Connect with us

#K.SEDIH

“tk trlint4s dlm pik1ran untuk cari pengg4nti” – suami jaga isteri yg terl4ntar sak1t dh 3 tahun lebih,itulah suam1 yg berded1kasi

Published

on

“tk trlint4s dlm pik1ran untuk cari pengg4nti” – suami jaga isteri yg terl4ntar sak1t dh 3 tahun lebih,itulah suam1 yg berded1kasi

ʙᴀᴄʜᴏᴋ: “ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴇʀʟɪɴᴛᴀꜱ ᴅɪꜰɪᴋɪʀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ʟᴀɢɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴘᴇɴɢɢᴀɴᴛɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴅɪᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴛᴇʀᴅᴀʏᴀ,” ʟᴜᴀʜ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ, ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ꜱᴀɪꜰᴜʟ ꜱᴜᴅɪɴ.

ᴋɪɴɪ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ɴᴏʀꜰᴀᴅɪʟʟᴀ ᴄʜᴇ ᴘᴀʀ, 30, ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟ4ɴᴛᴀʀ ꜱ4ᴋɪᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴢᴜʀɪᴀᴛ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙɴʏᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ꜱᴀɪꜰᴜʟ, 31, ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴏᴋ ʟɪɴᴛᴀɴɢ, ɢᴜɴᴜɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴛᴇɴᴀɢᴀ ᴇʟᴇᴋᴛʀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ ɴᴏʀꜰᴀᴅɪʟᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴊᴀɢᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴇᴍᴀɴɪ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʙɪᴀꜱᴀᴀɴɴʏᴀ ᴛɪᴅᴜʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱᴜʙᴜʜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴋᴀʀ ʟᴀᴍᴘɪɴ ᴘᴀᴋᴀɪ ʙᴜᴀɴɢ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɴᴏʀꜰᴀᴅɪʟᴀ ᴍɪɴᴜᴍ ꜱᴜꜱᴜ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴊᴀᴍ ꜱᴇᴋᴀʟɪ.

“ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴀᴍɪʟ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢɴʏᴀ ᴛᴇʀʜᴇɴᴛɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 10 ᴍɪɴɪᴛ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇᴍʙᴇᴅ4ʜᴀɴ.

“ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ꜱᴇʟ ᴏᴛᴀᴋɴʏᴀ ᴍ4ᴛɪ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏᴋꜱɪɢᴇɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜᴊᴜʀʟᴀʜ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴢɪɴ ᴀʟʟᴀʜ.

“ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴜʟᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴏᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀᴊᴀ ᴛᴀʜᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴅ1ʜɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ꜱᴀɪꜰᴜʟ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇɴᴛᴜᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴏʀᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ɴᴏʀꜰᴀᴅɪʟᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱʏᴀʜᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴊᴀɢᴀ ᴏʟᴇʜ ᴋᴀᴋᴀᴋ ɪᴘᴀʀɴʏᴀ, ɴᴏʀʜᴀꜱɪʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ.

“ꜱᴇᴅ1ʜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴊᴀᴅɪ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴏᴍ4 ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴍʙᴜʜ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴄᴇᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ᴍᴀʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇɢɪ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ.

“ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ (ᴊᴋᴍ) ᴀᴅᴀ ʙᴇʀɪ ᴇʟᴀᴜɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ500 ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴀɴ ʙᴜʟᴀɴᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪᴀɴɢɢᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ ʀᴍ1,500 ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴅɪᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʟᴀᴍᴘɪɴ ᴘᴀᴋᴀɪ ʙᴜᴀɴɢ, ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ꜱᴜꜱᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ʟᴀɪɴ-ʟᴀɪɴ ʟᴀɢɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ꜱᴀɪꜰᴜʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀɪ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴊᴀɴɢᴋᴀᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍʙᴜʜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ꜱᴀɪꜰᴜʟ, ᴊɪᴋᴀ ᴘᴜʟɪʜ ꜱᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱɪᴀᴘ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɴᴏʀꜰᴀᴅɪʟᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ɴᴏʀᴍᴀʟ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ.

“ᴅɪᴀ (ɴᴏʀꜰᴀᴅɪʟᴀ) ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅᴜʟᴜ ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜᴛᴜꜱ ᴀꜱᴀ ᴍᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʙᴇʀɪɴʏᴀ ᴋᴇꜱᴇᴍʙᴜʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴀᴊᴀɪʙᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʜɪᴅᴜᴘ ɴᴏʀᴍᴀʟ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇꜱᴀʟ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱɪꜱɪɴʏᴀ.

“ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ʀᴀʟᴀᴛ ᴊɪᴋᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʜᴀʀɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ʏᴀᴋɪɴ ᴀᴅᴀ ʜɪᴋᴍᴀʜ ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴜᴊɪᴀɴ ɪɴɪ ᴊᴀᴅɪ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇɴᴀɴɢ, ʙɪᴀʀʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ɴᴏʀꜰᴀᴅɪʟᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʀᴀᴊᴀ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ ɪɪ (ʜʀᴘᴢ ɪɪ), ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:????????????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!