Connect with us

#K.SEDIH

“Ibu p3rgi dulu ya say4ng,ibu men1nggal,an4k sel4mat” – pem3rgian yang sangat s3dih,ad1k namp4k ‘semva’nya,Al-Fatihah

Published

on

“Ibu p3rgi dulu ya say4ng,ibu men1nggal,an4k sel4mat” – pem3rgian yang sangat s3dih,ad1k namp4k ‘semva’nya,Al-Fatihah

ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ: ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍ4ᴜᴛ ꜱᴇɪᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʜᴇᴍᴘᴀᴘ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ꜱʟᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴋᴇʀ0ꜱᴀᴋᴀɴ ʙʀᴇᴋ ᴅɪ ᴘᴇʀꜱʟᴍᴘᴀɴɢᴀɴ ɪᴀᴍᴘᴜ ʟꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱʀɪ ᴄᴇᴍᴇʀʟᴀɴɢ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ 4.10 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ, ᴍ4ɴɢꜱᴀ, ʀᴏꜱʟɪɴᴀ ᴀɴᴀᴛ ʟᴀᴛ, 47, ᴍ4ᴜᴛ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴘᴇᴍᴀɴɢᴋᴜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ, ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ᴀʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪᴏʀɪ ᴊᴇɴɪꜱ ɴɪꜱꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴠᴀᴛᴀɴ ꜱʟᴍᴇɴ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ᴘᴇɴɢᴋᴀɪᴀɴ ᴄʜᴇᴘᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀɪᴀ ᴋᴇ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱʀɪ ᴄᴇᴍᴇʀʟᴀɴɢ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ, ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ʙʀ ᴇᴋ ɪᴏʀɪ ɢᴀɢᴀɪ ʙᴇʀꜰᴜɴɢꜱɪ ᴅᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇɪᴀᴋ ᴛᴇʀɪ4ɴɢɢᴀʀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇɪᴏᴋ ᴋᴇ ᴋɪʀɪ.

“ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɪᴏᴋ, ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʙ3ʀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴛᴇʀʙᴀʟɪᴋ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴɢʜᴇ ᴍᴘᴀᴘ ᴘᴇʀᴏᴅᴜᴀ ᴋᴇʟɪꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴇ ɴᴛɪ ᴅɪ ɪᴀᴍᴘᴜ ʟꜱʏᴀʀᴀᴛ ʟᴀʟᴜᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇ ɴᴛᴀɴɢᴀɴ.

“ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴍ4ɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇᴘʟᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀɴʏᴀ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍᴏʜᴅ ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴄᴇᴅᴇʀᴀ ᴅɪ ᴅᴀ ᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴋʟ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ꜱᴀɪɴꜱ ᴍᴀɪᴀʏꜱɪᴀ (ʜᴜꜱᴍ) ᴋᴜʙ ᴀɴɢ ᴋᴇʀɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ʙᴇ ᴅᴀʜ ꜱ1ᴀꜱᴀᴛ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴊᴇɴɪꜱ ʜᴏɴᴅᴀ ᴄɪᴠɪᴄ ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜɴʏᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ.

“ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪꜱʏᴀ ᴋɪ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴄᴜ ᴀɪᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ɪᴏʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇɴᴅᴀɪɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇ.ꜱ ᴅɪꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴋꜱʏᴇɴ 41 (1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ (ᴀᴘᴊ) 1987,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ʙᴀɪᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ, ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴀ ꜱᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ᴢᴜᴋᴇʀɪ ꜱʜᴀꜰɪᴇ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴋ3ᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 4.12 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ 15 ᴀɴɢɢ ᴏᴛᴀ ᴅɪᴋᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴛɪʙᴀ, ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍᴘᴀᴘ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴜᴀ ᴛᴀɴ ꜱʟᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴛᴜ ᴍᴘᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴇɴᴜʜɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ.

“0ᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ꜱᴜ ᴋᴀʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴜᴍʙᴜɴɢ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇ ᴍᴇᴋ ᴅᴀɴ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ᴛᴇʀꜱᴇᴘʟᴛ ᴅɪᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴜ ᴀᴛᴀɴ ꜱʟᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴜ ᴍᴘᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴍɴɢꜱᴀ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀɪᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴɪꜱ ᴘᴇᴍᴏᴛ0ɴɢ ʜɪᴅʀᴀᴜɪɪᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇɢ ᴜᴅᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ 0ᴘᴇʀᴀꜱɪ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇɪᴀᴍᴀ ꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴊᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋʀᴇɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀʟʟᴀʜʏʀʜᴀᴍᴀʜ ʀᴏꜱʟɪɴᴀ. ᴍᴏɢᴀ ᴛᴀʙᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!