Connect with us

#K.DUNIA

[Video]”akau dah kenpa pvkul2 an4k tu” – bapa beri ‘k4rma’ men4ntu kak1 pvkul,t4k lay4n adik dngan baik

Published

on

[Video]”akau dah kenpa pvkul2 an4k tu” – bapa beri ‘k4rma’ men4ntu kak1 pvkul,t4k lay4n adik dngan baik

ꜱᴇɪᴀɪɴ ɪʙᴜ, ᴀʏᴀʜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ʟᴇɪᴀᴋɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ᴅᴀɪᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ɢᴀᴅɪꜱ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴʏᴇʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴀʙᴀɴ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴇʀᴛɪ ᴘᴇɴᴀᴛ.

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇ0 ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ

ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ 0ʀᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ, ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇᴄɪʟ ᴀɴᴀᴋ ɢᴀᴅɪꜱ ᴀᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʀ4ᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʏᴀʜ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ɪʙᴜɴʏᴀ. 0ʟᴇʜ ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ, ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʏᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʜɪɪᴀɴɢ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇꜱᴀʀ.

ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ɪɴꜱʟᴅᴇɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ꜱɪ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ʀ0ᴛᴀɴ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴅɪᴛᴇᴍᴀɴɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ꜱɪ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇʀ0ᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇɴ.ᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɪᴀᴡᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴘᴜᴋᴜ.ɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ ʙᴇɪᴀʜ ᴛᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ, ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜɴʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢ4ʙᴀɪᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴇ.ʀᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴛɪɴᴅ4ᴋᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇɴᴛᴜᴀ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ʙᴀᴘᴀ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ, ᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀɪᴀʜ ʟᴀᴋᴜ, ᴅɪᴘᴜ.ᴋᴜɪ, ᴅɪᴅᴇ.ʀ4 ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴊɪᴋᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴛɪ ʙᴇɴᴀʀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ.

ᴅɪʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:TambahKeju

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!