Connect with us

#K.DUNIA

Bapa dik3cam m1nta ma4f selps isteri dh ‘pergi’?Ini Jawapan Khairul Abdullah

Published

on

Bapa dik3cam m1nta ma4f selps isteri dh ‘pergi’?Ini Jawapan Khairul Abdullah

ʙᴇɴᴀʀ, ʜɪᴅᴜᴘ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇʜɪɪ4ɴɢᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ, ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴛɪɢᴀ ᴢᴜʀɪ4ᴛ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙ0ɴɢꜱᴜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴜɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴜꜱɪᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʀɢᴇɪᴀʀ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀᴛɪᴍ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɪᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ʀɪɴᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʙᴀɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀʀᴡʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ɪʟᴀʜɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴏɢ0ꜱ ʟᴀʟᴜ, ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʙᴀᴘᴀ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴅɪᴋᴇᴄ4ᴍ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴇᴍ0ꜱɪ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘ0ꜱᴛɪɴɢɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴜɪᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ, ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴏʜ0ɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʜ4ʏᴀᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ᴜɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴊᴀʀᴀɴɢ ᴅɪɪᴜᴀʜᴋᴀɴ.

ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ.

“ᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ɪ (ꜱᴀʏᴀ) ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ɪ ᴊᴀʀᴀɴɢ ᴄᴀᴋᴀᴘ ʏᴀɴɢ ɪ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʀɪɴᴅᴜ ʏ0ᴜ (ᴋᴀᴍᴜ). ɪ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ʏ0ᴜ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴇᴍ4ᴅᴀɪ. ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ɪ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ɪᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀɴɢ ɪ ᴘᴀᴅᴀ ʏ0ᴜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ, ɪ ꜱɪᴍᴘᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ, ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇꜱᴇᴋᴀʟɪ ʙɪɪᴀ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɴɪ ᴅᴀʜ ᴛᴇʀɪᴇᴡᴀᴛ. ʙᴀɢᴀɪ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇɪᴇᴛᴜᴘ ᴅᴀᴅᴀ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ (ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ꜱᴀʏᴀɴɢ). ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʀɪɴᴅᴜ ʏᴀɴɢ ɴᴀᴋ ɪ ᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʏ0ᴜ. ʙᴇʀᴊᴜᴛᴀ ᴋᴀʟɪ ᴘᴜɴ ɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʏᴀɴɢ, ɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ʀɪɴᴛɪʜᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀɪ, ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍ0ʜᴏɴ ᴅᴏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴇꜱᴀ ᴀɢᴀʀ ʀᴀꜱᴀ ᴄɪɴᴛᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʀᴡʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ.

“ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ᴋᴀᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴʟᴀʜ ʀᴀꜱᴀ ᴄɪɴᴛᴀ, ᴋᴀꜱɪʜ ᴅᴀɴ ʀɪɴᴅᴜ ɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴜ. ᴋᴀᴜ ᴀᴍᴘᴜɴɪʟᴀʜ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴅ0ꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱʏᴜʀɢᴀᴍᴜ. ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴀᴋᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ-ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇʀɪɴᴅᴜɪ ᴅɪᴀ. ᴋᴀᴜ ʀᴇᴅᴀᴋᴀɴʟᴀʜ ᴋᴇʀɪɴᴅᴜᴀɴᴋᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴜ ɪᴀᴘᴀɴɢᴋᴀɴʟᴀʜ ᴅᴀᴅᴀᴋᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴅɪᴀʀɪ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ‘ꜱᴜᴘᴇʀᴅᴀᴅᴅʏ’.

ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴋʜᴀɪʀᴜʟ, ᴋʜᴀʟᴇᴇꜰ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪᴜᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴇʀᴅɪᴋɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ɢᴜɴᴀ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɪɪ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ 0ʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ɪʟᴀʜɪ.

“ᴛᴀᴋ ɢᴜɴᴀ ᴅᴀʜ ɴᴀᴋ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ. ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴜ ᴜᴄᴀᴘ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴜ ᴅᴇᴋᴀᴛ (ᴀʀᴡʜ) ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴇɴɢᴋᴀᴜ. ɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪʙᴀᴄᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘ0ꜱᴛɪɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜʟᴀʀ. ꜱᴇᴊᴜᴊᴜʀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴏᴋᴀʏ ꜱᴀᴊᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴜʟᴀ-ᴍᴜʟᴀ ᴅᴜʟᴜ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴛ4ᴘ ᴊᴜɢᴀ. ᴀʟᴀʜ ʙɪꜱᴀ ᴛᴇɢᴀɪ ʙɪᴀꜱᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜʟɪꜱ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ɪꜱɪ ʜᴀᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀɪᴀᴍᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ. 0ʀᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʀᴀꜱᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ… ᴀᴘᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ. ᴊᴀᴅɪ, ʟᴜᴀʜᴀɴ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ɪꜱɪ ʜᴀᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴋᴛɪʙᴀʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇɴᴜʟɪꜱ ʙᴜᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ

ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ… (ᴅᴀʀɪ ᴋɪʀɪ) ᴋʜᴀʟᴇᴇꜰ, ᴋʜᴀʟᴇᴇᴅ (ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ) ᴅᴀɴ ᴋʜᴀʟᴇᴇʟ (ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ)

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋʜᴀɪʀᴜʟ, ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴋ0ɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴊᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴɢᴜɪᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪꜱᴜ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ꜱɪɪᴀᴘɴʏᴀ, ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴɴʏᴀ.

“ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛ4ᴍ ᴅɪ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛ4ᴍ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴇꜱᴇᴊ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴᴀɴɢ-ᴛᴇɴᴀɴɢ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇɪᴀᴋɪ, ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ, ᴛɪɢᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ.

ʙᴀᴘᴀ ᴛᴜɴɢɢᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘɪʟɪʜᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɪɴꜱᴘɪʀ4ꜱɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ.

“ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ɪᴀ ʙᴇʀᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴍᴀᴋᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ, ᴊɪᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙ0ʟᴇʜ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴀʀᴡʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴍᴀʀᴇᴇɴᴀ ᴀʙᴅᴜʟ ᴍᴀɴᴀꜰ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴊ4ɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴋᴜᴍᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇɢᴀɢᴀɪᴀɴ ᴏʀɢᴀɴ ᴅᴀɪᴀᴍᴀɴ.

ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴠɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛɪᴀᴅᴀ, ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴇʜɪɪ4ɴɢᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ.

ᴊɪᴋᴀ ɪᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀʟᴇᴡᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜᴛᴀʀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ, ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴ4ɴɢɪꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀɪɴᴅᴜɪ.

“ᴋᴇʀɪɴᴅᴜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴜᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴜɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ɪᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ, ʜᴀᴛɪ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ ʙᴀɢᴀɪ ᴅɪʀ0ʙᴇᴋ-ʀ0ʙᴇᴋ ᴅᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀɪʟᴀʜ ʀᴜᴀɴɢ-ʀᴜᴀɴɢ ᴋ0ꜱᴏɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʙɪꜱᴀ ᴅɪɪꜱɪ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴇɴᴜʜɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:C0retanNas1hat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!