Connect with us

#K.DUNIA

“es0k dh nak Cz3r,D0akan sy ya” – bnyk d0akan dia,sem0ga berj4ln lanc4r ye ‘persal1nan’

Published

on

“es0k dh nak Cz3r,D0akan sy ya” – bnyk d0akan dia,sem0ga berj4ln lanc4r ye ‘persal1nan’

ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴄᴜᴍᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʙɪᴀꜱᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴋɪꜱᴀʜ ᴋᴇʜᴀᴍɪʟᴀɴ ᴘᴜᴀɴ ʏᴀʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴇʟᴀʀᴀɴ ‘ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɢᴇɴɪᴛ’ ꜱᴇʀɪɴɢ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ. ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋɪꜱᴀʜɴʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪʟᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴇᴛɪᴋ ʙᴀᴋᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴄᴢᴇʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ʟᴀɢɪ, ʙᴇɢɪᴛᴜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ʏᴀɴɢ ɴᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ɪʙᴜ ʜᴀᴍɪʟ ɪɴɪ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ‘ɪᴋᴜᴛ ᴛɪɴɢᴋᴀᴘ’ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜰᴀᴋᴛᴏʀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴀɪᴢ ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪɴɢɢɪᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ 119ᴄᴍ. ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜ ʙᴇʀᴀɴᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪᴅᴀᴍᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴇᴍɪ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʟᴀʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ.

ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴘᴜᴀɴ ʏᴀʏᴀ, ᴛᴇʀʟɪʜᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ꜱᴡᴀᴘ ᴛᴇꜱᴛ ᴅᴀɴ ʙᴀᴋᴀʟ ᴀᴅᴍɪᴛ ᴋᴇ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴇꜱᴏᴋ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ꜱᴀʀᴀᴛ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ʙᴇʀʜᴀᴛɪ-ʜᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʟᴀʜᴀɴ. ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʙᴀᴋᴀʟ ɪʙᴜ ɪɴɪ ꜱᴇʟᴀɪɴ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ.

ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ʀᴀᴍᴀɪ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ʙᴇʀʙᴏɴᴅᴏɴɢ-ʙᴏɴᴅᴏɴɢ ᴅᴏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴄᴏᴍᴇʟ ɪᴛᴜ. ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴀᴋᴜɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴘᴜᴀɴ ʏᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDun1a

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!