Connect with us

#K.DUNIA

“pernah tarvhkan semua ‘bad4n’nya kpd negara,Selam4t tnggl abang” – reh4tlah dengan t3nng dsna,ak1bat kmlngan,abang ‘pergi’

Published

on

“pernah tarvhkan semua ‘bad4n’nya kpd negara,Selam4t tnggl abang” – reh4tlah dengan t3nng dsna,ak1bat kmlngan,abang ‘pergi’

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴɢɢ0ᴛᴀ ᴛᴇɴᴛ3ʀᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀ4ᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴀᴋᴀʀ ʜᴜᴋᴍ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴍ4ɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴇꜱ1 ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ᴋᴇᴍ.

ᴍ4ɴɢꜱᴀ ᴀɪᴅᴇᴇʟ ʜᴀꜰɪᴢʏꜰɪᴛʀʏ ʙɪɴ ʜᴀꜰꜰɪᴢ,28, ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ʙᴀᴛᴜ ᴘᴀ ʜᴀᴛ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʀᴜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ꜱᴇᴍᴇɴᴀᴊᴜɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ 5 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴍ ʟᴏᴋ ᴋᴀᴡɪ ꜱᴀʙᴀʜ.

ꜱʙᴀᴋ ɪᴜᴀʜᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ ɪᴢᴀᴛɪᴇ ʜᴀꜰꜰɪᴢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɢ1ᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪɴɪ ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ ᴅɪʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪ4ʟɴʏᴀ.

ᴀꜱꜱᴀʟᴀᴍᴜᴀʟᴀɪᴋᴜᴍ, ᴍɪɴᴛᴀ ᴊᴀꜱᴀ ʙᴀɪᴋ ᴋᴀᴡᴀɴ2 ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅ0ᴀᴋᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴀɪᴅᴇᴇʟ ꜰɪᴛʀʏ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴇꜱ1. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴀᴊᴀɪʙᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋɴʏᴀ, ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀɪᴋ2 ᴘᴇʀᴛᴏɪᴏɴɢᴀɴ, ꜱʏᴀꜰᴀᴋᴀʟʟᴀʜ ꜱʏɪꜰᴀᴀɴ ᴀᴊɪʟᴀɴ.

ɴᴀᴍᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴀ ᴇꜱᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀɴɢɪ ᴀɪᴅᴇʟʟ. ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢʜᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʜᴜᴋᴍ ᴘᴀᴅᴀ 20 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴛʀᴜɴɢ ɴʏᴡᴀ ʟᴍᴘᴀᴋ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʟᴍᴘᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

ʜɪɪ4ɴɢɴʏᴀ ᴡɪʀᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴀᴍɪ, ᴋᴀᴜ ʙᴀɪᴋ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴋᴀᴜ ᴅɪʟ, ʀᴀᴍᴀɪ ᴋᴀᴡᴀɴ2 ᴍᴇɴɢɪʀɪɴɢɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴀʀᴜ ᴋᴀᴜ, ᴋᴀᴜ ʀᴇʜᴀᴛ ᴛᴀᴡ ᴋᴀᴛ ꜱᴀɴᴀ .. ᴘᴇʀᴊᴜᴀ ɴɢᴀɴ ᴋᴀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴍ ᴀᴛ ᴀᴋᴜ ʙᴀɴɢɢᴀ ᴅɢɴ ᴋᴀᴜ ᴅɪʟ.

ᴋᴀᴍɪ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴋᴀᴜ ᴀɪᴅᴇᴇʟ ꜰɪᴛʀʏ ᴛᴀᴘɪ ᴘᴇᴄɪᴘᴛᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴀɴʏᴀɴɢɪ ᴍᴜ.. ᴀᴋ ʀᴇɪᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴜ ᴘᴇʀɢɪ, ᴋᴀᴜ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴀᴋᴜ ᴋᴀɴ, ᴋᴀᴜ ᴍᴀɴᴊᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɢɴ ᴀᴋᴜ ʜᴀʀɪ ʟᴀꜱᴛ ʜᴀʀɪᴛᴜ ɴᴀᴋ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴀᴋᴜ ᴋᴛ ᴋʟ, ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴊᴀʟᴀɴ ᴀᴅɪᴋᴋᴜ ᴋᴇ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴀʙᴀᴅɪ.

ᴘᴠɴᴄᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴡᴀᴊɪʙ, ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ ʟᴀʜ ᴛᴜɢᴀꜱ ᴀɪᴅᴇᴇʟ ꜰɪᴛʀʏ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴍɪɴᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴜɢᴀꜱɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴɢɢ ᴏᴛᴀ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴊɴᴀᴢᴀʜ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴀᴅᴀᴛ ᴅɪ ʟꜱᴛɪᴀᴅᴀᴛ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴇʀᴀᴀɴ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ɪʙᴜ, ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴀʙᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

ᴀʟʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀʀᴡʜ. ᴘᴇʀɢɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡɪʀᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:IzatieHaffiz

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!