Connect with us

#K.DUNIA

[Terkini/Video]”t4k smpat kenc1ng,ken4 pnggil dngan ad1k kec1l” – certa di sebal1k apa yg berlakv,Azim nak kenc1ng tp ada yg memnggil2 dia

Published

on

[Terkini/Video]”t4k smpat kenc1ng,ken4 pnggil dngan ad1k kec1l” – certa di sebal1k apa yg berlakv,Azim nak kenc1ng tp ada yg memnggil2 dia

“ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇɴᴄɪɴɢ…” ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀʙᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 13 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 30 ᴊᴀᴍ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴀꜱɪʀ ʟɪɴɢɢɪ, ɢᴜᴀ ᴍᴜꜱᴀɴɢ, ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɪᴢɴᴜɴ ᴀʟ ʜᴀꜰɪᴢ ᴍᴀʜᴀᴅɪ, ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇʀᴜɴɢᴋᴀɪ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɪᴢɴᴜɴ ᴀʟ ʜᴀᴢɪᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢɴʏᴀ.

“ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʜᴀʟ ʙᴜɴɪᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴛᴀᴘɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴅᴀ ᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴋʜʟᴜᴋ ʜᴀʟᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ ᴀᴅɪᴋ.

“ᴀᴅɪᴋ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ᴅᴜᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ, ᴛᴀᴘɪ ᴀᴅɪᴋ ᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛɪᴅᴜʀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴊᴀᴍ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

“ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʜᴀᴢɪᴍ ɴᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇɴᴄɪɴɢ, ᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇɴᴄɪɴɢ. ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴅɪᴀ, ʙᴜᴅᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ… ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴊᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴜᴛᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀ ʜᴀꜰɪᴢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴘᴀᴅᴀ 9 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ʜᴀᴢɪᴍ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ (ꜱᴍᴋ) ʟᴀʟᴏʜ, ᴋᴜᴀʟᴀ ᴋʀᴀɪ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀɴɢ ᴀɪʀ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴍᴀᴋ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 9 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴇᴘᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 3 ᴘᴀɢɪ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ʜᴀᴢɪᴍ ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 5.30 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ 12 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴀꜱɪʀ ʟɪɴɢɢɪ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴅᴜᴀ ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀʀɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴅɪᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʜɪʟᴀɴɢ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:?????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!