Connect with us

#K.DUNIA

“sy ttp ma4fkn dia,dia 1nya drh dging sy” – kata2 pilv suami kpda isteri sa4t  an4k llkinya sndiri mem3nggal ‘kep4la’ isteri

Published

on

“sy ttp ma4fkn dia,dia 1nya drh dging sy” – kata2 pilv suami kpda isteri sa4t  an4k llkinya sndiri mem3nggal ‘kep4la’ isteri

ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴘɪɪᴜ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍ4 ᴜᴛ ᴅɪᴘᴇɴɢɢᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ɪᴇɪᴀᴋɪɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴘᴀꜱʟʀ ᴘᴇɴᴀᴍʙᴀɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 61 ᴛᴀʜᴜɴ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴜᴀɪ ᴜᴅᴀɴɢ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴜᴋʟᴛ ʙᴇʟɪᴍʙɪɴɢ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 5 ᴘᴇᴛᴀɴɢ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴛᴀɴɢɪ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋɪᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴘᴜɪᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ.

“ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ᴛɪʙᴀ, ʀᴇ ᴍᴜᴋ ʜᴀᴛʟ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴘᴇɴᴜʜɪ 0ʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀʀᴡʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘʀɢɪ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇɪᴀᴍᴀ-ɪᴀᴍᴀɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙ4ᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ꜱᴜʀᴀᴜ ᴀɴ-ɴᴜʀ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ɪᴛᴜ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ.

ᴊᴇʟᴀꜱ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴋᴇɪᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴋᴊᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

“ʙɪᴀʀᴘᴜɴ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇɪᴀᴋɪ (ꜱꜱᴘᴇᴋ), ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɪᴀʟᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀ ᴀꜰᴋᴀɴ ᴅɪᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴋᴊᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴇꜱɪɪᴀᴘᴀɴ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀʀᴡʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ꜱᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴘᴇꜱᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʙᴜ ᴍɪᴀɴ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴍɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ.

“ᴀʀᴡʜ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀᴀᴍᴀʜ, ʀᴀᴊɪɴ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜɪ ᴀɴᴀᴋ.

“ᴘᴇᴍᴇʀɢ1ᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ʀᴇᴅʜᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴜᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍ0ʜᴏɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴇ ʙᴀʀᴋᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴜɪᴀʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴀʟʙ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

?????? ?????????? ?????? ??? ????? ?? ??????? ????? ??? ??????? ?????? ????? ?? ????? ????????? ????? ??????? ????????? ??????? ????? ???? ???.?? ???????

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:??????????????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!