Connect with us

#KEMALANGAN

“azhan Rani terl1bat dngan kmlngan jalan raya(m0tor)” – Azhan masih ‘dip4ntau’ oleh d0ktor di H0spital

Published

on

“azhan Rani terl1bat dngan kmlngan jalan raya(m0tor)” – Azhan masih ‘dip4ntau’ oleh d0ktor di H0spital

ᴀᴢʜᴀɴ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀɴɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴛᴀʙɪʟ

ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴀᴢʜᴀɴ ʀᴀɴɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴛᴀʙɪʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜᴀʀɪ ɪꜱɴɪɴ.

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʙᴇᴛᴏ ᴋᴜꜱʏᴀɪʀʏ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ɴᴜʀᴋᴜꜱʏᴀɪʀʏ ᴢᴀᴋᴜᴀɴ ᴏꜱᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴀᴋᴛᴏʀ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

“ᴀᴍᴀɴᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛᴋᴜ, ᴀᴢʜᴀɴ ʀᴀɴɪ. ᴅᴜᴋᴀᴄɪᴛᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴢʜᴀɴ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜᴀʀɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ (ɪꜱɴɪɴ).

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴛᴀʙɪʟ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴀᴋᴀʀ,” ᴋᴀᴛᴀ ʙᴇᴛᴏ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 41 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴀᴢʜᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴀᴢʜᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀɴɪ.

ᴀᴢʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴅʀᴀᴍᴀ ɴᴜʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɴᴀʙɪʟᴀ ʜᴜᴅᴀ, ᴜᴍᴍɪ ɴᴀᴢᴇᴇʀᴀQ, ᴘᴇᴋɪɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴀᴢʜᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍʙᴜʜᴀɴ ᴄᴇᴘᴀᴛ

ᴀᴢʜᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟɴʏᴀ

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴇᴛᴏ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀᴢʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʙᴇᴛᴏ ʟᴀɢɪ, ᴀᴢʜᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴀᴛ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

“ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ, ᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴡᴀʀᴛᴀᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪɴʏᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ, ᴅɪᴀ ᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɴᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɴɪ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴀᴛ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴅɪʀɪɴʏᴀ. ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴘᴜʟɪʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀʟᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:?????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!