Connect with us

#K.DUNIA

[Video]M0hon d0akan yang terbaik untuk ibu Yatt Hamzah – “Mvngkin terk3na virvs dari cucv”

Published

on

[Video]M0hon d0akan yang terbaik untuk ibu Yatt Hamzah – “Mvngkin terk3na virvs dari cucv”

ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴇᴘᴀꜱ, ᴋᴇᴛᴀʙᴀʜᴀɴ ʏᴀᴛᴛ ʜᴀᴍᴢᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪʙᴜ ᴛᴇʀᴜᴊɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇʟɪᴍᴀ-ʟɪᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ɢᴇᴊᴀʟᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙᴀᴛᴜᴋ, ᴍᴜɴᴛᴀʜ, ᴅᴇᴍᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇꜱᴇᴍᴀ. ʜᴀᴛɪɴʏᴀ ʙᴀʜᴋᴀɴ ʟᴜʟᴜʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢ ɴᴀꜱɪʙ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɢᴀɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴜᴄɪ ʜᴀꜰʏᴀᴀ ᴍᴇᴅɪɴᴀ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴡᴀʀᴅᴇᴅ, ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴋᴜᴍᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀʀᴜ-ᴘᴀʀᴜ ᴋᴀɴᴀɴɴʏᴀ. ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ 3 ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ 2 ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴜʟ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛɴʏᴀ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ʏᴀᴛᴛ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʜᴀʀʏᴀᴛɪ ʜᴀᴍᴢᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴄᴇᴍᴀꜱ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ 3 ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴅɪᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅɪʀɪ. ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇ ɴᴇɢᴀʀᴀ ꜱʏʀɪᴀ ʙᴀɢɪ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ. ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴅᴜɢᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴜᴄɪ ʜᴜᴍᴀɪʀᴀ’ ɪQʟɪᴍᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴛᴜɪꜱʏᴇɴ ᴏɴʟɪɴᴇ. ʏᴀᴛᴛ ᴍᴀʟᴀʜ ᴋᴀɢᴜᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴋᴇɴᴛᴀʟ ꜱɪ ᴄɪʟɪᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 6 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ʏᴀɴɢ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀɪɴᴛᴇʀᴀᴋꜱɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ɢᴜʀᴜ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ.

ʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ɴᴀꜰᴀꜱ ʟᴇɢᴀ, ᴋɪɴɪ ɪʙᴜ ʏᴀᴛᴛ ʜᴀᴍᴢᴀʜ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜɪᴅᴀᴘ ᴄɪʀɪᴛ-ʙɪʀɪᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀɴɢᴋɪᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴄᴜᴄᴜɴʏᴀ. ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀᴄᴜɴᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴊᴇɴɪꜱ ᴠɪʀᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ‘ʀᴏᴛᴀᴠɪʀᴜꜱ‘. ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ ɪᴛᴜ, ʏᴀᴛᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴘᴇꜱᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇʙᴇʀꜱɪʜᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ.

 

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!