Connect with us

#K.SEDIH

“Kas1h yang tk bertepi” – kakak sanggvp berk0rban dem1 jag4 adik sak1t Tal3sem1a,rupa2nya dir1 send1ri ada pnyakit yang sama

Published

on

“Kas1h yang tk bertepi” – kakak sanggvp berk0rban dem1 jag4 adik sak1t Tal3sem1a,rupa2nya dir1 send1ri ada pnyakit yang sama

ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴀʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɢᴇɴᴇᴘɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴀᴅɪᴋ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀꜱ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴏᴍᴇɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ɴᴜʀ ꜱʏᴀꜰɪᴋᴀʜ ꜱᴀᴍꜱᴜʟ ɴɪᴢᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ, ɴᴜʀ ꜱʏᴀʟɪᴇʟʏ Qᴀꜱᴇʜ, 13, ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴛᴀʟᴀꜱᴇᴍɪᴀ.

“ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ Qᴀꜱᴇʜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴛᴀʟᴀꜱᴇᴍɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ.

“ᴠɪᴅᴇᴏ ɪᴛᴜ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ Qᴀꜱᴇʜ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ. ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 12 ᴛᴀʜᴜɴ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ Qᴀꜱᴇʜ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴜᴄᴀᴛ ᴅᴀɴ ʟᴇᴍᴀʜ.

“ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ʙᴀᴡᴀ Qᴀꜱᴇʜ ᴋᴇ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ʀᴜᴊᴜᴋ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

“ʙɪʟᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴅ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ. ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ɪʙᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴀᴅɪᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜ ᴋᴀᴍɪ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴛᴇᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊᴀɢᴀ Qᴀꜱᴇʜ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱʏᴀꜰɪᴋᴀʜ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴡᴀᴅ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʜᴍᴀᴅ ꜱʜᴀʜ, ᴛᴇᴍᴇʀʟᴏʜ, ᴘᴀʜᴀɴɢ.

ɴᴜʀ ꜱʏᴀꜰɪᴋᴀʜ ꜱᴀᴍꜱᴜʟ ɴɪᴢᴀᴍ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ɴᴜʀ ꜱʏᴀʟɪᴇʟʏ Qᴀꜱᴇʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

“ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ Qᴀꜱᴇʜ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ, ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴛᴇᴘɪᴋᴀɴ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ʙɪꜱɴᴇꜱ ʙᴀᴊᴜ ʙᴜɴᴅʟᴇ ꜱᴇʙᴀʙ ɴᴀᴋ ʙᴇʀɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ. ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴊᴀɢᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪ ᴡᴀᴅ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ, ꜱᴜᴀᴘᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴ, ʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴ ɴᴀᴊɪꜱ ᴅᴀɴ ʙᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ᴊᴀʟᴀɴ-ᴊᴀʟᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴋᴀʀ ᴡᴀᴅ.

“ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ Qᴀꜱᴇʜ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀʟᴜɪɴʏᴀ, ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴅᴀʀᴀʜ. ᴋᴇꜱɪᴀɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ᴋᴇᴄɪʟ ʟᴀɢɪ.

“ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴜ ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ ᴡᴀᴅ ᴘᴇᴅɪᴀᴛʀɪᴋ ᴘᴇɴᴜʜ, ᴊᴀᴅɪ Qᴀꜱᴇʜ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ᴡᴀᴅ ʙɪᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ. ᴋɪʀᴀɴʏᴀ Qᴀꜱᴇʜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴛᴇʀᴍᴜᴅᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪᴛᴜ.

“ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴜɴᴛʏ ᴄɪɴᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴋᴀᴛɪʟ ᴘᴇꜱᴀɴ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅɪᴀ ‘ᴀᴡᴀᴋ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴋᴀᴋᴀᴋ ʏᴀ… ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴀᴡᴀᴋ ᴅᴀʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴊᴀɢᴀ ᴀᴡᴀᴋ’. ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴀɴɢɢᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ.

ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴊᴀɢᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪ ᴡᴀᴅ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀ

“ᴀᴅɪᴋ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ɴᴏᴍʙᴏʀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ɴɪ ᴘᴇᴍᴀʟᴜ ꜱɪᴋɪᴛ… ᴛᴀᴋ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ɴᴀᴋ ʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴅᴇᴘᴀɴ-ᴅᴇᴘᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴅɪᴀ ʀᴀᴘᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 25 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ʟᴀɢɪ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ꜱʏᴀꜰɪᴋᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ Qᴀꜱᴇʜ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀʟᴀꜱᴇᴍɪᴀ, ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.

“ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴀᴅɪᴋ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴛᴀʟᴀꜱᴇᴍɪᴀ ʜʙᴇ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀᴀɴɢᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ, ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴀʟᴀꜱᴇᴍɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴍɪɴᴏʀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ɴᴜʀ ꜱʏᴀꜰɪᴋᴀʜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ.

ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴀʙᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ, ꜱʏᴀꜰɪᴋᴀʜ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴀᴍᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴜʜ.

“ᴛᴇʀʜᴀʀᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴄᴀ ᴋᴏᴍᴇɴ-ᴋᴏᴍᴇɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ʀᴀᴍᴀɪ ᴄᴀᴋᴀᴘ ꜱᴜᴋᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɪɴɪ.

“ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴀᴅɪᴋ-ᴀᴅɪᴋ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴍᴀᴍᴘᴜ.

“ʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ꜱᴀᴋɪᴛ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴛᴇʀᴅᴀʏᴀ. ɪᴛᴜʟᴀʜ ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:?????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!