Connect with us

#K.DUNIA

“abng ken4 kvatkn hat1,kita jumpa di syvrga nnti” – svami tk pern4h tnya pas4l gaj1 isteri,bila isteri mnggl baru tahu

Published

on

“abng ken4 kvatkn hat1,kita jumpa di syvrga nnti” – svami tk pern4h tnya pas4l gaj1 isteri,bila isteri mnggl baru tahu

ᴛᴜɪᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴘᴇʀ ᴅ4ᴅᴅʏ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋɪꜱᴀʜ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀʀᴡʜ ʟꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ᴍᴀʀʟᴇᴇɴᴀ ᴀʙᴅᴜʟ ᴍᴀɴᴀꜰꜰ ᴅᴀɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ, ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ 14 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɪᴀʏᴀʀɪ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʙᴇʀᴜᴍᴀʜᴛᴀɴɢɢᴀ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɢᴀᴊɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀ0ʟᴇʜ ꜱɪ ʟꜱᴛᴇʀɪ. ʙᴀɢɪɴʏᴀ ᴅᴜʟᴛ ʟꜱᴛᴇʀɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ʟꜱᴛᴇʀɪ. ᴅɪᴘᴀꜱᴀᴋᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊɪᴡᴀ, ᴡᴀʟᴀᴜ ꜱᴇʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴀɴᴀ ɢᴀᴊɪ ʟꜱᴛᴇʀɪ, ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɴᴀꜰᴋᴀʜ.

ᴍᴀʟᴀʜ ʟᴇɪᴀᴋɪ ɪɴɪ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ɢᴀᴊɪɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʟꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ.

ᴜɪᴀꜱ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴜɴɢɢᴀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ 0ʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ɪɴɪ ʟᴀɢɪ, ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴɴʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴍᴇʀ0ꜱᴏᴛ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜɴʏᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ꜱᴇɪᴀᴍᴀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱɪ ʟꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ꜱᴇᴛɪᴀ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴɢɢᴜɴɢ ᴘᴇʀʙᴇɪᴀɴᴊᴀᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇᴋᴇɪᴜᴍɪᴛ ᴋᴇɪᴜʜᴀɴ.

ᴊᴏᴅ0ʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ, ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ ᴅɪᴘɪɴᴀɴɢ ᴍᴀɪ4ɪᴋᴀᴛ ᴍ4.ᴜᴛ ᴘᴀᴅᴀ 1 ᴏɢᴏꜱ 2018 ᴀᴋʟʙ4ᴛ ᴊ4ɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴋᴜᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇɢᴀɢᴀɪᴀɴ 0ʀɢ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴀʀᴡʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴅ0ᴋᴜᴍᴇɴ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇɴɪɴɢɢᴀɪᴀɴɴʏᴀ.

ɪᴋᴜᴛɪ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ.

“ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ 14 ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴋᴜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ, ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴀɴʏᴀ ᴀʀᴡʜ ʟꜱᴛᴇʀɪ ᴀᴋᴜ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ɢᴀᴊɪ ᴅɪᴀ. ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴘᴜɴ ᴀᴋᴜ ɴᴀᴋ ᴄᴜʀɪ-ᴄᴜʀɪ ᴛᴇɴɢ0ᴋ ꜱʟɪᴘ ɢᴀᴊɪ ᴅɪᴀ. ᴅᴜʟᴛ ᴅɪᴀ, ʜᴀᴋ ᴅɪᴀ.

“ᴀᴋᴜ ᴋᴀᴡᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴅᴀʜ ᴋᴇʀᴊᴀ. ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴀᴋᴜ ꜱᴜᴘᴘ0ʀᴛ ᴅɪᴀ. ᴀᴋᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ɪɴɢᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀɪ ʙᴀᴊᴜ, ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ʙᴜᴛɪᴋ, ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ʟᴀᴡʏᴇʀ 0ꜰꜰɪᴄᴇ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ʟᴀɪɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ.

“ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ɢᴀᴊɪ ᴅɪᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ. ꜱᴀᴍᴘᴀɪʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ʙᴇꜱᴀʀ ᴘᴜɴ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴀᴍʙɪʟ ᴛᴀʜᴜ.

“ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴛᴀʜᴜ, ᴀᴋᴜ ᴋᴇɴᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ʙɪᴀꜱᴀ ᴊᴜɢᴀᴋ.

“ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴋᴇɴᴀ ʙᴀɢɪ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɢɪ ʙᴜɪᴀɴ-ʙᴜɪᴀɴ ᴀᴋᴜ ʙᴀɢɪ ʟᴜᴍᴘꜱᴜᴍ ᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴀᴋᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ. ꜱᴇʟᴀɪᴜɴʏᴀ ᴀᴋᴜ ʙᴀɢɪ ᴊᴇ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴜɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴀᴍʙɪʟ ꜱɪᴋɪᴛ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇɪᴀɴᴊᴀ.

“ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴅᴜɪᴛ, ʙɪꜱɴᴇꜱ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜ ᴀᴋᴜ. ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴅᴜɪᴛ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʀᴜɴɢᴜᴛ. ᴋᴀᴍɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ.

“ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴋɪʀᴀ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴇɴ ᴘᴜɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋᴜ. ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴜ ᴀᴋᴜ ᴛᴇʀᴜᴋ ɢɪʟᴀ, ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢ. ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴘᴀ ɢᴜɴᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀʟɪɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴅᴀɴ ʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ.

“ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍɪɴᴛᴀ ʙᴜᴋᴀɴ-ʙᴜᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ. ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴍɪᴛ ᴅɪᴀ ᴍᴇʀᴜɴɢᴜᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇꜱᴀʟ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴀʜᴡʟɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋᴜ.

“ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴ1ɴ.ɢɢ4ʟ, ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʙᴀʀᴀɴɢᴋᴀʟɪ, ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴀɢᴀᴋ ʙᴀɴʏᴀᴋ. ᴊᴀᴅɪ ᴘᴀʏʙᴀᴄᴋ ᴛɪᴍᴇ, ʙᴇʀɪʙᴜ ᴀᴋᴜ ʙᴀɢɪ ᴅᴜʟᴛ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪʙᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋᴜ ʙᴀɢɪ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴀ. ᴀᴋᴜ ᴀɴɢɢᴀᴘ ᴀᴋᴜ ʙᴀʏᴀʀ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴜɴɢɢᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅɪᴠɪᴅᴇɴ. ᴀᴋᴜ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴋᴜ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ɪꜱɪ ᴍɪɴʏᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇʀᴊᴀ.

ᴀᴋᴜ ʙᴀᴡᴀᴋ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴄᴜᴛɪ, ᴀᴋᴜ ʙᴀᴡᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀɪɴɢɪɴ ɴᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ. ᴀᴋᴜ ᴍᴇᴡᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴋᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ɢᴀᴊɪ ᴅɪᴀ.

“ʙᴀɢɪ ᴀᴋᴜ, ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʜᴀᴋ ᴀᴋᴜ ɴᴀᴋ ᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀꜱᴀʟ ᴅᴜʟᴛ ᴅɪᴀ.

“ᴀᴋᴜ ᴄᴜᴍᴀ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴ1ɴ.ɢɢ4ʟ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ᴅɪᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ. ᴅᴀʜ ꜱɪᴀᴘ ꜰᴀɪʟ ᴅɪᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴋᴜ ᴀᴋꜱᴇꜱ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴅᴀɴ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴅɪᴀ.

“ᴀᴋᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴀɴ ᴅɪᴀ. ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪꜱɪᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ. ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴋᴜ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ʜɪʙᴀʜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴋᴜ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

“ʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ꜱᴀᴀᴛ ɪɴɪ, ᴅᴜʟᴛ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ.

“ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ.

“ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴇʀᴜᴍᴀʜᴛᴀɴɢɢᴀ ɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ, ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴇᴘᴀᴋᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇʙᴇʀꜱᴀᴍᴀᴀɴ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ, ᴅᴜʟᴛ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴛᴜɴᴊᴀɴɢ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜᴛᴀɴɢɢᴀ. ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴋ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋᴅᴇ ᴅᴜʟᴛ ɴɪ. ᴄɪɴᴛᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴛᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ.

“ᴅᴜʟᴛ ɴɪ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʀᴏʙᴏʜᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜᴛᴀɴɢɢᴀ. ᴊᴀᴅɪ, ꜱᴜᴀᴍɪ ʟꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴋɪʀᴀ.

“ᴋᴇᴅᴜᴀɴʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ꜱᴀʟɪɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ, ʙᴇʀɢᴀɴᴅɪɴɢ ʙᴀʜᴜ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋɪʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ. ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴀᴍɪ, ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ, ʟꜱᴛᴇʀɪ ʜᴀʀᴜꜱ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴋᴀᴅᴀʀ ᴋᴇᴍᴀᴍᴘᴜᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ.

“ᴅᴜʟᴛ ʟꜱᴛᴇʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴀᴄᴀᴜ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɢɪ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ʀᴇᴅʜᴀ. ᴅᴜʟᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ. ᴅᴜʟᴛ ꜱᴜᴀᴍɪ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʟɪ ʙᴇʀᴀꜱ ᴅᴀɴ ʙᴀʏᴀʀ ꜱᴇᴡᴀ, ᴅᴜʟᴛ ʙᴀᴋɪ ᴛᴜ ᴀɴɢɢᴀᴘʟᴀʜ ᴅᴜʟᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴊᴜɢᴀ ʏᴇʀ.

ꜰᴏʀᴍᴜʟᴀɴʏᴀ, ᴅᴜʟᴛ ᴅɪᴀ ᴅᴜʟᴛ ᴅɪᴀ, ᴅᴜʟᴛ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴜʟᴛ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ.”

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CoretanNasihat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!