Connect with us

#K.DUNIA

“S0lat tahjjud trakh1r abang ketika mnggigil kesak1tan” – D0ktor turvt mngis slps 10 hari bert4rng ny4wa

Published

on

“S0lat tahjjud trakh1r abang ketika mnggigil kesak1tan” – D0ktor turvt mngis slps 10 hari bert4rng ny4wa

” ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴʏᴡᴀ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ᴋᴇᴍᴀᴛʟᴀɴ. ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴜᴀᴍɪᴋᴜ, ʀᴇᴢᴀ ᴀᴅɴɪɴ ʀᴏꜱʟᴀɴ,”

ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴀᴘꜱʏᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʟɪꜱ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴛɪᴋᴛ0ᴋ.

ᴅɪɪʀɪɴɢɪ ʟᴀɢᴜ ‘ᴋᴇᴍᴀʀɪɴ’ ᴅᴇɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱᴇᴠᴇɴᴛᴇᴇɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʟᴀᴛᴀʀ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ, ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ 1.04 ᴍɪɴɪᴛ ɪᴛᴜ ʙɪꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴠɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇʙ4ᴋ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴏɴᴛᴏɴɴʏᴀ.

ɪɴᴛᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ ɪꜱᴍᴀɪʟ ɪᴋʀᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜʟʀ ᴘᴀᴅᴀ 28 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ 10 ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴛᴀʀᴠɴɢ ɴʏᴡᴀ ᴍᴇɪᴡᴀɴ ᴄ0ᴠʟᴅ-19.

ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴘᴇᴍᴇʀɢʟᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅᴇᴛɪᴋ-ᴅᴇᴛɪᴋ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀʀᴡʜ ᴛᴇᴛᴀᴘ ꜱᴇɢᴀʀ ᴅɪ ɪɴɢᴀᴛᴀɴ ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ɪɴᴛᴀɴ, ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴘᴀᴅᴀ 18 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅɪꜱᴇʀ4ɴɢ ᴅᴍᴀᴍ.

” ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴘᴀɴᴀᴅ9ʟ, ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴀᴋ ᴋᴇʙ4ʜ. ᴘᴀɢɪ ᴇꜱᴏᴋɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴜʙᴜʜ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴠ ʙᴀᴅᴀɴɴʏᴀ ʟᴇɴɢᴜʜ-ʟᴇɴɢᴜʜ, ꜱᴀᴋʟᴛ ᴘᴇʀᴠᴛ… ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ʙᴜʙᴜʀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴇʟᴇʀᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴜʙᴛ ʟᴀɢɪ.

” ᴛᴀᴘɪ ᴅᴍᴀᴍɴʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇʙ4ʜ, ᴍᴀʟᴀʜ ꜱᴜʜᴜ ʙᴅᴀɴ ᴍᴀᴋʟɴ ᴛʟɴɢɢɪ. ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴘ0ɪɴᴛᴍᴇɴᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜᴊʟᴀɴ ᴄ4ʟɪᴛᴀɴ (ꜱᴡ4ʙ)… ᴅᴍᴀᴍ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ʙᴜᴋᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀɪɴ.

” ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴀʟɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴡ4ʙ, ʀᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴅᴀʜ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇᴇɴᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇᴛᴜᴊᴜʜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴛᴀꜰ ᴘᴇᴛʀᴏɴᴀꜱ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴡ4ʙ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴛᴜʀᴜɴ ‘ꜱɪᴛᴇ’. ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ.

” ᴅɪᴘᴇɴᴅᴇᴋᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ, ꜱᴇʜᴀʀɪ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅ0ᴋᴛᴏʀ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴜᴊʟᴀɴ ꜱᴡ4ʙ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ‘ꜱᴀɴɢᴋᴠᴛ’. ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘ0ꜱɪᴛɪꜰ, ᴅɪᴀ ‘ᴄʜɪʟʟ’ ꜱᴀᴊᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴛᴜ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴋᴇʀᴛᴇʜ, ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ.

ʟᴀᴍʙᴀɪᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴜ4ʀᴀɴᴛʟɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴀᴍʙᴀɪᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ..

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɪɴᴛᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ, ᴘᴀᴅᴀ 21 ᴍᴇɪ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴜ4ʀᴀɴᴛʟɴ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴜɴɢɢʟɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜᴊʟᴀɴ ᴄ4ʟɪᴛᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴋ0ɴᴛᴀᴋ ʀᴀᴘᴀᴛ.

” ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ꜱᴇᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴠᴀʀᴀɴᴛʟɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ‘ʙᴇʀᴘʟꜱᴀʜ’ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ.

” ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴀᴠɴɢ-ʀᴀᴠɴɢ ꜱᴇʙᴀʙ ʙᴇʀᴘʟꜱᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʙᴀ ᴅɪᴀ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴜʟᴀɴɢ, ᴋᴀᴍɪ ꜱᴀʟɪɴɢ ᴍᴇʟᴍʙᴀɪ-ʟᴍʙᴀɪ… ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ, ɪᴛᴜʟᴀʜ ʟᴍʙᴀɪᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜʟʀ ᴀʀᴡʜ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ.

ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴠᴀʀᴀɴᴛʟɴ, ꜱᴜᴀᴍɪ ɪɴᴛᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ᴅɪᴘɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʜᴜʟᴜ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇᴍʙᴠʀᴜᴋ.

” ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ, 24 ᴍᴇɪ, ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜᴊɪ4ɴ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘ0ꜱʟᴛɪꜰ ᴄ0ᴠʟᴅ-19 ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀᴍɪ ɴᴇɢ4ᴛɪꜰ.

” ᴛᴀᴘɪ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ɴᴀᴋ ᴊᴜᴍᴘᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴠᴀʀᴀɴᴛʟɴ ꜱᴇʙᴀʙ ʜᴀʀɪ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ᴅɪᴘɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴠᴀʀᴀɴᴛʟɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ᴋᴇᴇꜱᴏᴋᴀɴɴʏᴀ.

” ᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴡᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴋ4ɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ, ʟᴀɢɪ ᴘᴜʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴇꜱᴀɴ ʙɪᴀʀʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ.

” ʜᴀʀɪ-ʜᴀʀɪ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ. ᴋᴇʀᴀᴘ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴀʟʟ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ-ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ, ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ʙᴀᴛᴠᴋ ᴛʀᴜᴋ. ᴛᴀᴋᴠᴛ ᴅɪᴀ ᴘᴇɴ4ᴛ ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴋʜᴀᴍɪꜱ, ɪɴᴛᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴠ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɴꜰᴀꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀʟɪɴɢ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ.

” ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴊᴀᴍ 12 ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ, ꜱᴜᴀᴍɪ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴅɪ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴠɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʙᴜɴɢ ᴏᴋꜱʟɢᴇɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɴꜰᴀꜱ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴇʀʟᴇʟᴀᴘ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴀᴄᴀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱᴜʙᴜʜ, ᴘᴀɢɪ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

” ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴀʟᴀꜱ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇꜱᴇᴊɴʏᴀ ᴛᴀᴘɪ ʜᴀɪʀᴀɴ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ɴᴀʟᴜʀɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀᴘ ʜᴀᴛɪ.

” ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀᴅᴇʙ4ʀ-ᴅᴇʙ4ʀ ʙɪʟᴀ ᴛᴇʀɪɴɢᴀᴛ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴜʟᴀɴ ꜱʏᴀᴡᴀʟ. ꜱᴀʏᴀ ꜰᴏʙʟᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅᴜᴀ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇɴʟɴɢɢɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴜʟᴀɴ ꜱʏᴀᴡᴀʟ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɴɪ.

” ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʜᴇɴᴛɪ-ʜᴇɴᴛɪ ʙᴇʀᴢɪᴋɪʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴊɴɢᴀɴʟᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴋᴇʜɪʟɴɢᴀɴ ʟᴀɢɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ʙɪꜱɴᴇꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ.

ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ, ᴅᴇʙ4ʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʟ4ᴍɪɴʏᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʜᴜʟᴜ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ‘ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ’ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴘɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴᴀʜ ɴᴜʀ ᴢᴀʜɪʀᴀʜ, ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ.

ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 4 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʙᴀʀᴀɴ ᴅᴠᴋᴀ ʙᴜᴀᴛ ɪɴᴛᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ.

ᴀʟʟᴀʜʏʀʜᴀᴍ ʀᴇᴢᴀ ᴍᴇɴʟɴɢɢɪ ᴅɴɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ 10 ʜᴀʀɪ ᴅɪʀᴡᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴊᴀɴɢᴋʟᴛᴀɴ ᴄ0ᴠʟᴅ-19.

” ᴅ0ᴋᴛᴏʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ ʜ4ᴛɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ. ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴅᴋᴛᴏʀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀʜ ᴍᴇɴʟɴɢɢɪ ᴅɴɪᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴊᴜɢᴀ… ᴛᴀᴘɪ ɢɢᴀʟ.

” ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴡᴀᴊᴀʜ ᴀʀᴡʜ… ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀʜ ᴍᴇʀᴀᴠɴɢ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ʙᴀʙᴀ ᴅɪᴀ. ᴅᴋᴛᴏʀ ᴘᴜɴ ɪᴋᴜᴛ ᴍᴇɴᴀɴɢʟꜱ ꜱᴇᴋᴀʟɪ.

” ꜱᴀʏᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴘʟᴛᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢɢʟɢɪɪ-ɢʟɢɪɪ. ꜱᴀʏᴀ ɢɢᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴀꜱᴀʀ… ɪᴛᴜʟᴀʜ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʟᴇᴍ4ʜ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀʙᴀʜ.

ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇᴍᴇʀɢʟᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ, ɪɴᴛᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴋᴜ4ʀᴀɴᴛʟɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴢɪ4ʀᴀʜɪ ᴘᴜꜱ4ʀᴀ ᴀʀᴡʜ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ.

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴀʀᴡʜ ꜱᴜᴀᴍɪ

” ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ʜᴜʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ. ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴀʀᴡʜ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇᴍᴇʀɢʟᴀɴɴʏᴀ, ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇꜱᴇᴊ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴀʀᴡʜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴡ4ᴅ.

” ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴀʀᴡʜ ᴛᴀᴋ ʟᴇᴋ4ɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴢɪᴋɪʀ, ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ᴍᴜʟᴋ ᴍᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴀᴊᴜᴅ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴍᴇɴɢɢʟɢɪɪ-ɢʟɢɪɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴʟɴɢɢɪ ᴅɴɪᴀ.

” ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ 12 ᴛᴀʜᴜɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ, ᴀʀᴡʜ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʟᴀʟᴀɪ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴅɪᴋ-ᴀᴅɪᴋ. ᴅᴜɪᴛ ɢᴀᴊɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴜʟᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʜᴜʟᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴅᴜʟᴜ.

” ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴊᴜᴀʟ ᴍᴏᴛᴏʀ ᴅᴜᴄᴀᴛɪ ᴋᴇꜱᴀʏᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ɴᴀᴋ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴇʀɢɪ ʜᴀᴊɪ.

ɪɴᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴠɴɢɢᴀʟɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴢʟᴀʀᴀʜ ᴘᴠꜱᴀʀᴀ ᴀʟʟᴀʜʏʀʜᴀᴍ ʀᴇᴢᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴍᴇɴᴊᴀʟ4ɴɪ ᴋᴠᴀʀᴀɴᴛʟɴ.

” ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴋɪʀᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪꜱᴇɴᴀɴɢɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ɪɴᴛᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ, ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ʙᴇʀᴀᴛ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛ ᴋᴇʜɪʟɴɢᴀɴ ᴛᴇᴍᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴠꜱᴋᴀɴ ɴꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

” ᴀʀᴡʜ ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ᴘɴʏᴀᴋʟᴛ ᴍᴀʟᴀʜ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜰʟᴛ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴜᴋᴀ ʙᴇʀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ʙᴇʀʙᴀꜱɪᴋᴀʟ. ᴋᴀᴍɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴀᴛᴜʜɪ ꜱ0ᴘ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴜᴘ4ʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ʜᴀʟ4ɴɢ ᴛᴀᴋᴅɪʀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴜʟɪꜱ. ᴄ0ᴠʟᴅ-19 ʜᴀɴʏᴀ ᴀꜱʙ4ʙɴʏᴀ.

” ᴀɴᴀᴋʟᴀʜ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴋ0ʏᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ-ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴜᴊᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀɪɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:??????????????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!