Connect with us

#K.DUNIA

“D0akan kes3mbvhan untuk ad1k” – dis4hkan meng4lami mas4lah bvah pingg4ng b0cor sej4k 3 tahvn lalv dan kini m4kan ub4t 18bij1 sehari

Published

on

“D0akan kes3mbvhan untuk ad1k” – dis4hkan meng4lami mas4lah bvah pingg4ng b0cor sej4k 3 tahvn lalv dan kini m4kan ub4t 18bij1 sehari

ᴍᴇɴᴇʟᴀɴ 18 ʙɪᴊɪ ᴜʙᴀᴛ ꜱᴇʜᴀʀɪ ʙᴜᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ᴛᴀꜱᴇᴋ ʙᴀᴋᴏɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʙᴜᴀʜ ᴘɪɴɢɢᴀɴɢ ʙᴏᴄᴏʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴘᴜᴛʀɪ ɴᴏᴏʀ ᴢᴀꜰʀɪɴᴀ ʙᴀᴛʀɪꜱʏᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ᴀᴢᴡᴀɴ, 8, ᴅɪᴋᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2019 ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴋᴇᴊᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘɪɴɢɢᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴇɴɢᴋᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴀᴅᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɪʙᴜɴʏᴀ, ɴᴏᴏʀ ꜰᴀᴅʟɪᴢᴀ ᴢᴀᴋᴀʀɪᴀ, 31, ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢɴʏᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴘɪɴɢɢᴀɴɢ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴅᴇᴍᴀᴍ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴍɪɴɢɢᴜ.ɴᴏᴏʀ ꜰᴀᴅʟɪᴢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2018 ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ʀᴇᴅᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ 18 ᴊᴇɴɪꜱ ᴜʙᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ, ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ᴜʙᴀᴛ ᴅᴀʀᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ʙᴜᴀʜ ᴘɪɴɢɢᴀɴɢ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴇᴍᴀᴍ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴜᴋᴀɴɢ ᴄᴜᴄɪ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴀꜱᴀʀ ʀᴀʏᴀ ᴅɪ ʀᴀɴᴛᴀᴜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 8.30 ᴘᴀɢɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴜᴛʀɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴜʙᴀᴛ.

“ᴊɪᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍɪɴᴛᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴀʏᴀʜ (ᴢᴀᴋᴀʀɪᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ) ᴅᴀɴ ɪʙᴜ ꜱᴀʏᴀ (ꜱɪᴛɪ ʙᴇᴅᴀʜ ᴀᴡᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ) ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴜᴛʀɪ. ᴍᴜᴊᴜʀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ʙᴏʟᴇʜʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜᴍᴘᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴇᴅᴜʜ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴛᴀꜱᴇᴋ ʙᴀᴋᴏɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ɴᴏᴏʀ ꜰᴀᴅʟɪᴢᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴜɴᴊᴜɴɢᴀɴ ᴡᴀᴋɪʟ ᴛʜɪʀᴅꜰᴏʀᴄᴇ ʀᴀɴᴛᴀᴜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ʏᴀʏᴀꜱᴀɴ ʀᴀᴊᴀ ꜱʜᴀᴍʀɪ (ʏʀꜱ), ᴛᴜᴀɴ ᴢᴀɪᴍᴀʜ ʀᴀᴊᴀ ᴏᴍᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢʜᴜʟᴜʀᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴀꜱᴀꜱ.ɴᴏᴏʀ ꜰᴀᴅʟɪᴢᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴜʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴛʀɪ ɴᴏᴏʀ ᴢᴀꜰʀɪɴᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴊᴀᴅᴜᴀʟ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴋᴏɴᴅɪꜱɪ ʙᴀᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋɪɴɪ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴜᴛʀɪ ɴᴏᴏʀ ᴢᴀꜰʀɪɴᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘɪɴɢɢᴀɴɢɴʏᴀ.

“ᴍɪɴɢɢᴜ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘᴜᴛʀɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʀᴀᴊᴀ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ ɪɪ (ʜʀᴘᴢɪɪ), ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ ʀᴜᴛɪɴ ʜᴀʀɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ᴀɪʀ ᴋᴇɴᴄɪɴɢ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀᴅᴀɴ ᴘᴜᴛʀɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɴᴏʀᴍᴀʟ.

“ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜᴋᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ. ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ꜱᴇᴅɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪɴɪ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ʀᴇᴅᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴊᴜɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴡᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴜᴛʀɪ ɴᴏᴏʀ ᴢᴀꜰʀɪɴᴀ, ɴᴏᴏʀ ꜰᴀᴅʟɪᴢᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɪᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴛᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ.ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴜᴛʀɪ ɴᴏᴏʀ ᴢᴀꜰʀɪɴᴀ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ 360 ᴅᴀʀᴊᴀʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴᴅɪᴀᴍ ᴅᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴇʀʙᴀʀɪɴɢ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴘᴇɴᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇʟᴇꜱᴜᴀɴ.

“ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ᴊᴀʀᴀɴɢ ɴᴀᴋ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ, ꜱᴇʙᴀʙ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴘɪɴɢɢᴀɴɢ ᴊɪᴋᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ. ꜱᴀᴛᴜ ʙᴀᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ʟᴇɴɢᴜʜ, ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴘᴀɢɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ᴍᴀᴛᴀ ᴘᴜɴ ᴀɢᴀᴋ ᴋᴀʙᴜʀ. ᴍɪɴɢɢᴜ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴅɪᴊᴀᴅᴜᴀʟᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴍᴀᴛᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ɴᴏᴏʀ ꜰᴀᴅʟɪᴢᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢɪᴅᴀᴍᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ᴛᴀʙʟᴇᴛ.ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ɪᴀ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴜᴛʀɪ ɴᴏᴏʀ ᴢᴀꜰʀɪɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ.

ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴀᴊɪ ʀᴍ1,000 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ɴᴏᴏʀ ꜰᴀᴅʟɪᴢᴀ ᴍᴇɴᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ (ᴊᴋᴍ) ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ450 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴀᴋᴀᴜɴ 15309-2037-519 (ᴍᴀʏʙᴀɴᴋ) ᴀᴛᴀꜱ ɴᴀᴍᴀ ɴᴏᴏʀ ꜰᴀᴅʟɪᴢᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:???????????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!