Connect with us

#AGAMA

sudah mula untuk ikuti hal4 tujv suami,Bella Astillah ser1ngkali meng4ji smbil ‘dr1ve’,seir1ng ‘h1jrah’ suami tercinta untuk kebaikan akh1rat kelak

Published

on

sudah mula untuk ikuti hal4 tujv suami,Bella Astillah ser1ngkali meng4ji smbil ‘dr1ve’,seir1ng ‘h1jrah’ suami tercinta untuk kebaikan akh1rat kelak

ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ, ʙᴇʟʟᴀ ᴀꜱᴛɪʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍɪ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ ꜱᴇɪʀɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ‘ɪꜱʟᴀᴍɪᴋ’ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ, ᴀʟɪꜰꜰ ᴀᴢɪᴢ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴏ! ᴏɴʟɪɴᴇ, ʙᴇʟʟᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴅᴀʏᴀɴɢ ɴᴀʙᴇʟʟᴀʜ ᴀᴡᴀɴɢ ᴀꜱᴛɪʟʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴀɢᴀᴍᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ᴀʀᴛɪꜱ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴀᴊᴀʀ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʟɪᴍᴀ ʜᴀʙɪʙɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ᴀʀᴛɪꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʟᴀɪɴ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴀᴅᴀ ɢʀᴜᴘ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴄᴀʀɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ. ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴘᴜɴ, ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴊɪ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴀᴍʏʀᴀ ʀᴏꜱʟɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ꜱʜᴏᴏᴛɪɴɢ, ᴛᴇɴɢᴀʜ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ꜱᴏʟᴇᴋ, ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 27 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜᴅᴜᴛ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɢᴇɢᴀʀ ᴠᴀɢᴀɴᴢᴀ ᴍᴜꜱɪᴍ ᴋᴇ-8 (ɢᴠ8) ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴀʟɪꜰꜰ ᴊᴜɢᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ.

“ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴋᴇɴᴀʟ ᴀʟɪꜰꜰ ᴅᴀʀɪ ᴜꜱɪᴀ 18 ᴛᴀʜᴜɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ɴᴀᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.
“ᴀʟɪꜰꜰ ᴍᴀꜱᴜᴋ ɢᴠ8 ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴɪᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴍᴜɴᴄᴜʟᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ. ʙᴇɴᴅᴀ ɪɴɪ ᴛᴀᴋ ɢᴀɴɢɢᴜ ᴘᴜɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɢɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴄᴀᴋᴀᴘ ɪᴛᴜ ɪɴɪ ᴛᴀᴘɪ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴘᴜᴀꜱᴋᴀɴ ʜᴀᴛɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ. ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ʙᴜᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ,” ᴋᴏɴɢꜱɪɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴀʟɪꜰꜰ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴀʟɪꜰꜰ ᴀᴢɪᴢ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ꜰᴀꜱᴀ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴀᴋᴛɪꜰ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴛᴀʙʟɪɢʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:DetikKiniViral

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!