Connect with us

#K.SEDIH

“arw4h tk pernah l0kek k0ngsi rez3ki” – Selam4t tnggl Nazri,M4ut kmlngan bab1tkn 3 kend3raan

Published

on

“arw4h tk pernah l0kek k0ngsi rez3ki” – Selam4t tnggl Nazri,M4ut kmlngan bab1tkn 3 kend3raan

ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴇꜱᴀʀ: “ʙᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴀʀᴡᴀʜ ᴀᴅᴀ ʙᴇʟɪᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴀᴊᴜ ʙᴇʀᴊᴇɴᴀᴍᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴍᴜᴋᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇᴘᴀꜱᴀɴɢ ᴋᴀꜱᴜᴛ.

“ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴏᴋᴇᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴏʜᴅ ɴᴀꜱɪʀ ᴊᴀᴀꜰᴀʀ, 51, ʙᴀᴘᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ɴᴀᴢʀɪ ᴍᴏʜᴅ ɴᴀꜱɪʀ, 28, ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ 60 ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴇʟᴜᴋ ɪɴᴛᴀɴ-ᴋʟᴀɴɢ, ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴜɴɢᴀɪ ɴɪʙᴏɴɢ, ꜱᴇᴋɪɴᴄʜᴀɴ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ɴᴀᴢʀɪ ᴛᴇʀʙᴜɴᴜʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴀʜᴀꜱ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀᴍᴀʜᴀ ʟᴄ 135 ᴅɪᴛᴜɴɢɢᴀɴɢɪɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ʟᴏʀɪ ᴋᴏɴᴛᴇɴᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ᴍᴏʜᴅ ɴᴀꜱɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴅᴇᴍᴀᴍ.

“ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴡᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋʟɪɴɪᴋ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴇꜱᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴏʟᴇʜɴʏᴀ.

“ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ, ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍɪɴᴜᴍᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪʙᴜɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ. ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴅɪᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍᴏʜᴅ ɴᴀꜱɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀʀᴡᴀʜ, ɴᴏʀᴜʟ ʜᴀꜱɴɪᴢᴀ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ, 34, ᴘᴀᴅᴀ 8.10 ᴘᴀɢɪ.

“ᴅɪᴀ (ɴᴏʀᴜʟ ʜᴀꜱɴɪᴢᴀ) ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɢᴇɢᴀꜱ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛɪʙᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

“ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴅᴜᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴜᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴀʀᴡᴀʜ, ᴍᴏʜᴅ ɴᴀꜱɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ɴᴀᴢʀɪ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ-ᴀʟɪᴋ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴛᴀɴᴀʜ ᴅᴀɴ ɢᴀʟɪᴀɴ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ (ᴘᴛɢᴡᴘᴋʟ) ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ʙᴀʏᴜ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴇɴᴀᴍ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴀʟᴀʜ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴀɢɪ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴛɪɢᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ.

“ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴀᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ɴᴏʀᴜʟ ʜᴀꜱɴɪᴢᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ, ɴᴜʀ ᴀʟᴇᴇꜱʏᴀ ꜱᴏꜰᴇᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀɢᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴘ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʙᴇᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊʙᴘᴍ) ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ɴᴏʀᴀᴢᴀᴍ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 5.59 ᴘᴀɢɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴅᴀɴ ᴠᴀɴ ᴜɴɪᴛ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ (ᴇᴍʀꜱ) ᴅᴀʀɪ ʙᴀʟᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ (ʙʙᴘ) ꜱᴇᴋɪɴᴄʜᴀɴ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ʟᴏʀɪ ᴋᴏɴᴛᴇɴᴀ, ʟᴏʀɪ ᴍᴜᴀᴛᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀᴍᴀʜᴀ ʟᴄ 135.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!