Connect with us

#K.DUNIA

“knpa ramai tnya p4sal persal1nan sy” – bnyk pert1kai isv dia,sngkakn dh tk dik3cam bila dh mngndung namvn sama saja

Published

on

“knpa ramai tnya p4sal persal1nan sy” – bnyk pert1kai isv dia,sngkakn dh tk dik3cam bila dh mngndung namvn sama saja

ɪꜱᴜ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴄᴢᴇʀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʜᴀʟ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪꜰ ʙᴀɢɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛɴʏᴀ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴛɪᴋᴀɪᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪʀᴀ ᴀᴘᴀ ᴊᴜᴀ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ɪʙᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ. ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴅɪᴛᴀᴋᴅɪʀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ɴᴀᴛᴜʀᴀʟ ᴠꜱ ‘ɪᴋᴜᴛ ᴛɪɴɢᴋᴀᴘ’ ꜱᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ, ɪᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴛᴀᴋ ᴍᴇʀᴇɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀʀᴛᴀʙᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ.

ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴀɢɪ ᴘᴜᴀɴ ʏᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴠɪʀᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴄᴏᴍᴇʟᴀɴ ꜱᴀɪᴢ ʙᴀᴅᴀɴɴʏᴀ, ꜱɪᴀᴘᴀ ᴍᴇɴᴅᴜɢᴀ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴍᴜʟᴜᴛ-ᴍᴜʟᴜᴛ ᴏʀᴀɴɢ. ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʀɪɴɢᴋᴀꜱ, ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴɢɢᴀʟ 25 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜰᴀᴋᴛᴏʀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪɴɢɢɪᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴀɪᴢ ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴀᴅᴍɪᴛ ᴀᴡᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴀɴᴀᴋ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴏᴘᴇʀᴀᴛᴇ ɴᴀɴᴛɪ.

ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀᴜ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅɪ ꜰᴀꜱᴀ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ‘ᴍᴜʟᴜᴛ ʟᴀɴᴄᴀɴɢ’ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛɪᴋᴀɪᴋᴀɴ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴅɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ. ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ʜᴀᴍɪʟ, ɴʏᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴋɪʟᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋɪɴɪ ᴀᴅᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴄᴀʀᴀɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴋᴇʟᴀᴋ. ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴀʏɪ.

ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ʙᴜᴀᴛ ʙᴀᴋᴀʟ ɪʙᴜ ɪɴɪ. ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ‘ʙᴇʟᴀʜ ᴘᴇʀᴜᴛ’ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛᴜʙᴜʜ ʀᴇɴᴅᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:??????????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!