Connect with us

#AGAMA

Ulama Wanita But4 mnggl dun1a pada Umvr 97thn,khdpan dahvlu tlh jd inspirasi ramai org

Published

on

Ulama Wanita But4 mnggl dun1a pada Umvr 97thn,khdpan dahvlu tlh jd inspirasi ramai org

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴜʟᴀᴍᴀ’ ᴡᴀɴɪᴛᴀ Qᴜʀᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀꜱ-ꜱʜᴇɪᴋʜᴀʜ ᴛᴀɴᴀᴢᴜʀ ᴀɴ-ɴᴀᴊᴜʟɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍᴜʀɴʏᴀ 97 ᴛᴀʜᴜɴ. ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀᴍɴᴜᴅ, ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀᴍᴘᴜɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ʏᴀɴɢ ʟᴀʜɪʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢʟɪʜᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛ1ᴍᴘᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴋ1ᴛ ᴅᴇᴍ4ᴍ ᴄ4ᴍᴘᴀᴋ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʜɪɪᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɪɪʜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇᴄɪᴋ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ 7 Qɪʀᴀᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴛɪɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱʜᴇɪᴋʜ . ʜᴀᴍᴘɪʀ 70 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍᴜʀɴʏᴀ ᴅɪɪɴꜰᴀQᴋᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ʜᴀꜰᴀᴢᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜʀɪᴅɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴅɪɪᴊᴀᴢᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ Qɪʀᴀᴀᴛ ꜱᴇᴘᴜʟᴜʜ.

ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜʀɪᴅɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱʏʜᴜʀ, ɪᴀɪᴛᴜ ꜱʜᴇɪᴋʜ ᴅʀ. ᴀʜᴍᴀᴅ ᴍᴀᴍᴅᴜʜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴜʟᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ. ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜʀɪᴅɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴀꜱ-ꜱʏᴀʀQᴀᴡɪ

*ᴘᴇᴛɪᴋᴀɴ ᴀꜱᴀʟ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴀʀᴀʙ ɪɴɪ ᴅɪᴛᴇʀᴊᴇᴍᴀʜ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴅʀ ᴍᴜʜᴀ.

ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ-ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀꜱɪʜɪ, ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɢ4ᴍᴀᴍ. ᴛʟᴅᴀᴋʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇʜᴇʙᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀʟᴇʟᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀʀᴀꜱ ʀᴜᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀᴡᴀɴ, ᴋᴇᴍᴇᴡᴀʜᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ ʙᴇɴᴅᴀ, ᴘᴇʀʜɪᴀꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɢɢ0ᴅᴀ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴇʜᴇʙᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴜᴋᴍɪɴᴀʜ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇɪᴍᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴀQᴡᴀᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴢᴢᴀ ᴡᴀᴊᴀʟʟᴀ.

ᴍᴀʀɪʟᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀᴋᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴅɪʀɪ, ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇʀᴇɴᴜɴɢ ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴄ4ᴄᴀᴛ ᴄᴇɪᴀ ᴅɪʀɪ ɪɴɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴛᴇɴᴛᴇʀ4ᴍ ᴅᴀɴ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴀʟᴀʜ ꜱʏᴜᴋᴜʀ. ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛᴋᴜ, ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴀɴɢ0ᴛᴀ ᴛᴜʙᴜʜ ʙᴀᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɪᴀ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴢᴢᴀ ᴡᴀᴊᴀʟʟᴀ?

ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ɪɴɪ ᴛᴇᴘᴀᴛ ᴅɪᴛᴜᴊᴜ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ꜱɪ ᴛᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ ɪᴀɪᴛᴜ ᴅɪʀɪᴋᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴍᴀᴛᴀ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɢᴀʀ ʙᴠɢᴀʀ ꜱᴇᴍᴇɴᴊᴀᴋ ʟᴀʜɪʀ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴀᴛᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴋᴀʟᴀᴍ ᴛᴜʜᴀɴ ꜱᴇʙᴀɪᴋɴʏᴀ? ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴋᴀʀᴇᴇᴍ. ʟᴀɴᴛᴀꜱ ꜱᴜᴅᴀʜᴋᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ᴛᴜʜᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛɴʏᴀ?

ʜᴀᴍʙᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀᴋꜱɪ ᴛʟᴀᴅᴀ ᴛᴜʜᴀɴ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ɢᴇʀᴀᴋ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴛʟᴀᴅᴀ ᴛᴜʜᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴅɪᴀ? ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴛᴜʜᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴇʀʜᴀɪᴀ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴍʙᴀʜᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴄᴜᴋᴜᴘ. ᴅɪʙᴇʀɪ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴍᴀʜᴜ ʟᴀɢɪ. ᴅɪʙᴇʀɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ɪᴜᴘᴀ ᴅɪʀɪ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴠᴛᴀ ᴘᴇɴɢʟɪʜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴊᴀᴠʜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀʜᴀʀᴀᴊᴀʟᴇʟᴀ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴍᴀᴋꜱ1ᴀᴛ ꜱɪᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴍ. ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪɪɴꜰᴀQᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ʀᴀꜱᴜʟɴʏᴀ. ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɢᴀᴍᴀɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜʟᴀ ᴅɪʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪɪɴꜰᴀQᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ?

ᴅɪʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪɪɴꜰᴀQ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ, ᴘᴇʀᴍᴀɪɴᴀɴ ʙ0ɴɢᴋᴀᴋ ᴅᴀɴ ꜱ0ᴍʙᴏɴɢ, ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴍᴇᴍᴇɴᴜʜɪ ᴛᴀʀɢᴇᴛ ᴛᴀʙᴜɴɢ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇᴍᴜᴀꜱᴋᴀɴ ʜᴀᴛɪ-ʜᴀᴛɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇᴄᴠɴᴅᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴋᴇᴄᴇᴡ4ᴀɴ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴠᴛᴀ ᴘᴇɴɢʟɪʜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴊᴀᴠʜ ʟᴇʙɪʜ ʜᴇʙᴀᴛ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴍᴀʀᴠᴀʜ ᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʜᴏʀᴍᴀᴛᴀɴ ᴛᴀQᴡᴀɴʏᴀ. ᴘᴜɴʏᴀ ꜱɪꜰᴀᴛ ᴍᴀɪᴜ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ. ᴋᴇᴛᴇᴋᴜɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɢ4ꜱᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴍᴇᴋᴀʀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴅɪʜᴏʀᴍ4ᴛɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀɴɢ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ.

ʜᴀᴛᴛᴀ ɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴜᴀ. ᴡᴀᴊᴀʜɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇɴɢɢᴇɪᴀᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴅᴜᴛᴀɴ ʀ1ᴡᴀʏᴀᴛ ʜɪᴅᴜᴘ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇᴜᴛᴀᴍᴀᴀɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪɴʏᴀ ᴅᴇᴍɪ ɪʟᴍᴜ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀʙ. ʙᴠᴋᴀɴᴋᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛ0ɴɢɢᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴɢᴋɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴜʟᴀᴍᴀ-ᴜʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴛᴀᴜʜɪᴅᴋᴀɴ ʟᴀɪʟᴀʜᴀɪʟʟᴀʟʟᴀʜ.

ᴅɪʀɪᴍᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ. ᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ɪᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴅ4ɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛʟᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴠᴛᴜꜱ ᴀꜱᴀ ᴅɪ ᴘᴇʀᴛᴇɴɢᴀʜᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ. ᴊɪᴋᴀ ʙᴠᴋᴀɴ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴏʜ ᴛᴀᴜʟᴀᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋᴍᴜ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ᴍᴀᴋᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ʟᴀɢɪ? ᴊɪᴋᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪᴍᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍ4ᴋꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴀɪᴋ ᴍᴀᴋᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ʟᴀɢɪ?

ᴛɪʀᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙ3ɴᴛᴇɴɢ ꜰʟᴛɴᴀʜ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙ3ɴᴛᴇɴɢ ʙ4ʜᴀɴɢɴʏᴀ ɴᴇʀ4ᴋᴀ. ʟɪʜᴀᴛʟᴀʜ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴅᴀɴ ꜰɪᴋɪʀʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋᴀɪᴍᴜ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀꜱʙᴀʙ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴅɪʀɪᴍᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀQᴡᴀ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ ᴀʟʟᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:trending101news

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!