Connect with us

#SELEBRITI

“Mvngkin ini uj1an yg Allah pada saya,itu ‘jal4n’ terakh1r” – Hab1s duit simp4nan,Tuah Adzmi ju4l kereta ‘Minico0per’ buat mod4l berniag4 tapi tk sngka bisn3s tk l4ku

Published

on

“Mvngkin ini uj1an yg Allah pada saya,itu ‘jal4n’ terakh1r” – Hab1s duit simp4nan,Tuah Adzmi ju4l kereta ‘Minico0per’ buat mod4l berniag4 tapi tk sngka bisn3s tk l4ku

ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ᴅᴀɴ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ), ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴛᴜᴀʜ ᴀᴅᴢᴍɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴋᴇꜱᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴛᴜᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴀʀᴜᴍɪ ɴᴀꜰɪꜱ ᴍᴏʜᴅ ᴀᴅᴢᴍɪ, 24, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴊᴇɴᴀᴍᴀ ᴍɪɴɪ ᴄᴏᴏᴘᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʟɪ ʜᴀꜱɪʟ ᴛɪᴛɪᴋ ᴘᴇʟᴜʜɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴀɴɢꜱᴜɴɢᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ.

“ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘᴋᴘ 1.0 ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2020, ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ… ꜱʜᴏᴡ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ. ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʟᴀᴍᴀ ᴅᴜɪᴛ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴘᴜɴ ʙᴇʀᴋᴜʀᴀɴɢ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴊᴜᴀʟ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʟɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2019 ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ.

“ᴍᴀꜱᴀ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴋᴘ ᴏᴋᴀʏ ʟᴀɢɪ, ᴛᴀᴘɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴇɴᴀᴍ, ᴅᴜɪᴛ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʜᴀʙɪꜱ… ᴍᴀʜᴜ ᴛᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴊᴜᴀʟ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇᴅɪʜ ᴛᴀᴘɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ɴᴀᴋ ꜰɪᴋɪʀ ᴀᴘᴀ ᴅᴀʜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴊᴜᴀʟ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ʀᴍ18,000 ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅᴇꜱᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ, ɴᴀᴋ ᴊᴜᴀʟ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ʟᴀɪɴ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴘᴋᴘ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴛᴜᴀʜ ᴀᴋᴜɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴋᴘ.

ᴛᴜᴀʜ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴀɴ ꜰɪɴᴀʟɪꜱ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʙɪɢ ꜱᴛᴀɢᴇ 2022 ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴄᴏɴɴᴇxɪᴏɴ ᴄᴏɴꜰᴇʀᴇɴᴄᴇ & ᴇᴠᴇɴᴛ ᴄᴇɴᴛʀᴇ, ʙᴀɴɢꜱᴀʀ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴛᴜᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ᴊᴜᴀʟᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴏᴅᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ɢᴜɴᴀ ᴅᴜɪᴛ ᴊᴜᴀʟ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ, ᴅɪ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴍᴏᴅᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴜᴀʟ ʀᴏᴛɪ ᴊᴏʜɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʀᴀᴍᴀᴅᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴊᴜᴀʟ ʙᴀᴊᴜ ᴛ-ꜱʜɪʀᴛ ᴛᴀᴘɪ ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴘᴋᴘ… ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛɪᴍɪɴɢ ᴛᴀᴋ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ɢᴜɴᴀ ᴅᴜɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ᴘᴜɴ ꜱɪᴀ-ꜱɪᴀ.

“ᴍᴜᴊᴜʀʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍʏᴠɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ, ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ɪᴛᴜ ɪʙᴜ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ɢᴜɴᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɴ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴀᴋᴀɪʟᴀʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ꜱᴇᴋᴛᴏʀ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀɴᴀꜰᴀꜱ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ, ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴀᴘ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ʙɪɴᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴛᴇʀʜᴇɴᴛɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ. ɴɪᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴʏᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ɪʙᴜ, ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴍɪɴᴜᴍ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʙᴀʀᴜʟᴀʜ ɴᴀᴋ ꜰɪᴋɪʀ ꜰᴀꜱᴀʟ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʙɪɢ ꜱᴛᴀɢᴇ 2022, ᴛᴜᴀʜ ʙᴀᴋᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ 10 ʟᴀɢɪ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ʙᴀᴋᴀᴛ-ʙᴀᴋᴀᴛ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪɢᴇʟᴀʀ ʙᴜᴅᴀᴋ-ʙᴜᴅᴀᴋ ʙᴀʀᴜ ɴᴀᴋ ᴜᴘ (ʙʙɴᴜ) ɪᴛᴜ.

“ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴘᴇʀᴛᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ɪɴɪ, ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴅᴀʜ ᴛɪɢᴀ ᴋᴀʟɪ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀᴅɪʀɪ ᴜᴊɪʙᴀᴋᴀᴛ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪɴɪ ᴛᴀᴘɪ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ɴᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ɪᴛᴜ ᴛɪʙᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴀᴘ ʙɪɢ ꜱᴛᴀɢᴇ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴏɴᴊᴏʟᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ʙᴀᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ꜱᴇɴɪ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʟᴀɢɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

10 ʟᴀɢɪ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ʙɪɢ ꜱᴛᴀɢᴇ 2022 ɪᴀʟᴀʜ ᴀɪꜱʜᴀ ʀᴇᴛɴᴏ, ᴇʟɪᴄᴀ ᴘᴀᴜᴊɪɴ, ʟɪᴀ ᴀᴢɪᴢ, ʏᴀᴢᴍɪɴ ᴀᴢɪᴢ ᴅᴀɴ ꜱᴏꜰɪᴀᴀ ᴍᴀʀɪᴇʏʟʟᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴇɢᴀᴛ ʀᴀʜɪᴍ, ᴀᴊᴏɪ ᴢᴀɪɴᴀʟ, ᴅᴀɴɪᴀʟ ᴄʜᴜᴇʀ, ꜱʏᴀꜰɪQ ᴀʙᴅɪʟᴀʜ ᴅᴀʀɪ ʙʀᴜɴᴇɪ ᴅᴀɴ ᴛᴇɢᴀʀ ꜱᴇᴘᴛɪᴀɴ (ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ).

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:ᴍꜱᴛᴀʀ

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!