Connect with us

#SELEBRITI

[Video/Terkini]”s4h Mira Filzah Ham1l” – Kandvngan masuk trim3ster ke-3,Gil1ran Mira Filzah kini Ham1l 6 Bulan

Published

on

[Video/Terkini]”s4h Mira Filzah Ham1l” – Kandvngan masuk trim3ster ke-3,Gil1ran Mira Filzah kini Ham1l 6 Bulan

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ʀᴀʜꜱɪᴀ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ᴍɪʀᴀ ꜰɪʟᴢᴀʜ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴍɪʀᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ɴᴜʀ ᴀᴍɪʀᴀʜ ꜰɪʟᴢᴀʜ ʙᴀᴅɪᴏᴇᴢᴀᴍᴀɴ, 29, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴜꜱɪᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴛʀɪᴍᴇꜱᴛᴇʀ ᴋᴇᴛɪɢᴀ.

“ᴘᴇʀᴋʜᴀʙᴀʀᴀɴ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪᴍᴀɴɢ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴜʟᴜɴɢ.

“ᴜꜱɪᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴛʀɪᴍᴇꜱᴛᴇʀ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ʟᴀɢɪ.

“ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ᴋᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴜɴʏᴀ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴀᴍɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ᴍᴀʟᴀᴍ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀɴ ᴇᴍɪʀ ᴀꜱᴛᴀʀ ᴡᴀɴ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴋʜᴀɪʀ-ɪʟ ᴀɴᴜᴀʀ ɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜʟᴜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ɪɴꜱᴀꜰ ᴅᴀɴ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴅɪʀɪ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴊᴜᴛᴀᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ꜱɪᴛɪ ɴᴜʀʜᴀʟɪᴢᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ᴊᴀɢᴀ ᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ ʙᴀɪᴋ. ᴍᴏɢᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ.

“ᴛᴀʜɴɪᴀʜ, ᴇᴍɪʀᴀ ᴊᴜɴɪᴏʀ ɪꜱ ᴄᴏᴍɪɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴍɪʀᴀ ᴅᴀɴ ᴇᴍɪʀ, 32, ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ 2020.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:?????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!