Connect with us

#K.SEDIH

[Video/Terkini]peny3wa divsir bila t4hu apa seb3narnya yg dia buat di bil1k sew4

Published

on

[Video/Terkini]peny3wa divsir bila t4hu apa seb3narnya yg dia buat di bil1k sew4

ᴘᴇɴʏᴇᴡᴀ ᴅᴀʀɪ ɴᴇʀᴀᴋᴀ’, ᴀᴄᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴅᴀʜ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ-ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴡᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʙᴜʀᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴇɴɪꜱ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ. ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴀꜱɪʜ ꜱᴀᴊᴀ ʙᴇʀʟᴀʀᴜᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴜɢɪᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴜᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ.

ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴡᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀᴍɪʀᴜʟ ʀɪᴢᴀʟ ᴍᴀʀᴜʜᴀɴ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴀᴛᴜ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴀᴡᴀᴛ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ. ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ, ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴀᴅᴜᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇɴʏᴇᴡᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴘᴇʀɪʜᴀʟ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ʙɪʟɪᴋ ᴅɪ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴛᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀᴜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴜꜱᴜᴋ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴘᴏᴛᴄʜᴇᴄᴋ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛ, ᴍᴀʟᴀʜ ʀɪᴢᴀʟ ᴘᴜʟᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴋᴏᴛᴏʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇᴘᴀʜ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴅɪ ᴍᴇʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏᴛᴏʟ ᴘʟᴀꜱᴛɪᴋ ʙᴇʀɪꜱɪ ᴀɪʀ ᴋᴇɴᴄɪɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴜᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇʀᴛᴀ ꜱɪꜱᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴜᴘᴀ ɪᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:??????????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!