Connect with us

#K.DUNIA

[Video]”SED1H,mungkin ini cara terbaik adik” – snggup kayvh bas1kal ketmpat nen3k dem1 ‘setit1k’ ksel4matan untuknya,sunggvh kej4m ibubapa lay4n adik

Published

on

[Video]”SED1H,mungkin ini cara terbaik adik” – snggup kayvh bas1kal ketmpat nen3k dem1 ‘setit1k’ ksel4matan untuknya,sunggvh kej4m ibubapa lay4n adik

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʏᴜʜ ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʙᴇɢ ɢᴀʟᴀꜱ. ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʜᴀᴛɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɪᴛᴜ, ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ɪᴛᴜ.

ᴅɪ PUKvL ᴅᴀɴ ᴅɪ HAL4U ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀh

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀʙᴜᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ, ᴀʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛɴʏᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ DꞮPvKUL DAN DꞮH4LAU ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴏʟᴇʜ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. KEJ4M ʙᴇᴛᴜʟ

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ɴᴀᴋ ʙᴀʟɪᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴀɪᴘᴀɴ 1, ꜱᴇᴛɪᴀ ᴀʟᴀᴍ, ᴀʙᴇ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀɴᴀᴍᴘᴀᴋ ꜱᴏʀᴀɴɢ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴋᴀʏᴜʜ ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ (ᴊᴀʟᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴀɪᴘᴀɴ 1) ꜱᴀᴍʙɪʟ ʙᴀᴡᴀᴋ ʙᴇɢ ɢᴀʟᴀꜱ.

ᴘᴀꜱᴛᴜ POT0NGLAH ᴅɪᴀ, ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʀᴀᴜᴛ ᴡᴀᴊᴀʜ ꜱᴇᴅɪʜ ᴊᴇ. ᴊᴀᴅɪ ᴀʙᴇ ᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴛᴇᴘɪ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴅɪᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴀʙᴇ. ᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ “ɴᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴀɴᴀ ɴɪ ᴅɪᴋ?”

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ, ᴅɪᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ɴᴇɴᴇᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ʙᴀᴛᴜ ʙᴇʟᴀʜ, ᴋʟᴀɴɢ. ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ʙᴀᴡᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜᴀʀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴀᴋᴀɴ.

ᴀʙᴇ ᴛᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ʙᴜᴅᴀᴋ ɴɪ ᴘᴜᴋᴜʟ 3.30ᴘᴛɢ. ʜᴍᴍ. ꜱᴏ, ᴡɪꜰᴇ ᴀʙᴇ ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴘᴇꜱᴀɴᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴀ. ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴋᴇɴᴀ MAƦ4H, ʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜ ᴋᴇɴᴀ D3ƦA. ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ, ɴᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴊᴜɢᴀ.

ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ MEND4KWA ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴅɪᴀ ᴋᴇ ʙᴀᴡᴀʜ (ʀᴜᴍᴀʜ ꜰʟᴀᴛ). ᴍᴀʟᴀʜ, ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀɴʏᴀ ᴋᴇ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ MEN1NGGALKAN ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

ᴊᴀɴɢᴀɴ SALH4KAN ᴘᴀᴘᴀ ᴍᴀᴍᴀ

ᴘᴀᴘᴀ ᴍᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ ꜱɪᴀᴘ ᴘᴇꜱᴀɴ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴇɴᴀ Ʀ0GOL, ᴊᴀɴɢᴀɴ SAL4HKAN ᴅᴏʀᴀɴɢ. ɴᴀɴᴛɪ ᴋᴀʟᴀᴜ HꞮL4NG, ᴘᴀᴘᴀ ᴍᴀᴍᴀ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴀɴᴀᴋ HꞮL4NG. ᴀᴘᴀ? ᴀᴡᴀᴋ ɴᴀᴋ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴀɴᴀᴋ HꞮL4NG? ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴇᴛᴜʟ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʙᴜᴅᴀᴋ ɴɪ ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴋ KEJ4M! ᴅᴀʜ MAƦ4H, DAH PUKvL, ꜱɪᴀᴘ ᴛᴇᴍᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜ ᴀᴡᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴊᴇ ᴀɴᴀᴋ ᴀᴡᴀᴋ ᴋᴀʏᴜʜ ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴊᴀʟᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ.

ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ɴᴀᴋ ᴀɴᴀᴋ, ᴋᴀʜᴡɪɴ 10, 15 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ, ᴀᴡᴀᴋ BU4NG ᴊᴇ ᴀɴᴀᴋ ᴀᴡᴀᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ? ꜱᴜᴍᴘᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴀᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴡᴀʀᴀꜱ. ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜʟᴀʜ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴɪ ᴠɪʀᴀʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴀᴋ, ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴀᴡᴀᴋ ᴛᴀᴋ ʙᴇᴛᴜʟ.

ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪɴɪ BEƦ4NG ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ꜱᴀᴍʙɪʟ ʟᴇᴡᴀ ʜᴀʟ KESEL4MATAN ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ SAL4H ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇꜱᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀᴋ BEƦH4TꞮ P3ƦUT ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴀᴡᴀᴋ ᴊᴜɢᴀᴋ ʏɢ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴀᴡᴀᴋ, ᴛᴀᴋᴛᴀʜᴜ ʟᴀʜ ᴀᴘᴀ ɴᴀꜱɪʙ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ɴɪ. ᴀʟʟᴀʜᴜᴀᴋʙᴀʀ.ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴀɢᴀʀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ɪᴋᴛɪʙᴀʀ ᴀᴛᴀꜱ ᴀᴘᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴊɪᴋᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ʙᴇɴᴀʀ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴜᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:??????????????? 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!