Connect with us

#K.DUNIA

D0akan kes3mbuhan untuk akak Jahidah,Terp4ks dik3jrkn ke h0spital kerana al4mi dmm dan mvntah

Published

on

D0akan kes3mbuhan untuk akak Jahidah,Terp4ks dik3jrkn ke h0spital kerana al4mi dmm dan mvntah

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴋᴇɢᴀ ɴ4ꜱᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴋ0ᴍᴀ ᴅɪᴘᴜᴋᴜɪ ꜱᴜᴀᴍɪ, ᴊᴀʜɪᴅᴀʜ ɴᴏʀᴅɪɴ ᴅɪᴋᴇ ᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍʙᴜɪᴀɴꜱ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴀɪᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ.

ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ, ꜰᴀᴜᴢɪᴀʜ ɴᴏʀᴅɪɴ, 40, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴀᴍʙᴜɪᴀɴꜱ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ꜱʀɪ ꜱᴇɴᴅᴀʏᴀɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 3 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴊᴀʜɪᴅᴀʜ, 43.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴀᴍʙᴜɪᴀɴꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱɪʜᴀᴛ.

“ᴛʟᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴅᴇᴍᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴍᴜ ɴᴛᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴊᴀʜɪᴅᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴀʏ1 ʟᴇʟᴀᴋɪ, ᴇꜱʜᴀɴ ɴᴜꜰᴀɪʟ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇᴍʙᴇ ᴅ4ʜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 30 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ 2020 ᴍᴀꜱɪʜ ᴛʟᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇ ʀ4ꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ᴊᴀ’ᴀꜰᴀʀ (ʜᴛᴊ) ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴋʜɪʀ ʙᴜʟᴀɴ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜰᴀᴜᴢɪᴀʜ, ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀɪɪʀᴋᴀɴ ᴀ1ʀ ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴅɪᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍᴇɢᴀ ɴɢ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʜɪᴅᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏɴᴛᴜʜ ʙᴀʏ1 ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ.

“ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛʟᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀɪ4ɴᴛᴀʀ ᴅɪ ᴋᴀᴛɪʟ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍ ʙᴀɪᴀꜱ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴘᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴛʙᴜʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴀɪɪʀᴋᴀɴ ᴀʟʀ ᴍᴀᴛᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ꜰᴀᴜᴢɪᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴇꜱʜᴀɴ ɴᴜꜰᴀɪʟ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ ʙᴀᴅᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴜ ꜰᴏʀᴍᴜʟᴀ.\

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇ ʙᴀᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʟᴀʀᴜᴛᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʟᴀɪɴ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴘᴜʟɪʜ.

“ᴊᴀʜɪᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴀɪᴀʜ ᴅɪ ᴛᴇ ᴋᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴜ ᴋᴀʀ ᴍᴇɴɢᴇɪᴜᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴜᴀʀᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴍɴᴛᴀᴜᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜰᴜᴢɪᴀʜ, ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ʙᴇʀɢɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʙᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ (ᴊᴋᴍ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴏꜱ ᴘᴇʀᴜ ʙᴀᴛᴀɴ ᴊᴀʜɪᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴀʏ1ɴʏᴀ.

“ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ, ɢᴀᴊɪ ᴊᴀʜɪᴅᴀʜ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴋᴇɪᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀɴᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀɪᴀʜ ᴅᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍʜᴋᴀᴍᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ʙᴀɴᴋ ᴄɪᴍʙ 7617797037 ( ꜰᴀᴜᴢɪᴀʜ ɴᴏʀᴅɪɴ).

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 4 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ, ᴊᴀʜɪᴅᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ ᴋ0ᴍᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇ ʀᴀᴀɴ ᴘʀᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴘᴀɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇɴɢᴋ0ʀᴀᴋ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ᴅɪʙᴜ ᴀɴɢ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴘᴇɴᴅᴀ.ʀᴀʜᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ʀᴀ ʜᴀɴɢ, ᴛᴜɪᴀɴɢ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴜ ꜱᴜᴋ ʀᴇ ᴛᴀᴋ ᴅɪᴘᴜᴋᴜɪ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 38 ᴛᴀʜᴜɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:KOSMO

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!