Connect with us

#K.DUNIA

[Video]”Ya Allah….Uj1an aku skjp saja dib4ndngkan dengan yang lain,permvdahkn seg4la ‘tanggvngan’ mereka” – Ibu ham1l k0ngsi det1k antara h1dup dan m4ti,nas1hat dia,jang4n takvt intvbasi

Published

on

[Video]”Ya Allah….Uj1an aku skjp saja dib4ndngkan dengan yang lain,permvdahkn seg4la ‘tanggvngan’ mereka” – Ibu ham1l k0ngsi det1k antara h1dup dan m4ti,nas1hat dia,jang4n takvt intvbasi

“ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ… ɪʙᴀʀᴀᴛ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɴᴀꜰᴀꜱ.”

ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ (ɪɴᴛᴜʙᴀᴛᴇᴅ) ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀꜱ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴜᴍᴜʀ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴅɪᴀ ɴᴏᴢᴜʟᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅᴇᴍᴀᴍ ᴅᴀɴ ʙᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ᴄᴀʟɪᴛᴀɴ (ꜱᴡᴀʙ).

“ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀᴍɪʟ 36 ᴍɪɴɢɢᴜ. ᴍᴜʟᴀ-ᴍᴜʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇᴍᴀᴍ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴇᴍᴀᴍ, ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ɢᴇᴊᴀʟᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ʙᴀᴛᴜᴋ. ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴡᴀʙ ᴛᴇꜱᴛ. ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ, ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴀᴍʙᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ.

“ʙɪʟᴀ ꜱᴀʜ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴡᴀᴅ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʜᴀᴍɪʟ. ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ 17 ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ. ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴠɪʀᴜꜱ ᴅᴀʜ ᴍᴇʀᴇʙᴀᴋ ꜱᴇᴊᴀᴜʜ ᴍᴀɴᴀ.

“ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴜᴀᴍɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ. ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ, ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴀᴋᴜᴛ. ꜱᴀʏᴀ ꜰɪᴋɪʀ ᴍᴀᴛɪ ᴊᴇ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴅᴀʀ ʙᴀʟɪᴋ ᴛᴀᴋ? ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴄᴀᴋᴀᴘ 50-50. ꜱᴀʏᴀ ꜰɪᴋɪʀ, ‘ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇ ᴀᴋᴜ ʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ’.

“ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴀʟʟ ꜰᴀᴍɪʟʏ ᴅᴜʟᴜ ᴅᴀɴ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ. ᴍᴀꜱᴀ ᴄᴀʟʟ ꜰᴀᴍɪʟʏ, ꜱᴇᴅɪʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ-ꜱᴀɴɢᴀᴛ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 36 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ.

ɴᴀᴅɪᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴀɴꜱᴜʀ ᴘᴜʟɪʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ʙᴏɴɢꜱᴜɴʏᴀ.

ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ɴᴀᴅɪᴀ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴡᴀᴅ, ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴇꜱᴏᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ.

ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀʏɪɴʏᴀ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ 2.9 ᴋɪʟᴏɢʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ 21 ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ. ʙɪʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ, ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍɪɴɢɢᴜ, ʙᴇʀʙᴇʟᴀꜱ-ʙᴇʟᴀꜱ ʜᴀʀɪ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

“ᴛᴀᴘɪ ᴀʟʟᴀʜ ᴜᴊɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ. ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ… ᴜᴊɪᴀɴ ᴀᴋᴜ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ ꜱᴀᴊᴀ ᴅɪʙᴀɴᴅɪɴɢᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

“ꜱʏᴜᴋᴜʀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ-ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ. ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴜʟᴀ-ᴍᴜʟᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ, ɪɴɢᴀᴛᴀɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ ʙʟᴜʀ, ᴍᴀᴍᴀɪ. ɴᴀᴋ ᴛᴀɪᴘ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴘᴜɴ ᴋᴇɴᴀ ꜰɪᴋɪʀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ. ɴᴏᴍʙᴏʀ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ɪɴɢᴀᴛ. ꜱᴀʏᴀ ᴄᴀʟʟ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴅᴀʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʙᴀʙʏ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ᴅɪꜱᴄᴀᴊ ʜᴀʀɪ ᴋᴇ-10 ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ʙᴀʀᴜ ʙᴀʙʏ ᴋᴇʟᴜᴀʀ,” ᴜᴊᴀʀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ɢᴜᴀ ᴍᴜꜱᴀɴɢ, ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ɪɴɪ.

ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ʙᴏɴɢꜱᴜɴʏᴀ, ʀᴀᴊᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴅᴀɴɪᴀʟ ʀᴀᴊᴀ ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ɴɪᴢᴀᴍ, ɴᴀᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ‘ᴘᴏꜱᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19’ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜᴋ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴅᴀʀ, ᴅᴜᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛɪᴅᴜʀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ… ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀɢᴀ ꜱᴀᴊᴀ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴘᴜʟɪʜ ᴅᴀɴ ꜱɪʜᴀᴛ. ᴄᴜᴍᴀ ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴘᴇɴᴀᴛ ꜱɪᴋɪᴛ.

“ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ɴᴏʀᴍᴀʟ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ.

ɴᴀᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴠɪʀᴀʟ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ. ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ, ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴀʟᴀʜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀᴍᴀ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ.

“ᴜɴᴛᴜᴋ ɪʙᴜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ, ᴄᴇᴘᴀᴛ-ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19. ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴘɪʟɪʜ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴘᴇʀɢɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ, ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ. ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɪᴋʜᴛɪᴀʀ.

“ʙɪʟᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ, ᴋɪᴛᴀ ᴅɪᴘᴀɴᴛᴀᴜ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴇᴊᴀᴜʜ ᴍᴀɴᴀ ᴋᴜᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴇʙᴀᴋ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ, ᴋɪᴛᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀɪꜱɪᴋᴏ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴀᴅɪᴀ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴍᴇʀᴀɪʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ 203,000 ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴛᴏɴᴛᴏɴᴀɴ.

 

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!