Connect with us

#AGAMA

[Video]MasyaAllah,keaj4iban Allah,lelaki bvta dpt mlihat bila berada dpn Ka4bah,sunggvh svci ‘keberad4an’ lelaki itu

Published

on

[Video]MasyaAllah,keaj4iban Allah,lelaki bvta dpt mlihat bila berada dpn Ka4bah,sunggvh svci ‘keberad4an’ lelaki itu

ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜᴀ ᴍᴇɴɢɢᴇᴍᴘ4ʀᴋᴀɴ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴊᴇʀɪᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴɢʟꜱ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱ0ʟᴀᴛ ᴀꜱᴀʀ ᴅɪ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ, ᴋᴇɪᴍᴀʀɪɴ.

ʙᴇʀᴜɪᴀɴɢ ᴋᴀʟɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɪᴀᴜɴɢ ᴋᴇꜱʏᴜᴋᴜʀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ 0ʀᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛᴀʀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ʟᴀᴘ0ʀ ᴍʏɴᴇᴡꜱʜᴜʙ.

ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴀᴛᴀᴋᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ, ᴀᴋᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ, ᴀʟʟᴀʜᴜᴀᴋʙᴀʀ.. ʀᴀᴛᴀᴘ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ʙᴜᴛᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴅɪɪᴢɪɴᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴀʟᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ.

ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ 0ʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɪᴀꜰᴀᴢᴋᴀɴ ᴛᴀʜɴɪᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴊɪ-ᴍᴜᴊɪ ᴋᴇʙᴇꜱᴀʀᴀɴ ᴛᴜʜᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʜᴀᴍʙᴀɴʏᴀ.

ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ꜱᴀᴋꜱɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴛɪɴᴅ4ᴋ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴀᴋꜱɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛɴᴀɪᴋ ᴠɪᴅᴇ0 ᴋᴇ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱ0ꜱɪᴀʟ, ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴠɪʀᴀɪ.

ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴘᴀɢᴇ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴠɪᴅᴇ0 ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪᴊ4ɴɢᴋᴀ, ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ.

ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ, ᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴀᴋꜱɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇ0 ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴄᴜᴍᴀ ʟᴀᴋ0ɴᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴄᴜʀɪ ᴘʀ0ꜰᴇꜱɪᴏɴᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴛᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ.

ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴛᴇᴘᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴠɪᴅᴇ0 ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴠɪʀᴀʟ ɪɴɪ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴜᴛᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱ0ʟᴀᴛ ᴀꜱᴀʀ, ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴜɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪɴɪ ᴄᴜᴍᴀ ʟᴀᴋ0ɴᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴜɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴊᴀᴍ ᴛᴀɴɢᴀɴ.

ᴡᴀʟʟᴀʜᴜᴀʟᴀᴍ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:C0retanNas1hat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!