Connect with us

#K.SEDIH

Tvnggu mama dkt syvrga ye n4k” – An4k mnggl dun1a,suami pth kak1 dlm kjdian l0ri rempvh tr3ler

Published

on

Tvnggu mama dkt syvrga ye n4k” – An4k mnggl dun1a,suami pth kak1 dlm kjdian l0ri rempvh tr3ler

ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴍ4ᴜᴛ ᴍᴇᴍʙ4ʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ᴅᴀɴ ᴛʀᴇɪᴇʀ ʙᴇʀɪᴀᴋᴜ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴀᴍ 1 ᴘᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ 16 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ 2022 ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴇʙᴜʜʀᴀʏᴀ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴋᴇᴍ4ɪᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴋ1ʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ɴᴜʀᴜʟ ɪᴢʏᴀᴛᴜʟ ɴᴀꜱᴜʜᴀ ʙᴛ ᴍᴏʜᴅ ꜱᴀᴜꜰɪ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴘᴛᴀʜ ᴋᴀᴋʟ.

ᴀʀᴡʜ ᴀᴅɪᴋ ɴᴜʀᴜʟ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴛᴀʜᴜɴ 4 ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ᴋᴇᴍᴜɴɪɴɢ (ꜱᴋᴋᴋ) ᴅɪ ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ, ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪʙᴜ ᴀʀᴡʜ, ʀᴜʜᴀɴɪ ᴅᴇʀᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴋɢ ᴋᴇʟᴇʙᴜ, ᴘᴜʟᴀɪ ᴄʜᴏɴᴅᴏɴɢ, ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʀᴜʜᴀɴɪ, ᴋᴇᴍ4ɪᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴜ ɪ0ʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀʀᴡʜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ ʟᴀɢɪ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ɪᴏʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴀ ʙᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴍᴘᴜʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴛʀᴇɪᴇʀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴀʀᴡʜ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴘ4ᴛᴀʜ ᴋᴀᴋʟ.

ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇᴘᴜᴘᴜ ᴀʀᴡʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀɪ ᴄʜᴏɴᴅᴏɴɢ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱʜᴀʜɪᴅᴀ ᴢᴀɪɴᴜᴅɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀᴋ3ᴊᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ,

“ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴜᴘᴜ ᴋᴜ ,ᴋᴇᴍʙᴀʟɪɴʏᴀ ᴘᴜᴛᴇʀɪ ʙᴏɴɢꜱᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴘ ɪɪᴀʜɪ ,ᴀɴᴀᴋ ʏɢ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴀɴᴊᴀ ᴅᴀɴ ɪᴇᴍᴀʜ ɪᴇᴍʙᴜᴛ,ʙᴀʀᴜ ᴊᴀʜ ʀᴀꜱᴀ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴍᴀꜱᴀ ʙʟᴋ ᴋɢ ꜱᴇʙʟᴍ ʙᴜᴋᴀ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ, ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴋᴇᴍ4ɪᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ,ꜱʏᴜʀɢᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴜ ꜱʏɢ”

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴɢʜᴜʟᴜʀᴋᴀɴ ꜱᴜ ᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɪ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ʙᴀɴᴋ ᴍɪʟɪᴋ ʀᴜʜᴀɴɪ,
ᴍᴀʏʙᴀɴᴋ 1121 0163 0281
ʀᴜʜᴀɴɪ ᴅᴇʀᴀᴍᴀɴ
ᴛᴇʟ: 017 6694301

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀʀᴡʜ ᴀᴅɪᴋ ɴᴜʀᴜʟ, ᴍᴏɢᴀ ᴛᴀʙᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ᴘᴜᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:??

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!