Connect with us

#SELEBRITI

“dh tk lam4 sy nk bers4lin,ada ras4 gem3ntar juga dal4m hat1” – Neelofa m0hon d0a kita untuk bers4lin scara n0rmal

Published

on

“dh tk lam4 sy nk bers4lin,ada ras4 gem3ntar juga dal4m hat1” – Neelofa m0hon d0a kita untuk bers4lin scara n0rmal

ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴɪᴍᴀɴɢ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ʟᴀɢɪ, ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ɴᴏᴏʀ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ɢᴇᴍᴇɴᴛᴀʀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴛɪʙᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ, 33, ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀʀɪꜱ ᴍᴏʜᴅ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴜ ʀɪᴢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀꜱᴇᴅɪᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪᴛᴜ.

“ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ɪɴɪ… ᴋᴀᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴇɴɢʜɪᴛᴜɴɢ ʜᴀʀɪ. ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅᴀʜ ɴɪ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴊᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴜɪ ɢᴇᴍᴇɴᴛᴀʀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ɪɴɪ. ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴊɪᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

“ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇɢɪ ᴘᴇʀꜱɪᴀᴘᴀɴ ᴋᴇɴᴀ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴄᴀ ʙᴜᴋᴜ-ʙᴜᴋᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ. ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʙʏ ᴘᴜɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴀʜ ꜱɪᴀᴘ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ Neelofa.

ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅᴏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ɴᴏʀᴍᴀʟ

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴍᴇʟᴇᴛᴏᴘ ɪɴɪ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘᴇʟᴀɴᴄᴀʀᴀɴ ᴘᴇʀɪꜱᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ꜱᴜꜱᴜ ᴊᴇɴᴀᴍᴀ ɴɪʟᴏꜰᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴀʏꜱᴡᴀᴛᴇʀ ᴋʟᴄᴄ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ… ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ. ᴍɪɴᴛᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ.

“ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴀꜱᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ… ɪᴛᴜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ.

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀᴄᴀʏᴀᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ. ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪʀᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴊᴇᴍᴜ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀɪ ᴘᴇʟᴀɴᴄᴀʀᴀɴ ᴘᴇʀɪꜱᴀ ꜱᴜꜱᴜ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴊᴇɴᴀᴍᴀ ɴɪʟᴏꜰᴀ

ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴊᴜʟᴀɪ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ‘ʙᴀʙʏ ʙᴜᴍᴘ’ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴏᴘɪᴋ ᴘᴇʀʙᴜᴀʟᴀɴ ʜᴀɴɢᴀᴛ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴀᴋꜱɪ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀᴘ ᴘᴇʀᴜᴛ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀɪ ᴘʀᴏꜱɪᴅɪɴɢ ᴋᴇꜱ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ᴅɪ ᴋᴏᴍᴘʟᴇᴋꜱ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱᴇʀᴇᴍʙᴀɴ, ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜɴᴄɪ ᴍᴜʟᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴛᴇᴋᴀ-ᴛᴇᴋɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇʜᴀᴍɪʟᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴜ ʀɪᴢ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴘᴀᴅᴀ 27 ᴍᴀᴄ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:?????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!