Connect with us

#K.DUNIA

[Video]tenng je bay1 pabila berseb3lah dengan ibunya – “ibu trlntar kerana Seb4b Ayah Bant4i isteri”

Published

on

[Video]tenng je bay1 pabila berseb3lah dengan ibunya – “ibu trlntar kerana Seb4b Ayah Bant4i isteri”

ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪᴋᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋɪꜱᴀʜ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀᴛ ʜᴀᴛɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴊᴀʜɪᴅᴀʜ ɴᴏʀᴅɪɴ ᴄᴇᴅᴇʀᴀ ᴛᴇʀᴜᴋ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴀɴᴛᴀɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴋɪɴɪ ᴛᴇʀʟᴀɴᴛᴀʀ ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ᴋᴏᴍᴀ. ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀᴋʜɪʀ ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴄᴜᴍᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜꜱᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴇꜱʜᴀɴ ɴᴜꜰᴀɪʟ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱɪʜᴀᴛ. ᴋɪɴɪ, ꜱɪ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴊᴀɢᴀ ᴏʟᴇʜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ɪᴀɪᴛᴜ ꜰᴀᴢᴀʀɪᴀʜ ɴᴏʀᴅɪɴ.

-ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ꜰᴀᴢᴀʀɪᴀʜ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ɴᴜꜰᴀɪʟ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇʀᴀɢᴀᴍ. ɴᴀᴍᴜɴ ꜱɪ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛɪᴅᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇɴᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇʙᴇʟᴀʜᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʀɪɴɢ. ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴀɪ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴇʀᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴀʟɪɴɢ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ.

-ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴀᴋᴜɪ ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱᴇʙᴀᴋ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʀᴇᴀᴋꜱɪ ɴᴜꜰᴀɪʟ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ʀᴀᴍᴀɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍʙᴜʜᴀɴ ᴊᴀʜɪᴅᴀʜ ᴀɢᴀʀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴋᴇʟᴀᴋ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:ᴋɪꜱᴀʜᴅᴜɴɪᴀ

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!