Connect with us

#K.DUNIA

[Video]”sy berhvtng budi dengn akak berdua” – Ibu K0ngsi det1k ber4nak dalam ker3ta

Published

on

[Video]”sy berhvtng budi dengn akak berdua” – Ibu K0ngsi det1k ber4nak dalam ker3ta

ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ, ᴛᴜʟᴀʀ ɪɴꜱʟᴅᴇɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋᴇᴄᴇ.ᴍᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴛʀᴀᴋ ᴘɪᴋᴀᴘ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴅɪʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀɴᴜᴛ ʙᴇʀᴀɢᴀᴍᴀ ʜɪɴᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʙᴇᴛᴜɪᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴘᴇʀᴋ4ʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴀᴛᴜ ᴄᴀᴠᴇꜱ ꜱᴇᴍᴘᴇɴᴀ ᴘᴇʀᴀʏᴀᴀɴ ᴛʜᴀɪᴘᴜꜱᴀᴍ. ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʜᴇʟᴀɪ ᴋᴀɪɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴛɪɴɢᴋᴀᴘ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴀᴜʀᴀᴛ ꜱɪ ɪʙᴜ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɴ4ꜱ ᴛᴇʀɪᴋ ᴍᴀᴛᴀʜᴀʀɪ.

ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ᴅᴀʜ ᴛᴜʀᴜɴ ᴛᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀꜱᴀɪɪɴ, ᴊᴀᴅɪ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴛ0ʟᴀᴋ ᴀᴡᴀʟ…ᴛᴀᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴇꜱ4ᴋ & ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ
ᴍᴇɴɢɪᴍʙ4ꜱ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ʟɪᴅᴀᴡᴀᴛɪ ᴢᴀᴋᴀʀɪᴀ ᴀᴋᴜɪ ɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʟᴜᴘᴜᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪɴɢᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ɢ0ᴍʙᴀᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ‘ᴛᴜʀᴜɴ ᴛᴀɴᴅᴀ’ ʙᴀᴋᴀɪ ʙᴇʀꜱᴀɪɪɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʟɪᴍᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ꜱᴜᴀꜱᴀɴᴀ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴇꜱ4ᴋ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ.

ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪꜱɴɢᴋᴀ-ꜱɴɢᴋᴀ, ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʜᴀᴅɪʀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴛʜᴀɪᴘᴜꜱᴀᴍ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋɪᴀʜ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀʀɪᴇ ᴅᴀɴ ɴᴀʀ0ꜱʜɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴏʟ0ɴɢ ꜱᴀᴍʙᴜᴛ ᴋᴇɪᴀʜɪʀᴀɴ ʙᴀʏɪɴʏᴀ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇʀʙᴀ ꜱᴀɪᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢɢᴀɴɢɢᴜ ᴘᴇʀᴀʏᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴀꜱɪɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʟɪᴅᴀᴡᴀᴛɪ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ʙᴀʏɪ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋ0ᴍᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴅɪ ʟ0ᴋᴀꜱɪ ᴋᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴛᴇʀʜᴜᴛᴀɴɢ ʙᴜᴅɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ʟɪᴅᴀᴡᴀᴛɪ ɴᴇᴋ4ᴅ ᴍᴇɴᴄᴜᴄɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ꜱᴇɪᴇɴᴅᴀɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ‘ᴛʜᴜɴᴅᴜ’ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴛʜᴀɪᴘᴜꜱᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴋᴊᴀᴅɪᴀɴ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʟᴀɪɴ, ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ʙ0ɴɢꜱᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 5 ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CoretanNas1hat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!