Connect with us

#K.DUNIA

“an4k dpnjara pvnca nah4s Laura,1 je pesan ibu – ” lpsni msti pndai pilih bf/gf”

Published

on

“an4k dpnjara pvnca nah4s Laura,1 je pesan ibu – ” lpsni msti pndai pilih bf/gf”

ʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ɴᴀᴍᴀ ᴇᴅᴇʟᴇɴʏɪ ʟᴀᴜʀᴀ ᴀɴɴᴀ, ᴘᴀꜱᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴛᴇʀɪɴɢᴀᴛ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴀʏᴜ ɢᴀᴅɪꜱ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴍᴘɪʀ 2 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʀʟᴀɴᴛᴀʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ɴᴀʜᴀꜱ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ. ʙᴀʀᴜ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 20 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʙᴀɴɢᴋɪᴛ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴋᴇᴀᴅɪʟᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴛᴇᴍᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ɢᴀɢᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀᴍʙɪʟ ᴍɪɴᴜᴍᴀɴ ᴋᴇʀᴀꜱ.

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ʟᴀᴜʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴀᴋʜɪʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ. ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ɢᴀɢᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ 4 ᴛᴀʜᴜɴ 6 ʙᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ʙᴇʀꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴇɴᴅᴀ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 10 ᴊᴜᴛᴀ ʀᴜᴘɪᴀʜ.

ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴋɪᴍ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴀᴋʜɪʀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴄᴀᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ. ɪᴀ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɢᴀɢᴀ ᴅɪɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ. ᴍᴀʟᴀʜ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʜᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴀʟᴀɪᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴜʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʟᴀᴜʀᴀ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜʙᴜᴀʟ ᴡᴀʀᴛᴀᴡᴀɴ, ɪʙᴜ ɢᴀɢᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴊᴀɴᴀʀɪʏᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱᴀɴᴛᴀɪ. ᴊᴇʟᴀꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ, ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴜᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴜɴʏᴀ ᴍᴀꜱᴀ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʟᴀᴜʀᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴀʟᴀꜱᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ ꜱᴀɴᴀ. ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ɪɴᴛᴇʀᴠɪᴇᴡ ʟᴀɪɴ, ᴊᴀɴᴀʀɪʏᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴛᴀᴛᴇᴍᴇɴᴛ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʟᴇʙɪʜ ʙɪᴊᴀᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴛᴇᴍᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴀɢᴀʀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ʟᴀɢɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:??????????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!