Connect with us

#K.DUNIA

“Dapat juga saya dan rakan-rakan ubati kerinduan mereka kepada insan tersayang yang sudah lama pergi” – makcik tepvk blkng pnyanyi krna tering4t arw4h suam1nya dulu

Published

on

“Dapat juga saya dan rakan-rakan ubati kerinduan mereka kepada insan tersayang yang sudah lama pergi” – makcik tepvk blkng pnyanyi krna tering4t arw4h suam1nya dulu

ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ, ᴛᴜɢᴀꜱ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴜꜱᴋᴇʀ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴍᴇɴɢʜɪʙᴜʀᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ.

ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ᴘᴇʀᴀɴᴛᴀʀᴀ’ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀᴛɪ ʀɪɴᴅᴜ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀɢᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴇɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ.

ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴜꜱᴋᴇʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀɢᴜ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ꜱᴇɴɪᴍᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴜᴅɪʀᴍᴀɴ ʜᴀᴊɪ ᴀʀꜱʜᴀᴅ, ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴜʜ.

ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ᴘᴇɴɢʜᴀʏᴀᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʀɪɴɢᴀɴ ᴘᴇᴛɪᴋᴀɴ ɢɪᴛᴀʀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɢᴇʟᴀɢᴀᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴅɪ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴅᴀɴ ʜɪʙᴀ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍꜱᴛᴀʀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀᴋᴍᴀʟ ʀᴀᴍᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ ɪᴛᴜ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴜꜱᴋɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴀꜱᴀʀ ʀᴀʏᴀ ᴅɪ ᴀᴍᴘᴀɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

“ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ʜɪʙᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ. ᴍᴜʟᴀ-ᴍᴜʟᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ʀᴇQᴜᴇꜱᴛ ʟᴀɢᴜ ‘ᴋᴀᴜ ᴘᴇʀɢɪ’ ᴅᴇɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴀɪᴢᴀᴛ ᴀᴍᴅᴀɴ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀʙɪꜱ ᴍᴇɴʏᴀɴʏɪ, ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ɴɪ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴅɪᴀ ᴛᴜᴊᴜᴋᴀɴ ʟᴀɢᴜ ᴛᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴇʀɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

“ᴀʟʟᴀʜᴜᴀᴋʙᴀʀ… ɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. ᴛᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ, ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴘᴜʟᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴀᴋᴄɪᴋ. ᴅɪᴀ ʀᴇQᴜᴇꜱᴛ ʟᴀɢᴜ ‘ᴘᴀᴛᴀʜ ʜᴀᴛɪ’ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱᴜᴅɪʀᴍᴀɴ. ᴛᴀᴘɪ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ʟᴀɢᴜ ᴛᴜ, ᴅᴀɴ ɢᴀɴᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀɢᴜ ‘ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ’.

“ᴍᴀᴋᴄɪᴋ ᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ꜰᴏᴏᴅ ᴄᴏᴜʀᴛ. ᴛᴀᴘɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʟᴀɢᴜ, ᴅɪᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ʙᴀɴɢᴜɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴛᴇᴘᴜᴋ ʙᴀʜᴜ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ɴᴀᴋ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴛᴀᴘɪ ᴋᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ.

ᴀQᴍᴀʟ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇᴄɪᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʙᴜꜱᴋᴇʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2015.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀʙɪꜱ ᴍᴇɴʏᴀɴʏɪ, ᴅɪᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ, ʟᴀɢᴜ ᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ. ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ꜱᴜᴅɪʀᴍᴀɴ. ᴅɪᴀ ᴄᴇʀɪᴛᴀ, ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴊɪ, ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

“ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅɪᴀ ʀɪɴᴅᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ. ɪɴɪʟᴀʜ ᴅᴜᴀ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴇᴍᴏꜱɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴜʜ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 25 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ.

ʟᴇʙɪʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴛᴀꜱ ᴀQᴍᴀʟ ʀᴀᴍᴅᴀɴ, ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴋᴀʟɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴏᴍᴇɴ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ᴇᴍᴏꜱɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴋᴇᴄɪᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴜꜱᴋᴇʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʜɪʙᴜʀᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ, ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴀᴋ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ, ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ᴜʙᴀᴛɪ ᴋᴇʀɪɴᴅᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴘᴇʀɢɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʟɪᴍᴀ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴜꜱᴋᴇʀ, ᴀQᴍᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍɪɴᴀᴛɪ ʙɪᴅᴀɴɢ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴄᴇʙᴜʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 2015 ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟᴀɴ.

ᴅɪᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴏʀᴀᴋ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʀᴀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴛᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 2017, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀʜᴇɴᴛɪ ꜱᴇᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴇᴋ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ʙᴇʟɪ ʙᴇʟᴀʜ ᴅɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ, ᴀQᴍᴀʟ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴠɪᴅᴇᴏɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀɴʏɪ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀꜱ ꜱᴜʜᴜ ʙᴀᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜɴᴊᴜɴɢ, ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴀQᴍᴀʟ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴠɪʀᴀʟ ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴅᴇᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴋᴄɪᴋ ʏᴀɴɢ ʀᴇQᴜᴇꜱᴛ ʟᴀɢᴜ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱᴜᴅɪʀᴍᴀɴ. ꜱᴇᴊᴀᴋ 2020, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴀᴋᴛɪꜰ ʙᴜꜱᴋɪɴɢ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ.

“ᴋᴀᴍɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ʙᴜꜱᴋɪɴɢ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴍᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ʀᴀᴡᴀɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴏᴍᴘᴏꜱᴇʀ, ꜱɪʀᴋʜᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴀᴋᴀʟ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪɴɢʟᴇ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ, ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ.

“ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ꜱᴀʏᴀ. ᴛᴀᴋ ʟᴜᴘᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢᴜʀᴜ ᴠᴏᴋᴀʟ, ᴀɢ ᴀꜱᴛɪʟʟᴀʜ, ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴜꜱᴋɪɴɢ. ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ꜱɪᴀᴘᴀʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:?????

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!