Connect with us

#MOTIVASI/TAULADAN

“kasih say4ng smpai ke syvrga,40 tahun menjdi ‘d0ktor'” – Ramai ‘tersntuh’ ibu setia teman1 Azhan di Hosp1tal

Published

on

“kasih say4ng smpai ke syvrga,40 tahun menjdi ‘d0ktor'” – Ramai ‘tersntuh’ ibu setia teman1 Azhan di Hosp1tal

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴀᴢʜᴀɴ ʀᴀɴɪ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ. ᴍᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋɴʏᴀ, ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ, ʙᴇᴛᴏ ᴋᴜꜱʏᴀɪʀʏ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ʜᴀʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴛᴀʙɪʟ, ᴀᴢʜᴀɴ ʀᴀɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ.

ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴏɴᴅɪꜱɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀʙᴀᴛᴀꜱ.

ᴍᴀꜱɪʜ ꜱᴇᴛɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ᴅᴏᴋᴛᴏʀ’

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅʀᴀᴍᴀ ɴᴜʀ ɪᴛᴜ, ᴀᴢʜᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪʙᴜ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ ᴋᴀᴘꜱʏᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴇʟᴀʜɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ 40 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ᴅᴏᴋᴛᴏʀ’ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ᴅᴏᴋᴛᴏʀ’ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴ ꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ‘ᴅᴏᴋᴛᴏʀ’ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ꜱᴇᴛɪᴀ ᴍᴇʀᴀᴡᴀᴛ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪᴋᴀʟᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ꜱᴀᴋɪᴛ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ, ᴀᴢʜᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ꜰɪꜱɪᴏᴛʀᴀᴘɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴘᴜʟɪʜ.

ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ

ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅɪʀɪ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴅᴏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴀᴢʜᴀɴ ʀᴀɴɪ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴛ ᴘᴇɴɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:ꜱᴇᴍʙᴀɴɢᴅᴜɴɪᴀ

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!