀᴍ, ᴜʟᴀᴍᴀ ꜱᴜꜰɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇʀɪɴɢᴀᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ʟɪᴅ4ʜ. ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴅɪ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ʟ1ᴅᴀʜ, ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴊᴀʀɪ-ᴊᴇᴍᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀʟᴀᴛ ᴘᴇɴᴜʟɪꜱᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴅ1ᴀ ꜱᴏꜱ1ᴀʟ.

ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴠᴇʀʙ4ʟ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴀᴛ ᴍᴇɴᴜᴛᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴛᴋ ʙᴀɪᴋ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇɴᴜʟɪꜱᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʙ4ꜱ ᴅᴀɴ ʟ4ɴᴄᴀʀ ᴍᴇɴɢᴜɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴛᴇʀꜱ1ʀᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴍɪᴋɪʀᴀɴ ᴛ4ɴᴘᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍ4ʟᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅ4ᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋ3ɴᴀᴀɴ.

ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴡᴀᴅ4ʜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟᴠᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍɪᴋɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ɴᴇɢ4ᴛɪꜰ.

ᴀʙᴜ ʜᴜʀᴀɪʀᴀʜ ʀᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ: “ᴡᴀʜᴀɪ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ, ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ꜱɪ ꜰᴜʟᴀɴ ʀᴀᴊɪɴ ꜱ0ʟᴀᴛ ꜱᴠɴᴀᴛ ᴍᴀʟᴀᴍ, ᴘᴜ4ꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴀɴɢ ʜᴀʀɪ, ᴍᴇɴɢ3ʀᴊᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇʙ4ɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ. ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴜᴋᴀ ᴍᴇɴɢɢ4ɴɢɢᴜ ᴊɪʀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʜ4ꜱᴀɴʏᴀ?”

ʟᴀʟᴜ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪ ɴᴇʀ4ᴋᴀ.” ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ: “ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ꜱɪ ꜰᴜʟᴀɴ (ʟᴀɪɴ) ᴍᴇɴɢᴇʀᴊᴀᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴡᴀᴊɪʙ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴘᴏᴛᴏɴɢ ᴋᴇᴊᴜ, ɴᴀᴍᴠɴ ᴛɪᴅ4ᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢɢ4ɴɢɢᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢᴘᴜɴ?

ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘ3ɴɢʜᴜɴɪ ꜱʏᴠʀɢᴀ.” (ʜᴀᴅɪꜱ ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ʙᴜᴋʜᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ-ᴀᴅᴀʙ ᴀʟ-ᴍᴜꜰʀᴏᴅ)

ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴅ0ꜱᴀ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅɪɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴛᴜʟɪꜱᴀɴ ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀʟᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴋ3ꜱᴀᴛ, ʙᴠʀᴜᴋ, ᴘᴇɴᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴏʜᴍ4ʜᴀɴ, ᴀᴅᴜ ᴅ0ᴍʙᴀ, ᴜᴍᴘ4ᴛᴀɴ, ᴋᴇᴊ1ᴀɴ ᴅᴀɴ ꜰɪᴛɴ4ʜ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴛᴜʟᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ.

ɪɴɢᴀᴛʟᴀʜ ᴀᴍ4ʀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴠᴍᴘᴀᴛ, ᴘᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜰɪᴛɴ4ʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴄ3ʟᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ʜᴜᴍᴀᴢᴀʜ: “ᴋᴇᴄᴇʟ4ᴋᴀᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ʙᴀɢɪ ᴛɪᴀᴘ-ᴛɪᴀᴘ ᴘᴇɴᴄ4ᴄɪ, ᴘᴇɴɢ3ᴊɪ.”

ᴍᴇɴᴠʀᴜᴛ ᴀʙᴜ ʜᴀʏᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀꜰꜱɪʀ ᴀʟ-ʙᴀʜʀᴜʟ ᴍᴜʜɪᴛʜ, ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ‘ʟᴜᴍ4ᴢᴀʜ’ ʙᴇʀ3ʀᴛɪ ʜɪɴ4ᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱʏ4ʀᴀᴛ ᴍᴀᴛᴀ, ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ.

ʙᴇʀᴛ0ʟᴀᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʟ4ꜱᴀɴ ᴅɪꜱᴇʙᴠᴛᴋᴀɴ ɪɴɪ, ᴍᴀʀɪʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍᴇʟɪʜᴀʀᴀ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴋ ᴍᴇɴɢɪʀᴀ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴʏ4ᴍᴘᴀɪᴀɴɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴠ3ʀʙᴀʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴜʟɪꜱᴀɴ. ᴅ0ꜱᴀ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ʟ1ꜱᴀɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅ0ꜱᴀ ᴛᴜʟɪꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴀʀ ᴍᴇʟᴜᴀꜱ ᴋᴇ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ ᴛɴᴘᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴅᴀɴ.

ᴀʙᴜ ʜᴜʀᴀɪʀᴀʜ ʀᴀ ᴍᴇʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ꜱɪᴀᴘᴀ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴀᴋʜ1ʀ, ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴀɪᴋ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪᴀᴍ. ꜱɪᴀᴘᴀ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴀᴋʜɪʀ, ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜʟɪᴀᴋᴀɴ ᴊɪʀ4ɴɴʏᴀ. ꜱɪᴀᴘᴀ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴀᴋʜɪʀ, ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜʟ1ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛ4ᴍᴜɴʏᴀ.” (ʜʀ ʙᴜᴋʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜꜱʟɪᴍ)

ɪꜱʟᴀᴍ ɪᴀʟᴀʜ ᴀɢᴀᴍᴀ ʀᴀʜᴍᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍᴀᴛɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴋ ᴍᴇɴʏᴀʟ4ʜɢᴜɴ4ᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴇɴɢᴠᴍᴘᴀᴛ, ᴍᴇᴍʙᴠᴋᴀ ᴀɪʙ, ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍꜰ1ᴛɴᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ꜱɪᴀᴘᴀ ᴍᴇɴᴠᴛᴜᴘ ᴀ1ʙ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀɴʏᴀ ꜱᴇꜱᴀᴍᴀ ᴍᴜꜱʟɪᴍ, ɴᴇꜱᴄ4ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴠᴛᴜᴘ ᴀ1ʙɴʏᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜ1ʀᴀᴛ.

ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴍᴇɴᴠᴛᴜᴘɪ ᴀɪʙ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴍᴜꜱʟɪᴍ, ᴍᴀᴋᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴠᴛᴜᴘɪ ᴀɪʙ ᴏʀ4ɴɢ ʙᴇʀᴋ3ɴᴀᴀɴ ᴅɪ ᴅᴠɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜ1ʀᴀᴛ.” (ʜʀ ɪʙɴᴜ ᴍᴀᴊᴀʜ)

ᴏʀᴀɴɢ ɢ3ᴍᴀʀ ᴍᴇᴍʙɪᴄᴀʀᴀᴋᴀɴ ᴋᴇ4ɪʙᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ, ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛɴᴘᴀ ᴅɪꜱᴇᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʟɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀɪʙ4ᴅɪᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴀɪʙ ᴅɪꜱᴇʙᴀʀᴋᴀɴ, ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴋᴇʙᴜʀᴠᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱɪ ᴘᴇɴʏ3ʙᴀʀ.

ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜰɪʀᴍᴀɴ-ɴʏᴀ: “ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀ ᴍᴇɴɢʜᴇʙᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴜᴅᴠʜᴀɴ ʙᴠʀᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴏʟᴇʜ ᴀᴢ4ʙ ꜱ3ᴋꜱᴀ ᴛᴋ ᴛᴇʀᴘ3ʀɪ ꜱ4ᴋɪᴛɴʏᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪ ᴀᴋʜ1ʀᴀᴛ ᴅᴀɴ (ɪɴɢᴀᴛʟᴀʜ) ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ (ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ) ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴜ ᴛᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ (ʏᴀɴɢ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ).” (ᴀɴ-ɴᴜʀ: 19)

ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇɴᴊ4ɢᴀᴀɴ ʙᴀʜᴀꜱᴀ, ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴀɴᴅᴠᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢ4ᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴘᴏʜᴏɴ ᴋᴀʏᴜ ꜱᴜʙᴜʀ. ᴀᴋᴀʀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀᴛ ᴍᴇɴᴄ3ɴɢᴋᴀᴍ ʙᴜᴍɪ ᴅᴀɴ ᴅᴀʜᴀɴɴʏᴀ ʀᴇɴᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇɢᴀᴋ ᴋᴇ ʟᴀɴɢɪᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ʙᴜᴀʜ ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʙ4ɪᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʜʟᴜᴋ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

ꜰɪʀᴍᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ: “ᴛɪᴅᴋᴋᴀʜ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴜᴋᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ, ɪᴀɪᴛᴜ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ʙᴀɪᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴘ0ʜᴏɴ ʙᴀɪᴋ, ᴀᴋᴀʀ ᴛᴜɴᴊ4ɴɢɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴛᴇɢᴠʜ, ᴅᴀɴ ᴄᴀʙᴀɴɢ ᴘᴜᴄᴜᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʟᴀɴɢɪᴛ. ɪᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ʙᴜᴀʜɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴢɪɴ ᴛᴜʜᴀɴɴʏᴀ. ᴅᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀɪɴɢᴀᴛ.

“ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ʙᴠʀᴜᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴏʜᴏɴ ᴛᴋ ʙᴇʀɢᴜɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴠɴɢᴋɪᴛ ᴀᴋᴀʀ-ᴀᴋᴀʀɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ʙᴜᴍɪ; ᴛᴋ ᴀᴅᴀ ᴛᴀᴘᴀᴋ ʙᴀɢɪɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʜɪᴅᴠᴘ.” (ɪʙʀᴀʜɪᴍ: 24-26)

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ɪᴀʟᴀʜ ʀᴇ4ʟɪᴛɪ ᴊᴜᴊᴜʀ. ɪɴɪ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴅɪᴛᴠᴛᴜʀᴋᴀɴ ʜᴇɴᴅ4ᴋʟᴀʜ ᴍᴇɴ3ᴘᴀᴛɪ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ᴀᴛᴀᴜ ꜰᴇɴ0ᴍᴇɴᴀ ʙᴇɴᴀʀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀᴋ1ᴋᴀᴛ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ.

ᴘᴇʀɪʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴜʟᴜᴛ ꜱᴀɴᴛᴀɴ ʙɪɴᴀꜱᴀ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴠʟᴜᴛ ʙᴀᴅᴀɴ ʙɪɴ4ꜱᴀ. ᴛᴇʀʟ4ᴊᴀᴋ ᴘᴇʀᴀʜᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴜɴᴅᴜʀ, ᴛᴇʀʟᴀᴊᴀᴋ ᴋᴀᴛᴀ ʙᴠʀᴜᴋ ᴘᴀᴅ4ʜɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:BeritaHarian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!