Connect with us

#K.SEDIH

“Ratnah,ma4fkan abang,aku b1arkan kw tngh sar4t jln kak1 ke tmpat kerj4” – Peny3salan yg t4k bergvna lagi,akvi bnyak perkara tk di’seles4i’kan

Published

on

“Ratnah,ma4fkan abang,aku b1arkan kw tngh sar4t jln kak1 ke tmpat kerj4” – Peny3salan yg t4k bergvna lagi,akvi bnyak perkara tk di’seles4i’kan

ꜰᴏᴛᴏ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ʜɪᴀꜱᴀɴ.

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴍɪɴ ꜱɪᴀʀᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴀᴋᴜ…ᴀᴋᴜ ᴛᴇʀᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴀᴋᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʜɪʟ4ɴɢᴀɴ ᴡɪꜰᴇ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ 3/9 ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴀᴋᴜ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴊɪɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ ᴛᴀᴘɪ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ʟᴜᴀʜᴀɴ ɪᴋʜʟᴀꜱ ᴅᴀʀɪ ʜᴀᴛɪ ᴀᴋᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜɴʏɪ.ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀᴋᴜ , ꜱᴀʀᴀʜ.. ʙɪᴀꜱᴀ2 ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴄᴏᴍᴇʟ ᴅɪ ᴍᴀᴛᴀ ᴀᴋᴜ.

ʙᴇʀᴛᴜʙᴜʜ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ. ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍɪɴᴛᴀ ʙᴇɴᴅᴀ-ʙᴇɴᴅᴀ ᴍᴀʜᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴀᴋᴜ. ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇʀᴊᴀ ɴᴀɪᴋ ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴛʀᴀɴꜱᴘᴏʀᴛ.

ᴋᴀᴍɪ ʙᴀʀᴜ ᴍᴇʟᴀɴɢꜱᴜɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ. ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴀʜᴡɪɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱɪᴍᴘʟᴇ..

ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴍᴀꜱᴀᴋ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴀʟᴀʜᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴜᴋ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀᴋᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏɢ ᴅɪᴍᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ.

ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴘᴇᴍʙᴀᴡᴀᴋᴀɴ ɪʙᴜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ , ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴊᴀᴅɪ ᴍᴀʟᴀꜱ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ, ᴍᴀʟᴀꜱ ᴍᴀꜱᴀᴋ ,ᴍᴇɴɢᴇᴍᴀꜱ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀʟᴀʜ..

ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴄᴇʀɢᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴄᴇʀɪᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ. ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇʀɪɴɢᴋᴀʟɪ ᴀᴋᴜ ᴍᴇʀᴜɴɢᴜᴛ ʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴍᴇʟᴀʏᴀɴ ᴍᴀʟᴀꜱ ᴛᴜ.

ᴅᴀɴ ʙɪʟᴀ ᴅɪᴛᴇɢᴜʀ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴀᴊᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋᴜ(ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴋᴜᴀᴛ ᴍᴇʀᴀᴊᴜᴋ).

ʙɪʟᴀ ᴅɪɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ, ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴀᴋᴜ ɪɴɪ. ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʀᴀᴊᴜᴋ ʙɪʟᴀ ᴀᴋᴜ ᴍᴇʀᴜɴɢᴜᴛ ᴅɪᴀ ꜱᴇʀɪɴɢᴋᴀʟɪ ᴀᴊᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪʟᴜᴀʀ,

ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴅᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀɪɴɢᴋᴀʟɪ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴋᴜ ʏᴀɴɢ ʜᴀʙɪꜱᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀʟᴜɴʏᴀ ʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴊᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ,

ᴅɪᴀ ʏɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴀᴍɪ. ɪᴛᴜᴘᴜɴ ᴀᴋᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴜɴɢᴜᴛ. ᴋᴇᴊᴀᴍᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ?ᴅɪᴀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀꜱᴜꜱᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋᴜ..

ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴋᴀᴍɪ, ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴇᴛ ʙɪʟɪᴋ ᴛɪᴅᴜʀ ʜᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴜʀ ʙᴇʀᴀʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴛɪʟᴀᴍ ɴɪᴘɪꜱ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʀᴜɴɢᴜᴛ,

ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ , ᴅɪᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ꜱ4ᴋɪᴛ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴋ ʙᴀɴɢᴜɴ ᴋᴇ ʙɪʟɪᴋ ᴀɪʀ.

ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴘᴇʀɪᴜᴋ ɴᴀꜱɪ ᴇʟᴇᴋᴛʀɪᴋ ʙᴀʀᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀʟɪ , ʙᴀʟᴅɪ, ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴍᴏᴛᴏʀꜱɪᴋᴀʟ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴋᴜᴀʟɪ ,ʙᴀʟᴅɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘʟᴀꜱᴛɪᴋ ʙᴇʀɪꜱɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴜʀ ᴋᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ʀɪɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴜᴀᴛ ɴᴀᴋ ʟᴇᴛᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀɢᴀ ᴍᴏᴛᴏʀꜱɪᴋᴀʟ.

ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ʜᴜᴊᴀɴ ʀᴇɴʏᴀɪ…ᴛᴀᴘɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴇꜱᴀᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴀɴ ɴᴀᴋ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴅᴀꜱ

(ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇᴍʙᴇʟɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ᴛᴇʀᴜᴋ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴋᴇʜᴀᴍɪʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴅᴀꜱ ᴀᴡᴀᴍ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀᴋᴜᴛ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ).

ᴘᴀʟɪɴɢ ᴀᴋᴜ ɪɴɢᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀʙᴀɴɢ ᴋᴜ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴛᴇʀɪɴɢɪɴ ᴀɪꜱᴋʀɪᴍ ᴄᴏɴɴᴇʀᴛᴏ ᴠᴀɴɪʟʟᴀ.

ᴀᴋᴜ ᴘᴜʟᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴛᴀᴘɪ ᴛᴇʀʟᴜᴘᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʟɪᴋᴀɴ ᴀɪꜱᴋʀɪᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ, ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ.

ᴛᴀᴘɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɪꜱᴋʀɪᴍ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴘᴜɴ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ. ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴋɪʟᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪᴛᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋ ɪᴘᴀʀᴋᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʀ,

ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋᴜ ʙᴇʟɪᴋᴀɴ (ᴀʙᴀɴɢᴋᴜ ᴏɴᴄᴀʟʟ) ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴀɪꜱᴋʀɪᴍ ʙᴇʀʜᴀʀɪ2 ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ.ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅɪʀɪᴋᴜ.

ᴊᴀʀᴀᴋ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴋᴇ ᴘᴜʙʟɪᴄ ᴛʀᴀɴꜱᴘᴏʀᴛ (ʟʀᴛ ᴍᴀʟᴜʀɪ) ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ 15ᴍɪɴɪᴛ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜɴ ᴅɪ ʟʀᴛ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀʀᴜ (ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴡᴀ ᴋᴀᴍɪ) ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴀᴋɪ ʟᴀɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ 15ᴍɪɴɪᴛ.

ʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴀʀᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴋɪ ʙᴇɴɢᴋᴀᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ 30 ᴍɪɴɪᴛ ᴜʟᴀɴɢ ᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ʟʀᴛ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ. ᴋᴇᴊᴀᴍɴʏᴀ ᴀᴋᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ.

ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴀᴋᴜ ᴋᴇʜɪʟ4ɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋᴋᴜ. ʙᴇɴᴀʀ ᴊᴏᴅᴏʜ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪꜱɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴜɴᴛᴜᴋᴋᴜ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀᴋᴜ.

ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪʙᴀ2 ᴍᴇʟᴜʀᴜ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜɴʏᴀ. ᴍᴜᴊᴜʀʟᴀʜ ʀᴀᴍᴀɪ ʏɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴛᴜᴍᴘᴀʜ ᴅ4ʀᴀʜ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪᴋᴜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴋᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴᴋᴜ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴏᴋᴇʀ.

ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇʀᴛᴜᴀᴋᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪᴋᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ᴀᴅɪᴋ ɪᴘᴀʀᴋᴜ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʀᴊᴀᴋᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴄᴀʀɪ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴀᴍ ᴋᴀʙᴜᴛ ᴀᴋᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ. ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰɪᴋɪʀᴀɴᴋᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀʟ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀᴋᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ᴀᴋᴜ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪɴʏᴀ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ .ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋᴋᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀʀᴜɴɢ ɴʏᴀᴡᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ.

ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴊᴀᴍ 11 ᴘᴀɢɪ ᴋᴀᴍɪ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋᴋᴜ ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʙᴇʀᴀᴛ ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴜᴊɪᴀɴ ɪɴɪ.

ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜᴋᴜ. ᴀᴋᴜ ʀɪɴᴅᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇɴʏᴜᴍ, ᴛᴀᴡᴀ, ʀᴀᴊᴜᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ. ᴛᴀʙᴀʜɴʏᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴍᴇʟᴀʏᴀʀɪ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴᴋᴜ.

ᴘᴀʟɪɴɢ ᴀᴋᴜ ᴛᴇʀᴋɪʟᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ʙɪᴍʙɪᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ. ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴀᴋᴜ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ɪɴɢɪɴᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀᴋᴜ.

ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅɪᴀ ᴇɴɢɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ.ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʙᴀᴊᴜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴀʟʙᴜᴍ.

ʙᴀʀᴜ ᴀᴋᴜ ꜱᴇᴅᴀʀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʙᴀᴊᴜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴘᴜɴ ʏɢ ᴀᴋᴜ ʙᴇʟɪᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋɴʏᴀ.

ʙᴇᴛᴜʟʟᴀʜ, ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴍᴀɴᴀ ᴛᴀᴋ ɪɴɢɪɴᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴀᴋᴀɪ ʙᴀᴊᴜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ, ᴍᴇʀᴀꜱᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ,ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴇʀʜᴀʀɢᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ.

ʙɪʟᴀ ᴅɪꜰɪᴋɪʀᴋɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ɪꜱᴛᴇʀɪᴋᴜ ᴍᴇᴍɪɴᴊᴀᴍ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ᴀʙᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀɴɢ, ᴀʙᴀɴɢ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ꜱᴀʏᴀɴɢ,

ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀɴɢ, ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ꜱᴀʏᴀɴɢ.ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɴᴀᴋ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴘᴀᴘᴀ, ᴘᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ.

ᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ᴘᴀᴘᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴋᴀᴍᴜ. ᴊᴀʀᴀɴɢ ᴘᴀᴘᴀ ʜᴀʙɪꜱᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀʙᴜᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴀɪ ᴋᴀᴍᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴍᴀᴍᴀ.

ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴀᴋᴜ ʀɪɴᴅᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴀʀᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ʙᴀᴘᴀ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ, ʜᴀʀɢᴀɪʟᴀʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋɪᴛᴀ. ʟᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ʟᴀʜ ᴀᴘᴀ ʏɢ ɪꜱᴛᴇʀɪ ɪɴɢɪɴᴋᴀɴ(ᴊɪᴋᴀ ʙᴏʟᴇʜ)ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴀᴋᴜ.

ɪɴɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴇꜱᴘᴏɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

ᴀɪɴᴀ. ᴀᴘᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ʟᴀ ɴɪ. ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴜ ᴅᴀʜ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀꜱᴜꜱᴀʜ ᴘᴀʏᴀʜ ᴅᴀʀɪ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ.

ɪᴛᴜʟᴀʜ, ʙɪʟᴀ ᴛᴀᴋ ᴅɪʜᴀʀɢᴀɪ,ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴍɪᴋ ʙᴀʟɪᴋ. ʙᴀʀᴜ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴇꜱᴀʟ. ᴜᴛᴋ ᴋᴀᴋᴀᴋ ɪᴘᴀʀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴘᴜʟᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴄᴀʀɪᴋᴀɴ. ɴᴀᴋ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ʙᴀɢᴜꜱ ᴋᴛ ᴋᴀᴋᴀᴋ ɪᴘᴀʀ.

ᴛᴜʟᴀ, ʙᴜᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ʟᴀ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴜʟᴜ ʙᴀʀᴜ ʙᴜᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴏʀɢ ʟᴀɪɴ. ᴊɢɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴏʀɢ ʟᴀɪɴ ʙᴛ ʙᴀɪᴋ, ᴛᴘ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʙᴜᴀᴛ ᴛᴀᴋ ʙᴀɪᴋ..

ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴜᴛᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ.
ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ 1 ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ ᴊɪᴋᴀ ᴛᴛ ɴɪ ᴀᴅᴀ ᴊᴏᴅᴏʜ ʟᴀɪɴ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴀ ᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.. ᴋᴇꜱɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ..

ᴘᴜᴛᴇʀɪᴊᴜᴀɴ. ʙɪʟᴀ ᴀᴅᴇ x ɴᴋ ʜᴀʀɢᴀɪ..ʙɪʟᴀ ᴅʜ x ᴅᴇ ᴍᴇʀɪɴᴅᴜɪ…ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʀᴏʜ ɴʏᴀ ᴅɪ ᴄᴜᴄᴜʀɪ ʀᴀʜᴍᴀᴛ…ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴍᴇɴᴛᴜᴀ ᴀᴡᴋ x ʙᴇɴᴄɪ ᴋɴ ᴀᴡᴋ….

ᴋᴏᴍᴘᴏᴍ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴍᴇɴᴛᴜᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴋᴀɴɢ ᴀɴᴋ ɴʏᴀ ᴅʜ x ᴅᴇ…ᴋᴀʟᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴀʜᴜ ɴᴋ ᴊᴀᴅɪ ʟᴀɢᴜ ᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴇꜱᴛɪ ᴀᴍʙɪᴋ ᴀɴᴋ ɴʏᴀ ᴊᴀɢᴀ ᴅɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ…ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴊᴀᴅɪ ɪᴋᴛɪʙᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴋ

ᴍɪᴍɪᴇ. ᴋᴇꜱɪᴀɴ ɴʏᴀ ᴋᴀᴛ ᴀʀᴡ4ʜ,, ʟᴀᴋɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴜɴᴀɪ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ʙɪɴɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴀꜱʏɪᴋ ʟᴜᴘᴀ.. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴀᴋᴀᴋ, ʟᴀᴋɪ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ.. ꜱᴜʀᴜʜ ʟᴀ ʟᴀᴋɪ ᴅɪᴀ ᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ..

ʜᴀɴɢ ᴛᴜ ᴊᴀɢᴀ ʟᴀ ʙɪɴɪ ʜᴀɴɢ ᴇʟᴏᴋ2,, ᴀʟʟᴀʜ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ ᴊᴀ ᴀʀᴡ4ʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʜᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴜ ʜᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴊᴀɢᴀ ʙɪɴɪ ɴ ᴀɴᴀᴋ ʙᴀᴋᴀʟ ʟᴀʜɪʀ ɴᴀɴᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ…

ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙɪɴɪ ʜᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱɪᴋꜱᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ,, ʙᴀɪᴋ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴍʙɪᴋ.. ʙɪʟᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʜᴀɴɢ ᴅᴀʜ ʟᴀʟᴜɪ ʙᴇɴᴅᴀ ɴɪɪ, ʟᴇᴘᴀꜱ ɴɪ ʜᴀɴɢ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴜʟᴀɴɢɪ ʟᴀɢɪ ʟᴀʜ… ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ʜᴀʀɢᴀɪ ʙɪʟᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋᴅᴀᴋ

ᴀᴍɪʀ. ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴍʙɪᴋ ɴʏᴀᴡᴀ ᴅᴜᴀ2 ɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ꜱʙʙ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴜ ᴋᴀᴜ ᴛᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ɪɴꜱᴀꜰ ʟᴀ ᴀɴᴅᴀɪ ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴅᴀ ᴊᴏᴅᴏʜ ᴊɢɴ ʙᴜᴀᴛ ʟᴀɢɪ.

ꜰᴀʀᴀʜ. ɪɴɪʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ.. ‘ᴀʟʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀɴɢɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ’. ᴀᴅᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ ʙᴋɴ ɴᴋ ʜᴀʀɢᴀɪ, ᴅᴀ ʜʟᴀɴɢ ʙʀᴜ ꜱᴇᴅᴀʀ xɢᴜɴᴀ

ʏᴀʏᴀ. ᴀʟʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʜɪᴅᴜᴘ x ᴛᴀᴜ ʟᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ɴᴀꜱɪʙ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴜʜ ꜱᴀᴀᴛ ʜᴀᴍɪʟ ᴘᴜɴ ᴅɪ ꜱɪᴀ2 ᴋᴀɴ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴜ ʙɪᴀʀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴀᴊᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴇʀɪᴛᴀᴀɴ

ᴀɪɴᴜʟ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀᴡᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴊᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙɪʟᴀ2. ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴊɢɴ ᴋᴀᴡᴇɴ. ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴊɢɴ ʙɪᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴘᴇꜱɪꜱ ᴀᴡᴀᴋ ᴛᴜ…

ʜᴀʀᴀᴘ ᴘᴇɴʏᴇꜱᴀʟᴀɴ ᴀᴡᴀᴋ ᴛᴜ ᴋᴇᴋᴀʟ ꜱᴇʟᴀᴍᴀɴʏᴀ ʟᴀʜ ʏᴇ…
ᴀʟꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀʀᴡ4ʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱʏᴜʀɢᴀ. ᴍᴏɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴜᴛᴋ ᴀʀᴡ4ʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴜ

ʙɪᴇʏ. ᴏʀɢ ʟᴀᴋɪ ᴍᴄᴍ ᴛᴜʜ ʟᴀᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴀᴅᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴅɪʜᴀʀɢᴀɪ, ᴅᴀʜ ᴛᴀᴅᴇᴡ ʙᴀʀᴜ ʀᴀꜱᴀ ɴᴀᴋ ʜᴀʀɢᴀɪ…. ᴘᴏʀᴀʜʜʜ ᴊᴀɴᴛᴀɴ ᴍᴄᴍ ɴɪʜ ʙɪᴀʀ ᴊᴇʀ ᴅʏᴇ ᴋᴇꜱᴇᴘɪᴀɴ ꜱᴏʀᴀɴɢ2…. ʙᴀʀᴜ ᴀᴅᴀ ᴀᴋᴀɪ…

ʙɪɴɪ ɴᴀᴋ ᴀɪꜱ ᴋʀɪᴍ ᴛᴜʜ ᴊᴇʀ ᴘᴏɴ xʙᴜʟᴇʜ ʙᴇʟɪ… ᴋᴇꜱɪᴀɴ ꜱɪ ᴀʀᴡ4ʜ… ʙɪɴɪ ɴɪʜ ᴋᴀʟᴏ ɴᴀᴋ ᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴅʏᴀ ʙɴʏᴋ ᴘᴇɴᴅᴀᴍ ᴊᴇʀ ꜱʙʙ ɴᴀᴋ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋᴏᴛ ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ɴᴀɴᴛɪ ᴅɪᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ ʟɢɪ… ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴘᴇɴᴅᴀᴍ ᴋᴇɪɴɢɪɴᴀɴ ᴛᴜʜ ᴅʟᴍ ʜᴀᴛɪ…

ꜱᴀᴋᴅɪᴀʜ. ʙᴇᴛᴜʟ ʟᴀ ᴀʟʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴀʜᴀ ᴘᴇɴɢᴀꜱɪʜ ꜱʙʙ ᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴀᴍʙɪʟ ɴʏᴀᴡᴀ ᴅᴜᴀ2 ꜱᴇᴋᴀʟɪ. ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴀʟᴀᴜ ʙɪɴɪ ᴋᴏ ʜɪᴅᴜᴘ ʟɢ ɴɢɴ ᴋᴏ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇ 10 ᴘᴜɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴅᴇʀɪᴛᴀ. ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴇ ʏɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜᴛᴋ ʜᴀᴍʙᴀɴʏᴀ ɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴏ ᴅʜ ᴅᴘᴛ ʜɪᴅᴜᴘ ʏɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴘᴜɴ ᴅɪ ᴀʟᴀᴍ ꜱᴀɴᴀ

ʜᴀᴢᴋɪᴀ. ʀᴀᴍᴀɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏɢ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴘᴘᴜᴀɴ ʜᴀᴍɪʟ ɴɪ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴀɴɢᴀɪ ʏɢ ᴍɴɢᴀᴅᴀ2,ᴅɪ ʙᴜᴀᴛ2..ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ʜᴀɴʏᴀ ᴘᴘᴜᴀɴ ʜᴀᴍɪʟ ʏɢ ᴛᴀʜᴜ ᴘᴇʀɪᴛɴʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ʙɪʟᴀ ɴᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴋɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ,ᴛᴘɪ,ᴛᴀᴋ ᴅᴘᴛ..

ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ɪɴɪ ʙᴇᴢᴀ ᴅɢɴ ᴏʀɢ ʏɢ ᴍɴɢɪᴅᴀᴘ ᴘɴʏᴀᴋɪᴛ..ᴋᴀᴅᴀɴɢ2 ꜱᴍᴘɪ ᴍɴᴀɴɢɪꜱ ʙɪʟᴀ ᴛʀᴘᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢɢᴏʀᴇɴɢ ɪᴋᴀɴ ᴜᴛᴋ ᴋʟᴜᴀʀɢᴀ,ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀʜɪᴅᴜ ᴍɪɴʏᴀᴋ ɢᴏʀᴇɴɢᴀɴ ɪᴋᴀɴ ᴘᴜɴ,ʀᴀꜱᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴜɴᴛᴀʜ..ɪɴɢᴀᴛ ʟᴀ ᴡᴀʜᴀɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ,ᴛᴀʙɪᴀᴛ ᴘᴇʟɪᴋ ᴘᴘᴜᴀɴ ʜᴀᴍɪʟ,ʙᴋɴ ʟᴀʜ ᴅɪ ʙᴜᴀᴛ2…

ʀᴀᴛɴᴀ. ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀᴄᴀ…. ʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ ʏɢ ᴀᴍᴀᴛ, ʟᴇʙɪʜ2 ʟᴀɢɪ ʙɪʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏʀɢ ʏɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴄɪɴᴛᴀɪ ᴍᴇɴᴅᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴛɪ…ʀᴇɴᴜɴɢʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴜʜᴀꜱᴀʙᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴄɪɴᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋɴ ᴘᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴇʀᴋᴏʀʙᴀɴ ʟᴇʙɪʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:BacaKami

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!