Connect with us

#K.DUNIA

“sy kes4l insvran lamb4t appr0ve” – an4k sdh ‘kej4ng’ tapi d0ktor tk boleh raw4t

Published

on

“sy kes4l insvran lamb4t appr0ve” – an4k sdh ‘kej4ng’ tapi d0ktor tk boleh raw4t

ᴋɪɴɪ, ɪɴꜱᴜʀᴀɴꜱ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ᴘʟᴀɴ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴍᴜꜱɪʙᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ. ʙᴀᴋ ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴇᴘᴀᴛᴀʜ ᴍᴇʟᴀʏᴜ, ꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴘᴀʏᴜɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʜᴜᴊᴀɴ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɴᴀꜰɪᴋᴀɴ, ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴏɴꜰʟɪᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇʀᴄᴇᴛᴜꜱ ᴍɪꜱᴀʟɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴇᴊᴇɴ ɢᴀɢᴀʟ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ, ᴋᴀʀᴇɴᴀʜ ʙɪʀᴏᴋʀᴀꜱɪ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴇᴄᴇʜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴʏᴜʟɪᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴄɪᴋ ᴢᴀᴢᴀᴀ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴋɪꜱᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ, ᴀꜰʀɪɴᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ. ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ɪɴꜱᴜʀᴀɴꜱ ʏᴀɴɢ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʜꜱᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ɢᴀᴅɪꜱ ᴄᴏᴍᴇʟ ɪᴛᴜ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴛᴀʙɪʟ.

ɴᴀᴍᴜɴ ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ, ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘᴜᴀɴ ᴢᴀᴢᴀᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴋᴇᴊᴀɴɢᴀɴ. ᴅᴇɴɢᴀʜ ʜᴀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ʀᴇꜱᴀʜ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀɢᴇɢᴀꜱ ᴋᴇ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ‘ᴘɪꜱᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴜᴀʜ 2 ᴋᴀʟɪ’. ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴅᴇᴛɪᴋ ɢᴇᴛɪʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴘᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴀɴ ᴀᴘᴘʀᴏᴠᴀʟ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ɪɴꜱᴜʀᴀɴꜱ.

ᴛᴇʀᴋɪʟᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ʜᴀʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ɪʙᴜ ɪɴɪ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ 1 ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴋɪꜱᴀʜɴʏᴀ. ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴜᴋᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴɢᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴡᴀɴɢ ꜱɪᴍᴘᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴜɴᴀɪ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴇᴘᴀɴɪ ᴋʀɪꜱɪꜱ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:ᴋɪꜱᴀʜᴅᴜɴɪᴀ

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!