Connect with us

#K.DUNIA

“An4k sy beri ptnda sblum ‘perg1′” – bila deng4r hat1 ibu seb4k sangat,tk t4hu ins4n yg dia syngi akan ‘p3rgi’ buat sel4manya

Published

on

“An4k sy beri ptnda sblum ‘perg1′” – bila deng4r hat1 ibu seb4k sangat,tk t4hu ins4n yg dia syngi akan  ‘p3rgi’ buat sel4manya

ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀɪᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ, ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴊɪᴋᴀ ɪᴀ ᴍᴇɪɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 9 ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ.

ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɪᴀᴍɪ ᴏɪᴇʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ, ꜱᴀɴᴇʜᴀʜ ꜱᴜʟᴀɪᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʜɪɪ4ɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ, ɴᴜʀ ꜱʏɪꜰᴀ ᴢᴀʀᴀ, 5 ᴀᴋɪʙᴀᴛ ‘ᴀɴᴇᴍɪᴀ ᴀᴘɪᴀꜱɪᴀ, ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇᴊᴇɴɪꜱ ᴘɴʏ4ᴋɪᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴍ ꜱᴜᴍ ᴛᴜɪᴀɴɢ ɢᴀɢᴀɪ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱɪɪᴋᴀɴ ꜱᴇɪ ᴅᴀ.ʀᴀʜ.

ʟᴇʙɪʜ ꜱᴀʏᴜ, ɴᴜʀ ꜱʏɪꜰᴀ ᴢᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇꜱʀᴀ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ᴀʀᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇᴛᴀɴᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ 40 ʜᴀʀɪ ᴘᴇᴍ3ʀɢɪᴀɴɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇɪᴀᴍᴀ-ɪᴀᴍᴀɴʏᴀ.

ɪᴋᴜᴛɪ ᴋɪꜱᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀɴᴇʜᴀʜ ꜱᴜʟᴀɪᴍᴀɴ, ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋ0ɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴀᴊᴀʟᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ:

ᴢᴀʀᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ‘ᴘʀɢɪ’

ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 30 ʜᴀʀɪ ᴢᴀʀᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ,

“ᴀʀᴀ ᴅᴀʜ ɴᴀᴋ ᴘʀɢɪ ɴɪ ᴜᴍᴍɪ…”

ᴛᴀɴᴅᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ 40 ʜᴀʀɪ, ᴍᴀᴋᴀ ʙᴇʀᴍᴜɪᴀʟᴀʜ ᴋɪʀᴀᴀɴ 40 ʜᴀʀɪ ᴍᴇɴɢʜ4ᴅᴀᴘɪ ᴘᴇᴍ3ʀɢɪᴀɴ ɴᴜʀ ꜱʏɪꜰᴀ ᴢᴀʀᴀ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀꜱᴀʀ, ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴀꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴀɢʜʀɪʙ ᴅɪᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴀʏᴀ ꜱ4.ᴋɪᴛ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴅɪᴄᴜᴄᴜᴋ ᴊᴀʀᴜᴍ. ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴛᴜʀᴜᴛ-­ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴀ ᴀɪᴀᴍɪɴʏᴀ.”

ᴢᴀʀᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ꜱ4.ᴋɪᴛ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴅɪ ᴡᴀᴅ. ʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴡ4ᴅ, ᴅɪᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴊᴜʀᴜʀ4ᴡᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴍᴇɴᴊᴇɪᴀɴɢ ꜱᴇɴᴊᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ɴᴀᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴅᴀʜ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ, ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ᴡ4ᴅ. ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪʙᴜ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ᴢᴀʀᴀ.

ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ,

“ᴀʀᴀ ᴅᴀʜ ɴᴀᴋ ᴘʀɢɪ ɴɪ ᴜᴍɪ.”

ʙɪʟᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪᴀᴍ­-ᴅɪᴀᴍ ᴊᴇ, ᴀʏᴀᴛ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇɪᴜᴀʀ. ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘʀɢɪ ᴍᴀɪɴ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ­-ᴋᴀᴡᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴀʙᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀᴅɪᴋ ᴛᴀᴋ ʙ0ʟᴇʜ ɪᴋᴜᴛ.

“ᴜᴍɪ, ᴘᴀᴋ ᴄɪᴋ ᴛᴜ ɪᴋᴜᴛ ᴋɪᴛᴀ ɪᴀᴍᴀ ᴅᴀʜ. ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙᴀʟɪᴋ ꜱɪɴɪ ᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ɪᴋᴜᴛ…”

15 ʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀʀᴡʜ ᴢᴀʀᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴅɪᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ɪɪᴀʜɪ, ᴋᴀᴍɪ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴀᴋ ᴍᴇɴᴛᴜᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ. ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅɪ ᴘᴇʀʜᴇɴᴛɪᴀɴ ʙᴀꜱ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

ᴅɪᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ,

“ᴜᴍɪ, ᴘᴀᴋ ᴄɪᴋ ᴛᴜ ɪᴋᴜᴛ ᴋɪᴛᴀ ʟᴀᴍᴀ ᴅᴀʜ. ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋɪᴛᴀ ʙᴀʟɪᴋ ꜱɪɴɪ ᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ɪᴋᴜᴛ.”

ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇɴᴊᴀ ꜱᴇɪᴇᴘᴀꜱ ᴀꜱᴀʀ. ᴅɪᴀ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴜʀᴀᴜ ʙᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴍɪɴᴀɪ ʙᴀꜱ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ꜱɪᴀᴘᴀᴘᴜɴ. ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀɪᴀʜ ᴢᴀʀᴀ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇ ᴡᴀᴅ, ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴘᴀᴋ ᴄɪᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ɪᴋᴜᴛ ᴅɪᴀ, ɴᴀᴋ ʙᴀᴡᴀ ᴢᴀʀᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴛᴀᴍᴀɴ.

ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴢᴀʀᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ɪꜱᴛɪɢʜꜰᴀʀ. ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴅɪᴋ ʜᴀᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴅʜᴀ ꜱᴇᴛᴇɪᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴛɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴢᴀʀᴀ ᴛᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ᴡᴀᴅ.

ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ, ᴢᴀʀᴀ ᴅᴇᴍᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀꜱᴀʀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇꜱᴛɪ ꜱᴜʀᴜʜ ʙᴜᴋᴀ ɪᴀɴɢꜱɪʀ. ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴀᴅᴀ ᴀʙᴀɴɢ ʜɪᴊᴀᴜ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜʀᴜᴛ-­ᴛᴜʀᴜᴛ.

ᴜᴍɪ ᴊᴀɴɢᴀɴ ʀɪꜱᴀᴜ, ᴀʀᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴋᴀᴡᴀɴ ᴋᴀᴛ ꜱᴀɴᴀ!”

ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴛᴜᴊᴜʜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴢᴀʀᴀ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀꜱᴀʀ, ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴢᴀʀᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ꜱᴀᴍᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ʙᴜᴋᴀ ɪᴀɴɢꜱɪʀ ᴛɪɴɢᴋᴀᴘ. ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴀʙᴀɴɢ ᴘᴜᴛɪʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇɪᴀᴡᴀᴛ ᴅɪᴀ, ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴛᴇɴᴀᴛ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱɪᴀɴɢ ᴢᴀʀᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛɪᴅᴜʀ, ᴅᴀɴ ʙɪʟᴀ ᴍᴀɪᴀᴍ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴠᴛᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱᴇɪᴀᴡᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴘᴀɢɪ. ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ʙɪʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɪᴀᴡᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʜɪɪ4ɴɢᴋᴀɴ ꜱ4.ᴋɪᴛ ᴅɪᴀ.

ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪᴛᴜ, ʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ꜱ4ᴋɪᴛ ᴅɪᴀ ꜱᴜʀᴜʜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱᴇʟᴀᴡᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋɴʏᴀ. ꜱᴀᴍʙɪʟ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴋɪꜱᴀʜ ᴛᴀᴍᴀɴ-­ᴛᴀᴍᴀɴ ᴅɪᴀ.. ᴛᴀᴍᴀɴ ꜱᴀɪᴊɪ, ᴛᴀᴍᴀɴ ʙ0ʟᴀ, ᴛᴀᴍᴀɴ ᴍᴀɪɴᴀɴ, ᴅᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴀᴡᴀɴ.

ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴜᴊᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ,

“ᴜᴍɪ ᴊᴀɴɢᴀɴ ʀɪꜱᴀᴜ, ᴀʀᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴋᴀᴡᴀɴ ᴋᴀᴛ ꜱᴀɴᴀ.”

ᴀʏᴀᴛɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀᴍᴀ,

“ᴜᴍɪ ᴛᴀᴋ ʙ0ʟᴇʜ ɪᴋᴜᴛ. ᴀʀᴀ ᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ­-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴊᴇ.”

ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʜɪᴅᴜ ʀᴀᴍʙᴜᴛ ᴢᴀʀᴀ, ᴡᴀɴɢɪɴʏᴀ. ᴍᴜʟᴜᴛ ᴢᴀʀᴀ, ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ.. ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴡᴀɴɢɪ. ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ᴢᴀʀᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴀɴᴅɪ.

ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴘʀɢɪ, ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴀʟɪᴋ, ᴅᴀɴ ᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴɢʟꜱ.

ꜱᴀʏᴜɴʏᴀ ʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ,

“ɴᴀɴᴛɪ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ʟᴀɢɪ, ᴛᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜ ᴊᴜᴍᴘᴀ ɴᴜʀꜱᴇ ʟᴀɢɪ, ᴛᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ɢʀᴀʙ ʟᴀɢɪ. ꜱᴇʙᴀʙ ᴀʀᴀ ᴅᴀʜ ɴᴀᴋ ᴘʀɢɪ.”

ᴜᴍɪ, ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴀʀᴀ ɴᴀᴋ ᴘʀɢɪ ɴɪ. ᴅᴀʜ ʀ0ꜱᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ…

ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴢᴀʀᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀ4ᴋʜɪʀ.

ᴢᴀʀᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅɪᴀ. ʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇɪᴇᴋᴀᴛ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ꜱɪꜱᴀ ɢᴇᴛᴀʜ ɢᴀᴍ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴅɪᴀ ᴍᴇʀᴜɴɢᴜᴛ.

ᴅɪᴀ ᴘᴇɢᴀɴɢ ᴅᴀᴅᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʙᴇᴋᴀꜱ 0ᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ ᴛᴜ.

“ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴀʀᴀ ɴᴀᴋ ᴘʀɢɪ ɴɪ. ᴅᴀʜ ʀ0ꜱᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴄᴀɴᴛɪᴋ ᴅᴀʜ.”

ᴀʙᴀʜ ᴅɪᴀ ᴊᴀᴡᴀʙ,

“ᴀʀᴀ ᴀɴᴀᴋᴋᴜ. ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴋᴀᴛ ꜱᴀɴᴀ ɴᴀɴᴛɪ, ᴀʀᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴄᴀɴᴛɪᴋ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ʜɪɪᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀɴɢ.”

ʙᴀʀᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴʏᴜᴍ,

“ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ᴍᴀɴɪꜱɴʏᴀ ꜱᴇɴʏᴜᴍᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ. ꜱᴇʀɪ ᴍᴜᴋᴀ ᴅɪᴀ… ʙᴀᴜ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅɪᴀ.”

ᴛᴀᴘɪ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴɢʟꜱ ꜱᴇᴍᴀʜᴜɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀʜᴜ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴛɪʙᴀ.

ᴜᴍɪ, ɴᴀɴᴛɪ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇɴᴅᴜʀɪ ʜᴀʀɪ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʏᴇ!

ʜᴀʀɪ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴢᴀʀᴀ, ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀʀɪ ʀᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɴᴀᴋ ᴜᴍᴍɪ ɴᴜʀ ꜱʏɪꜰᴀ ᴢᴀʀᴀ.

ɴᴜʀ ꜱʏɪꜰᴀ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴠꜱᴋᴀɴ ɴ4ꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ, 28 ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ 2018. ᴍᴀʟᴀᴍ ɪᴛᴜ, ᴜᴍᴍɪ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴊɴ4ᴢᴀʜ ᴘᴜʟᴀɴɢ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇᴍ3ʀɢɪᴀɴ ᴀʀᴡʜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇʀɢɪ ᴛᴀᴍᴀɴ, ᴀʀᴀ ɴᴀᴋ ʙᴀʟɪᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴜʟᴜ. ɴᴀᴋ ᴛᴜᴋᴀʀ ʙᴀᴊᴜ ᴅᴜʟᴜ.

ʏᴀ, ʙᴀᴊᴜ ᴘᴜᴛɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋᴍᴜ ꜱᴀʏᴀɴɢ.”

ᴢᴀʀᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ʜᴀʀɪ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀʀɪ ʀᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴢᴀʀᴀ.

ᴜᴍɪ ʙᴜᴀᴛʟᴀʜ ᴋᴇɴᴅᴜʀɪ ʜᴀʀɪ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴛᴜ. ᴜᴍɪ ʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴜɪʜ. ᴋᴇɴᴅᴜʀɪ ᴛᴜ ᴄᴜᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʙᴀɴɢ-ᴀʙᴀɴɢ (ʟᴇʟᴀᴋɪ) ꜱᴀᴊᴀ.”

ʏᴀ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʜᴀʀɪ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴛᴜ ʜᴀʀɪ ʀᴀʏᴀ ᴅɪᴀ. ᴢᴀʀᴀ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴘᴀɢɪ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ, ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʜᴀʀɪ ᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ꜱ0ʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇɴᴅᴜʀɪ.”

ᴘᴇʀꜱɪᴀᴘᴀɴ ᴋᴇɴᴅᴜʀɪ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ­-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴅᴀʜ ꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ʀᴀʙᴜ ʟᴀɢɪ. ᴋᴀᴡᴀɴ ᴅᴀʜ ᴛᴇᴍᴘᴀʜ ᴋᴜɪʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ꜱᴇʙᴀʙ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ʀᴀʙᴜ, ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴛᴜ.

ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇʀᴊᴀ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇᴍᴀɴɪ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀ4ᴋʜɪʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴢᴀʀᴀ…

ʜᴀʀɪ ʀᴀʙᴜ ᴛᴜ, ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴀʟɪᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴛᴜᴛ. ᴀᴍʙɪʟ ᴋᴀɪɴ ʙᴀᴛɪᴋ ᴛᴀᴋ ᴊᴀʜɪᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ. ꜱᴇʙᴀʙ ᴢᴀʀᴀ ᴅᴀʜ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴜᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴊᴀɪᴀɴᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ.

ʜᴀᴛɪ ᴛᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜ ɴᴀᴋ ᴄᴀᴋᴀᴘ… ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 40 ʜᴀʀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢʟꜱ. 40 ʜᴀʀɪ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴇɴᴅᴀᴍ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜʙᴀ ʀᴇᴅʜᴀ ᴅᴀɴ ʀᴇɪᴀ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘ0ʜ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴇɴɢɢᴀɴɢ ɪᴀɴɢꜱᴜɴɢ. ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴀʜᴜ ʜᴀʀɢᴀɪ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ.

ᴋᴀᴍɪ ɴᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ʜᴇᴍʙᴠꜱᴀɴ ɴ4ꜰᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴀᴀᴛ ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀʜᴀʀɢᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ.”

ʜᴀᴍᴘɪʀ 2 ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇʀᴊᴀ, ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ. ɪɴɪ ᴘᴇʀᴍᴜɪᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ. ꜱᴇ.ᴅɪʜ ʜᴀɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ. ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴋᴜᴀᴛ, ᴅᴇᴍɪ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ.

ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴄᴀʀɪ ᴋᴇʀᴊᴀ ɴᴀɴᴛɪ. ɴᴀᴋ ᴋᴜᴍᴘᴜʟ ᴅᴜɪᴛ, ꜱɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴜʙᴜʀ ᴀʀᴡʜ. ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ɴᴀᴋ ʟᴇᴛᴀᴋ ʀᴜᴍᴘᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴜʟɪꜱ ɴᴀᴍᴀ ᴊᴇ. ʙᴜᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʟ. ᴅ0ᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴜʀᴀʜ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʏᴀ.”

ᴀᴋʜɪʀ ᴋᴀᴛᴀ

ᴀʟʟᴀʜᴜ, ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴋɪꜱᴀʜ ɴᴜʀ ꜱʏɪꜰᴀ ᴢᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇꜱʀᴀ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ᴀʀᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇᴛᴀɴᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘ0ʜ 40 ʜᴀʀɪ ᴘᴇᴍ3ʀɢɪᴀɴɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ-ɪᴀᴍᴀɴʏᴀ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:MySumberMaya/TambahKeju

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!