Connect with us

#K.DUNIA

[Video]”kalau boleh,dat4nglah ke gerai atuk,bel1 segelas pun takp3″ – Warg4 Em4s 78thngig1h buka ger4i,mari kita sma2 pak4t singg4h mmbeli ‘tit1kpluh’ atuk

Published

on

[Video]”kalau boleh,dat4nglah ke gerai atuk,bel1 segelas pun takp3″ – Warg4 Em4s 78thngig1h buka ger4i,mari kita sma2 pak4t singg4h mmbeli ‘tit1kpluh’ atuk

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀʀ ɪɴɪ, ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴏʀᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʏᴀɴɢ ʜᴀʟᴀʟ. ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴀʀɪ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀɴᴀꜱɪʙ ʙᴀɪᴋ ʟᴀʜɪʀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ. ᴀᴅᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅɪʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ʙᴇʀʜᴇᴍᴘᴀꜱ ᴘᴜʟᴀꜱ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴀɴɢꜱᴜɴɢᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʜᴀʟᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴛɪᴀ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴅɪʀᴜᴍᴀʜ.

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴋᴀʟᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇɴᴀᴛ ʟᴇʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴅᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴅʀᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀɢɪᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴋᴀᴋꜱᴀʜ ᴋᴀᴛᴇʀɪɴɢ ʙᴇꜱᴜᴛ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɢᴇʀᴀɪ ᴛᴇᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ.

ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 78 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ɢɪɢɪʜ ʙᴜᴋᴀ ɢᴇʀᴀɪ

ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇɢɪɢɪʜᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 78 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴀɪʀ ᴛᴇʙᴜ.

ꜱᴀʏᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ɢɪɢɪʜ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ, ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴀʏᴏʜ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴇꜱɪɴ ᴛᴇʙᴜɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴜᴀʟᴀɴ. ᴍᴀʟᴀʜ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅɪʀɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪʙᴀɴᴛᴜ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ.

ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴅᴜɪᴛ

ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴀɪʀ ᴛᴇʙᴜ ᴊᴜᴀʟᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴀʜ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ʟᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ɢᴇʀᴀɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ.

ᴍᴀʀɪ ᴘᴀᴋᴀᴛ-ᴘᴀᴋᴀᴛ ꜱɪɴɢɢᴀʜ

ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇʜᴀʀɪ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʀɪʙᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴛᴜꜱᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪᴍᴜʀᴀʜᴋᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴅᴏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅɪᴍᴜʀᴀʜᴋᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:IMuslimNetwork

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!