Connect with us

#K.DUNIA

“arw4h prnah mint4 cer4i sbelum trbab1t kmlngan yg buat arw4h ‘perg1′” – Adik p3ngasas Dnars t4mpil ded4hkn apa yg berlaku swktu arw4h masih hidvp

Published

on

“arw4h prnah mint4 cer4i sbelum trbab1t kmlngan yg buat arw4h ‘perg1′” – Adik p3ngasas Dnars t4mpil ded4hkn apa yg berlaku swktu arw4h masih hidvp

ᴀᴅɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴀꜱ ᴋᴏꜱᴍᴇᴛɪᴋ ᴅɴᴀʀꜱ, ᴀʀᴡᴀʜ ꜰᴀᴢɪᴀɴɪ ʀᴏʜʙᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ꜰᴀɪᴢᴜʟ ʀᴏʜʙᴀɴ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴄ3ʀᴀɪ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ʜᴀʏᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ, ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ꜰᴀɪᴢᴜʟ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋᴏᴍᴘɪʟᴀꜱɪ ᴘ3ᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋᴇᴘɪɴɢ ꜰᴏᴛᴏ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʟᴀɪɴ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ɪᴛᴜ, ꜰᴀɪᴢᴜʟ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴛʀᴀɢᴇᴅɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀʀᴡᴀʜ ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɪ 2019 ꜱᴇʀᴛᴀ ꜰᴏᴛᴏ ‘ᴍᴇꜱʀᴀ’ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴇʀᴛᴀʀɪᴋʜ ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʜᴜᴊᴀʜ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜰᴀᴋᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ. 18.5.2019 ᴋᴀᴋᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ. ʟɪʜᴀᴛ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴛᴜ ᴛᴀʀɪᴋʜɴʏᴀ ʙɪʟᴀ, ᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴋᴀᴛᴀ ᴄɪɴᴛᴀ ᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴇᴋᴀʀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴋᴀᴋᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ʟᴀɢɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ
ɪɴɪ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ.

“ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ, ᴀʀᴡᴀʜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍɪ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴡᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴅɪᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ɪɴɢɪɴ ʙᴇʀᴄᴇʀᴀɪ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴋᴇꜱ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴏʜᴅ ᴀQʙᴀʀ ʜᴀᴋɪᴍ ᴊᴀꜱᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜɢᴜᴛ ʙᴀᴘᴀ ᴛɪʀɪɴʏᴀ, ᴀʜᴍᴀᴅ ꜱʜᴀʜ ʀɪᴢᴀʟ ɪʙʀᴀʜɪᴍ.

ꜰᴀɪᴢᴜʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴜꜱᴀʜᴀ ʙᴀɢɪ ‘ᴍᴇᴍᴇɴᴊᴀʀᴀᴋᴀɴ’ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀɴʏᴀ (ᴍᴏʜᴅ ᴀQʙᴀʀ ʜᴀᴋɪᴍ ᴊᴀꜱᴍᴀɴ) ɪᴛᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴛᴜʀᴜɴ ɴᴀɪᴋ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇɴɢᴀᴅᴜ (ᴀʜᴍᴀᴅ ꜱʜᴀʜ ʀɪᴢᴀʟ ɪʙʀᴀʜɪᴍ) ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇꜱ.

“ᴊᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇᴍᴇɴᴊᴀʀᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 21 ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴇʀᴏꜱᴀᴋᴀɴ ʀᴇᴋᴏᴅ ʙᴜᴅᴀᴋ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ.

“ɪɴɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴅɪᴀ. ᴍᴀᴛᴀ ʙᴇɴɢᴋᴀᴋ ʟᴀɢɪ ᴛᴜ, ɴᴀɪᴋ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴘᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴋᴀᴋᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ʟᴀɢɪ.
ᴛᴀᴘɪ ʙᴜᴋᴀɴ ɢɪʟᴀ ʜᴀʀᴛᴀ ᴋᴀɴ? ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɴᴀᴋ ʜᴀᴄᴋ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ʙᴀɪᴋ ᴛᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀʟᴜ ᴊᴇ,” ᴅᴀᴋᴡᴀ ꜰᴀɪᴢᴜʟ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇꜱᴀꜱ-ᴅᴇꜱᴜꜱ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ᴛɪʀɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʀᴇɴɢɢᴀɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴇʀᴛᴇɴɢᴀʜᴀɴ 2020.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀʀᴀᴡᴀʜ ꜰᴀᴢɪᴀɴɪ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴘᴀᴛᴛᴀɴɪ, ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴅɪ ʏᴀʟᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴘᴇɴᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʀᴀᴍᴀᴅᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Ohmymedia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!