Connect with us

#K.DUNIA

“papa dah takd3 d1k,Sab4r ye” – t4k terl1ntas di fik1ran siapa ak4n jag4 an4k2 mereka nanti,Svami mnyusvl ‘perg1’ slps isteri mnggl 6 hari lalv

Published

on

“papa dah takd3 d1k,Sab4r ye” – t4k terl1ntas di fik1ran siapa ak4n jag4 an4k2 mereka nanti,Svami mnyusvl ‘perg1’ slps isteri mnggl 6 hari lalv

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴊᴜʀᴜᴊᴜᴀɪ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ᴍᴀ ᴜᴛ ꜱᴇɪᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ᴘʀᴇᴠᴇ ʏᴀɴɢ ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴍʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪ ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ 34 ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ-ᴋᴜᴀʟᴀ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʜᴀᴅ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴊᴀᴍ 7.45 ᴍᴀʟᴀᴍ ɪᴛᴜ, ᴍᴏʜᴅ ʀᴏᴢɪᴍɪ ᴅᴀᴜᴅ, 40 ᴅᴀʀɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴜɪᴏʜ ᴘᴏʜ, ᴋᴇᴛᴇʀᴇʜ, ᴍᴀ ᴜᴛ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ, ᴡᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ ᴡᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, 45, ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴀɪᴏʜ ᴄᴇᴅᴇ ʀᴀ ʀɪɴɢᴀɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴀꜱɪʀ ᴘᴜᴛᴇʜ, ᴅᴇᴘᴜᴛɪ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴇᴅɪᴀɴꜱʜᴀ ᴇɴᴅᴀʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀɪᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀɪᴀ ᴋᴇ ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ, ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ʙᴇʀᴛɴᴛᴀɴɢᴀɴ ɢᴀɢᴀɪ ᴅɪᴋᴀᴡᴀɪ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜɴʏᴀ ʟᴀʟᴜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ꜱᴇʙᴇɪᴜᴍ ʙᴇʀᴛᴍʙᴜɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇɪᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ɪᴏʀɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 33 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇ ʀᴀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜʟᴅᴜɴɢ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀʙɢ ᴍɪᴇ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴇɴᴀᴍ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ ᴋ.ᴜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴀʙᴀʜ. ᴍᴏɢᴀ ʀ0ʜɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀʀᴀ ꜱᴏʟɪʜɪɴ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SinarHarian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!