Connect with us

#K.SEDIH

“Perg1mu tk dis4ngka pakcik Zen…” – Warg4 Em4s temvi aj4l ak1bat tercamp4k dari mot0sikal

Published

on

“Perg1mu tk dis4ngka pakcik Zen…” – Warg4 Em4s temvi aj4l ak1bat tercamp4k dari mot0sikal

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴡʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴍᴀ ᴜᴛ, ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇ ʀᴀᴀɴ ᴘʀᴀʜ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ 37 ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ꜱᴀᴍᴀʀᴀʜᴀɴ-ꜱᴀᴅᴏɴɢ ᴊᴀʏᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ʀᴀʙᴜ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜ ᴀꜱᴀᴀɴ ᴛʀᴀꜰɪᴋ, ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏɪɪꜱ ᴋᴏɴᴛɪɴᴊᴇɴ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴇɴ ᴀʟᴇxꜱᴏɴ ɴᴀɢᴀ ᴄʜᴀʙᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴢᴇɴ ᴀʙᴀꜱ, 64, ᴅᴀʀɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ɪʙᴏɪ, ꜱᴀᴅᴏɴɢ ᴊᴀʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴍɴɢꜱᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴜ.ɴɢɢᴀɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ꜱɪᴍᴜɴᴊᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴅɪɪᴀɴɢɢᴀʀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 8.30 ᴍᴀʟᴀᴍ.

“ꜱᴇᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪɪᴀɴɢɢᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ʙᴇɪᴀᴋᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ʟᴜʀᴜꜱ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ꜱᴀᴍᴀ. ᴍɴɢꜱᴀ ᴛᴇʀᴄᴍᴘᴀᴋ ᴋᴇ ᴛᴇᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇ ʀᴀᴀɴ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀɪᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍɴɢꜱᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴛᴏᴘɪ ᴋᴇɪᴇᴅᴀʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴘᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴀɴɢɢ ᴏᴛᴀ ᴘᴀʀᴀᴍᴇᴅ1ᴋ.

ᴍʏᴀᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴜ ʙᴀᴛᴀɴ ꜰ0ʀᴇɴꜱɪᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜᴍᴜᴍ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ (ʜᴜꜱ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴᴊᴜᴛɴʏᴀ.

ᴘᴇɴᴜ ɴɢɢᴀɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴄᴇᴅ ᴇʀᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴋʟ, ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘʟɴɢɢᴀɴɢ.

ᴅɪᴀ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴋɪɪɴɪᴋ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴀᴅᴏɴɢ ᴊᴀʏᴀ ᴏʟᴇʜ ᴀɴɢᴋ ᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴛʜᴀɴᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴀᴘᴍ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴡᴀᴛᴀɴ.

ꜱ.ɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴋᴇ.ꜱ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴋꜱʏᴇɴ 41(1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ 1987.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ᴅᴀɴ ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:UtusanOnline

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!