Connect with us

#K.SEDIH

[Video]MashaAllah,P3rnah terl1bat dngan kmalngan jln raya,Lvmpuh & H1lang ingat4n shngga b0leh jln at4s d0a org rmai

Published

on

[Video]MashaAllah,P3rnah terl1bat dngan kmalngan jln raya,Lvmpuh & H1lang ingat4n shngga b0leh jln at4s d0a org rmai

ʙɪʟᴀ ꜱᴇʙᴜᴛ ɴᴀᴍᴀ ꜱɪᴛɪ ʀᴏʜᴀʏᴜ, ᴘᴀꜱᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪɴɢᴀᴛ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋɪꜱᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴄᴇᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 5 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ. ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʀɪᴅʜᴡᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ᴢᴀᴋɪ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴏᴍᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 90 ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴛᴇʀʟᴀɴᴛᴀʀ ꜱᴇʟᴀɪɴ sehngga ʟᴜᴘᴀ ɪɴɢᴀᴛᴀɴ.

ᴛᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ 2 ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴀʜᴀɴ ᴛᴏʜᴍᴀʜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʀᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀɴᴛᴀʀ. ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʀᴀꜱ-ᴋᴇʀᴀꜱɴʏᴀ ᴅɪɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ʀᴏʜᴀʏᴜ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ꜰɪᴛɴᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅᴜᴀ.

ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪ ʜᴜꜱᴍ ᴋᴜʙᴀɴɢ ᴋᴇʀɪᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴜɪ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ʀɪᴅʜᴡᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ᴛᴀʜᴀᴘ ɪᴛᴜ. ᴍᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋɴʏᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴏʜᴀʏᴜ ɪᴛᴜ ᴋɪɴɪ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴀᴋᴛɪꜰ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:??????????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!