Connect with us

#K.SEDIH

“Tunggu kami di Svrga duh4i isteri dan ankku” – Isteri dan an4k mnggal akibt kmlngan jal4n raya,Suami sed1h tk trkata,Al-Fatihah

Published

on

“Tunggu kami di Svrga duh4i isteri dan ankku” – Isteri dan an4k mnggal akibt kmlngan jal4n raya,Suami sed1h tk trkata,Al-Fatihah

ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ: ᴛɪɢᴀ ʟɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴍᴀ ᴜᴛ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɢɪ ᴄᴇᴅᴇ ʀᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʙɪᴛ ᴅᴜᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ-ᴍᴀʀᴀɴ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴘᴜꜱʟɴɢᴀɴ ᴜ ʙᴀᴛᴜ 3, ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴜᴛɪʜ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ɪᴀʟᴀʜ ᴀᴅᴢᴀʀᴜʟ ꜰᴀᴅᴢʟɪᴇ ᴀʜᴍᴀᴅ ʀᴏᴋɪ 33, ᴀᴢᴜʀᴀ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ, 32 ᴅᴀɴ ɴᴜʀ ɪᴢᴀʀᴀ ᴀʟ ᴀɪꜱʜᴀʜ, 5.

ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴇʀᴄᴇᴅ ᴇʀᴀ, ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀɪʀᴜꜱ ᴍᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ , 40; ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴀʟ ʜᴀꜰɪᴢ ɪᴋʀᴀᴍ ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀɪʀᴜꜱ, 11; ɴᴜʀᴜʟ ᴀʟ ᴀᴢɪᴀɴᴀ ᴀꜱʜɪᴋɪɴ, 10 ᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴀʟ ᴀʟɪꜰ ɪᴋᴍᴀʟ, 9.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜ ᴀꜱᴀᴀɴ ᴛʀᴀꜰɪᴋ ᴘᴀʜᴀɴɢ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴋᴀᴍᴀʀᴜʟᴢᴀᴍᴀɴ ᴊᴜꜱᴏʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴀᴅᴀ 11.30 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ɪꜱᴡᴀʀᴀ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ᴀᴅᴢᴀʀᴜʟ ꜰᴀᴅᴢʟɪᴇ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ɢᴀᴍʙᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀ ᴋᴇ ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ, ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʜɪɪᴀɴɢ ᴋᴀᴡᴀɪᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɢᴇꜱᴇɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ꜱᴀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀɪʀᴜꜱ, ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

“ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇɪᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀ ʙᴀꜱ ᴋᴇ ʙᴀʜᴜ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴇɪᴀʜ ᴋɪʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ɪꜱᴡᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴀ ᴋᴀʀ.

“ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴍᴀ ᴜᴛ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ɪꜱᴡᴀʀᴀ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴛᴇʀʙᴀ ᴋᴀʀ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ʙᴅᴀɴ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴅᴜᴀ ᴘᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢ ᴘʀᴏᴛᴏɴ ꜱᴀɢᴀ, ᴀᴢᴜʀᴀ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ᴅᴀɴ ɴᴜʀ ɪᴢᴀʀᴀ ᴀʟ ᴀɪꜱʜᴀʜ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇ ʀᴀᴀɴ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀɪᴀ.

“ᴍɴɢꜱᴀ ᴄᴇᴅ ᴇʀᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴀᴍᴘᴜᴀɴ ᴀꜰᴢᴀɴ (ʜᴛᴀᴀ), ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴡᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴍᴀʀᴜʟᴢᴀᴍᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀᴋꜱɪ ᴀᴡᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇ.ꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇ.ꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴋꜱʏᴇɴ 41(1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ (ᴀᴘᴊ) 1987.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴᴏʟᴏɴɢ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ 0ᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴘᴀʜᴀɴɢ), ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴀʙᴅᴜʟ ɢʜᴀɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 16 ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢ ᴏᴛᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴀɪᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ (ʙʙᴘ) ɪɴᴅᴇʀᴀ ᴍᴀʜᴋᴏᴛᴀ, ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴛᴀꜱ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 11.34 ᴍᴀʟᴀᴍ.

“ᴋᴇᴋᴜ ᴀᴛᴀɴ ʟᴏɢɪꜱᴛɪᴋ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴊɴᴛᴇʀᴀ ꜰʀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴊɴᴛᴇʀᴀ ᴇᴍʀꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴛᴀʙᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!