Connect with us

#AGAMA

[Kis4hBenar]An4k lelaki tk dpt mngucap sblum mat1 kerana leb1hkn isteri dari ibu kandvng sndiri

Published

on

[Kis4hBenar]An4k lelaki tk dpt mngucap sblum mat1 kerana leb1hkn isteri dari ibu kandvng sndiri

ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɪᴛᴀʙ ᴀʟ-ᴋᴀʙᴀ’ɪʀ, ᴋᴀʀᴀɴɢᴀɴ ꜱʏᴀᴍꜱᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟ-ᴢᴀʜᴀʙɪʏ ᴀᴅᴀ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴄᴇʀɪᴛᴀ. ᴘᴀᴅᴀ ᴢᴀᴍᴀɴ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ.

ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴇʀᴀꜱ. ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ɴᴀ’ᴢᴀᴋ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴘᴜɴ ᴄᴇᴍᴀꜱ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙɪɴɢᴜɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ, ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ.

ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋʜᴀʙᴀʀ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀʀᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀ’ᴜᴛ, ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴʏᴜʀᴜʜ ᴀᴍᴍᴀʀ, ʙɪʟᴀʟ ᴅᴀɴ ꜱᴜʜᴀɪʙ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ ʟᴀᴀɪʟᴀʜᴀ ɪʟʟᴀʟʟᴀʜ.

ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛɪɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀɢᴇɢᴀꜱ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ɢʜᴀʀɢʜᴀʀᴀʜ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ʟᴀᴀɪʟᴀʜᴀ ɪʟʟᴀʟʟᴀʜ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪɴɪ ʟᴀɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ-ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ. ꜱᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱᴀᴍᴀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ, ʟɪᴅᴀʜɴʏᴀ ᴋᴀᴋᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ᴛᴀᴜʜɪᴅ ɪᴛᴜ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇʙɪɴɢᴜɴɢᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ: ”ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ɪʙᴜ ꜱᴜᴀᴍɪᴍᴜ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʜɪᴅᴜᴘ?” ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: ”ʏᴀ, ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʜɪᴅᴜᴘ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴜᴀ.”

ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ᴍᴇɴʏᴜʀᴜʜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ɪʙᴜ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ: ”ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴇɴᴇᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ, ᴍᴀʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ. ᴅᴀɴ ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴇɴᴇᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴀᴊᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴋᴇᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴏʟᴇʜ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ʜᴀᴛɪɴʏᴀ ʙᴇʀʙɪꜱɪᴋ: ”ʙᴀʀᴀɴɢᴋᴀʟɪ ᴀᴋᴜ ᴅɪᴘᴀɴɢɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʙᴜꜱ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ. ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴏʀᴍᴀᴛ ᴋᴀʟᴀᴜ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴀᴋᴜ, ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴋᴜ ꜱᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ.” ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴛᴏɴɢᴋᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ.

ꜱᴇꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴘɪɴᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ɴᴀʙɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙɴʏᴀ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ɴᴀʙɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ”ᴡᴀʜᴀɪ ɪʙᴜ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ, ᴀᴋᴜ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ. ꜱᴇᴀɴᴅᴀɪɴʏᴀ ɪʙᴜ ʙᴇʀᴅᴜꜱᴛᴀ, ᴡᴀʜʏᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜɴ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴɴʏᴀ. ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ: ”ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴀɴᴀᴋᴍᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ɪᴛᴜ?”

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: ”ʏᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ, ᴀɴᴀᴋᴋᴜ ɪᴛᴜ ʀᴀᴊɪɴ ᴍᴇɴɢᴇʀᴊᴀᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ, ʀᴀᴊɪɴ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴋᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ.” ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ʟᴀɢɪ: ”ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ꜱᴜᴋᴀ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴇɴᴄɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀɴᴀᴋᴍᴜ ɪᴛᴜ? ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴʏᴀ’ᴋɪᴛɪ ʜᴀᴛɪᴍᴜ?”

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: ”ᴍᴇᴍᴀɴɢ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ʜᴀᴛɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ.” ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ʜᴀᴛɪ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: ”ʜᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ, ʜᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ, ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ʜᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀᴋᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪʙᴜ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢɴʏᴀ. ᴄᴜᴍᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴇʀᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀᴋᴜ.”

ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ʟᴀᴀɪʟᴀʜᴀ ɪʟʟᴀʟʟᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋʜɪʀɪ ʜᴀʏᴀᴛɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴅᴏꜱᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɪʙᴜɴʏᴀ. ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ”ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴊᴇʟᴀꜱ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ᴛꜱᴀʙɪᴛ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴅᴏ’ꜱᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ.”

ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙɪʟᴀʟ ᴅᴀɴ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ-ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʟᴀɪɴɴʏᴀ: ”ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴀʟɪᴀɴ ᴄᴀʀɪᴋᴀɴ ᴋᴀʏᴜ ʙᴀᴋᴀʀ. ʜᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴄᴀʀᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ɪɴɪ.” ɪʙᴜ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ: ”ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴘᴀ ᴋᴀʏᴜ ɪᴛᴜ ʏᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ?” ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: ” ʙɪᴀʀ ᴋᴜ ʙᴀ’ᴋᴀʀ ᴅɪᴀ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴᴍᴜ.” ɪʙᴜ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʟᴀɢɪ: ”ᴊᴀ… ᴊᴀ… ᴊᴀɴɢᴀɴ ʏᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ. ᴀᴋᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʀᴇʟᴀ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋᴋᴜ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴀ’ᴋᴀʀ.”

ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ: ”ᴡᴀʜᴀɪ ɪʙᴜ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ, ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱᴇ’ᴋꜱᴀ ᴀʟʟᴀʜ ɴᴀɴᴛɪ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜꜱʏᴀᴛ ʟᴀɢɪ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʟ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ɪɴɢɪɴ ᴅᴏꜱᴀ-ᴅᴏꜱᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴀᴍᴘᴜɴ, ᴍᴀᴋᴀ ᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴʟᴀʜ ᴅɪᴀ. ᴅᴇᴍɪ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀɪᴋᴜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ-ɴʏᴀ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪʙᴀᴅᴀᴛ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ, ᴘᴜᴀꜱᴀ, ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ɢᴜɴᴀɴʏᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴɴʏᴀ.”

ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ɪᴛᴜ , ɪʙᴜ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ”ʏᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ, ᴀᴋᴜ ᴘᴇʀꜱᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛ-ɴʏᴀ, ʙᴇʀꜱᴀᴋꜱɪ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ʀᴀꜱᴜʟ-ɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴀᴜᴍ ᴍᴜꜱʟɪᴍɪɴ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴜʟᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴀɴᴀᴋᴋᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ɪᴛᴜ.”

ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ᴀɢᴀᴋ ʟᴇɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ”ᴡᴀʜᴀɪ ʙɪʟᴀʟ, ᴀᴍᴍᴀʀ ᴅᴀɴ ꜱᴜʜᴀɪʙ, ᴘᴇʀɢɪʟᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛɴʏᴀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɢʜᴀʀɢʜᴀʀᴀʜ ᴀᴊᴀʀɪ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ ʟᴀᴀɪʟᴀʜᴀ ɪʟʟᴀʟʟᴀʜ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋᴇᴍᴀᴀꜰᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ ʟᴀᴀɪʟᴀʜᴀ ɪʟʟᴀʟʟᴀʜ.

ꜱᴇꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ, ᴅᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ʟᴀᴀɪʟᴀʜᴀ ɪʟʟᴀʟʟᴀʜ. ʙɪʟᴀʟ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ ᴊɪʀᴀɴ-ᴊɪʀᴀɴ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴋʜᴜꜱʏᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪᴛᴜ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ ʟᴀᴀɪʟᴀʜᴀ ɪʟʟᴀʟʟᴀʜ. ʙɪʟᴀʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ”ᴡᴀʜᴀɪ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ-ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪᴀɴ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀʟᴀʜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ᴛᴀᴜʜɪᴅ ɪᴛᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴜᴋᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ. ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴɴʏᴀ, ʟɪᴅᴀʜɴʏᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ʙᴇʀᴛᴜᴛᴜʀ.”

ᴀʟQᴀᴍᴀʜ ᴍᴇɴɪɴ’ɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ. ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱ.ᴀ.ᴡ. ᴘᴜɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇɴᴢɪᴀʀᴀʜɪ ᴊᴇɴ’ᴀᴢᴀʜɴʏᴀ. ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴʏᴜʀᴜʜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴɴʏᴀ, ᴍᴇɴɢᴋᴀꜰᴀɴɪɴʏᴀ, ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴀʜʏᴀɴɢᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʙᴜʀᴋᴀɴɴʏᴀ.

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴇɴɢᴜʙ’ᴜʀᴀɴɴʏᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: ”ᴡᴀʜᴀɪ ᴋᴀᴜᴍ ᴍᴜʜᴀᴊɪʀɪɴ ᴅᴀɴ ᴀɴꜱᴀʀ, ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴀᴍᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜᴛᴀᴍᴀᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ, ᴍᴀᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʟᴀ’ᴋɴᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ., ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛ-ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ. ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ. ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴛᴀᴜʙᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ-ɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ. ʀᴇᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇɪʀɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴇᴅᴀ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴀ’ʀᴀʜᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇɪʀɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀ’ʀᴀʜᴀɴ ɪʙᴜ.

ᴍᴀʀɪʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴇᴅʜᴀɪɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴜʜɪ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪꜱᴜᴋᴀɪɴʏᴀ. ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴀʜᴀ ᴍᴜʟɪᴀ, ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴀʜᴀ ᴘᴇᴍᴜʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴀʜᴀ ᴘᴇɴʏᴀʏᴀɴɢ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:harmagidun

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!