Connect with us

#K.SEDIH

“salam(Al-Fatihah) dari kami kpd abang” – P0lis ded4h ‘apa’ sbnrnya berl4ku,Pem4ndu H0nda C1vic m4ut,ker3ta terpvtus 2

Published

on

“salam(Al-Fatihah) dari kami kpd abang” – P0lis ded4h ‘apa’ sbnrnya berl4ku,Pem4ndu H0nda C1vic m4ut,ker3ta terpvtus 2

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍ4.ᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʜᴏɴᴅᴀ ᴄɪᴠɪᴄ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜɴʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴜᴛvꜱ ᴅᴜᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟ4ɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʟɪɴɢᴋᴀʀᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ 2 (ᴍʀʀ2) ᴘᴀɴᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀ ᴄʜᴇʀᴀꜱ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

40 ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 10.40 ᴘᴀɢɪ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴍᴀʟ4ɴɢᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇʀᴏᴅᴜᴀ ᴍʏᴠɪ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴀᴍᴘᴀɴɢ ᴊᴀʏᴀ, ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ꜰᴀʀᴏᴜᴋ ᴇꜱʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇᴍᴀʟ4ɴɢᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ʏᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀɴᴅᴀɴ ᴋᴇ ᴘᴀɴᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍᴏᴛᴏɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀᴏᴅᴜᴀ ᴍʏᴠɪ.

“ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ʜᴏɴᴅᴀ ᴄɪᴠɪᴄ ʜɪʟ4ɴɢ ᴋᴀᴡ4ʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟ4ɴɢɢᴀʀ ᴘᴇᴍʙᴀʜᴀɢɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅɪ ʟᴏʀᴏɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ.

“ᴀᴋɪʙ4ᴛᴋᴇᴍᴀʟ4ɴɢᴀɴ, ʜᴏɴᴅᴀ ᴄɪᴠɪᴄ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴘᴜᴛᴜꜱ ᴅᴜᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜɴʏᴀ ᴛᴇʀᴄ4ᴍᴘᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴɴʏᴀ. ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ, “ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ꜰᴀʀᴏᴜᴋ, ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ʜᴏɴᴅᴀ ᴄɪᴠɪᴄ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 33 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴅ3ʀᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴘᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴀʜᴜɴ ᴄᴇᴅ3ʀᴀ ᴘ4ʀᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡ4ᴛᴀɴ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴀᴍᴘᴀɴɢ.

“ᴘᴇʀᴏᴅᴜᴀ ᴍʏᴠɪ ɪᴀɪᴛᴜ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 36 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟ4ᴍɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SantaiV1ral

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!