Connect with us

#K.DUNIA

“cukvp sy yg merasakn,kal1an jngan..” – Bercinta lam4 smpai bertvnng tp smuanya buk4n ‘jam1nan’ tuk kekal smpai pelamin4n

Published

on

“cukvp sy yg merasakn,kal1an jngan..” – Bercinta lam4 smpai bertvnng tp smuanya buk4n ‘jam1nan’ tuk kekal smpai pelamin4n

ᴅᴇᴘʀᴇꜱɪ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱᴇᴅɪʜ ᴋᴇᴛᴇʀʟᴀʟᴜᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴄɪɴᴛᴀ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ɪᴀ ᴋᴇᴅᴇɴɢᴀʀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʀᴜᴛ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀʟᴀʜ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴇᴘʀᴇꜱꜱɪᴏɴ ꜰɪɢʜᴛᴇʀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢᴇʀᴛɪ ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ꜱᴇʀɪᴜꜱɴʏᴀ ᴅɪʟᴇᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀɴᴅᴀ ʜᴀᴛɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ɪᴛᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴋɪꜱᴀʜ ᴘɪʟᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪɴɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴛᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴀᴀᴛ-ꜱᴀᴀᴛ ᴀᴋʜɪʀ.

ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ, ᴋᴀᴅ ᴊᴇᴍᴘᴜᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ɴᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ᴊᴏᴅᴏʜɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴋᴀʟ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ. ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀʟᴀᴍᴘᴀᴜ ꜱᴇᴅɪʜ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴘᴀʀᴀ ɢɪʟᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴇʀᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ. ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ᴛᴇʀᴍᴇɴᴜɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇʀᴀᴛᴀᴘɪ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅᴜᴀ.

  • ꜱɪ ᴀᴅɪᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʙᴜʀᴜᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ʀɪꜱᴀᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴇᴅɪʜ. ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴇᴛɪᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ʙᴀᴊᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴅɪꜱᴀʀᴜɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴀʜᴡɪɴɴʏᴀ, ᴍᴀʟᴀʜᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴɢɢᴏꜱᴏᴋ ʟᴇʜᴇʀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏꜱᴏɴɢ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴀᴛɪʟ. ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴘᴜᴊᴜᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ, ʙᴀʀᴜʟᴀʜ ᴊᴇᴊᴀᴋᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴍᴀʜ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀꜱ ᴘᴇʀᴜᴛ ᴋᴏꜱᴏɴɢɴʏᴀ.
  • ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ʟᴀɪɴ, ᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ʀᴇᴋᴀᴀɴ. ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱɪ ᴀᴅɪᴋ, ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ʙᴀᴋᴀʟ ᴋᴀᴋᴀᴋ ɪᴘᴀʀɴʏᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:??????????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!