Connect with us

#AGAMA

“Kekvasaan Allah,Masa mnggl jas4d sngat cantik bagai memakai pr0duk kecant1kan” – ‘Rez3ki’ Allah itu pasti cuma kita tk thu bila dan tmpt shja

Published

on

“Kekvasaan Allah,Masa mnggl jas4d sngat cantik bagai memakai pr0duk kecant1kan” – ‘Rez3ki’ Allah itu pasti cuma kita tk thu bila dan tmpt shja

ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴍʙᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ, ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ. ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟɪᴍᴘᴀʜᴀɴ, ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ʏᴀ, ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴀʟʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴀꜱᴛɪ. ᴄᴜᴍᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪʀᴀ ᴜꜱɪᴀ, ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ

ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴜᴍʀᴀʜ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴅɪꜱᴀʏᴀɴɢɪ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴋᴀɴ ʜɪʟᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ. ʟᴀɪɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴄᴀʀᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴜᴊɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɪɴ ꜱᴜꜰꜰɪᴀɴ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇ ᴊᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢ ɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟɪɴɢᴋᴜɴɢᴀɴ ᴜᴍᴜʀ 5 ʙᴜʟᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ 9 ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴀᴅɪᴋ ᴀʀ ᴡᴀʜ ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴋɪꜱᴀʜ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴀʀ ᴡᴀʜ.

ᴀꜱᴀʟɴʏᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴘᴇ ɴᴀᴛ. ᴅᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ, ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴋᴇ ʙᴀꜱ ᴛᴀɴɢᴀɴ. ᴋᴇ ʙᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀᴍᴀᴛ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴊᴀɢᴀ ᴅᴀʀɪ ᴛɪᴅᴜʀ ᴊᴀᴍ 12 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇ ᴊᴜᴛᴋᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇ ʙᴀꜱ ᴛᴀɴɢᴀɴ.

ɪʙᴜ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴍᴇɴʏᴜʀᴜʜ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀɴʏᴀ ᴋᴇ ᴋʟɪɴɪᴋ. ᴛᴀᴘɪ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ ʙᴀᴅᴀɴ ᴀʀ ᴡᴀʜ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʟ3ᴍᴀʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀʀ ᴡᴀʜ ʙᴀᴡᴀ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ. ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴘ3ɴɢꜱᴀɴ. ᴊᴀɴᴛᴜɴɢɴʏᴀ ᴛᴇʀ ʜᴇɴᴛɪ ʟᴀʟᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴀʀ ᴡᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪʀᴀꜱᴀɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ. ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀꜱᴜ ɴɢᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇ ʟᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴛᴜᴀɴʏᴀ. ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢ ɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ʟɪᴍᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜɴᴀᴛ ᴅʜᴜʜᴀ. ᴀᴅɪᴋ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ᴡᴀᴊᴀʜ ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀꜱɪʜ ʙᴇʀꜱᴇʀɪ-ꜱᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ ᴀʀ ᴡᴀʜ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴘᴏꜱᴛ ᴍᴏʀᴛᴇᴍ, ᴅɪᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴀ ꜰᴀɴᴋᴀɴ.

ᴋᴀᴋᴀᴋ ɪᴘᴀʀ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴡᴀᴊᴀʜ ᴀʀ ᴡᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴄᴀɴᴛɪᴋ ɪʙᴀʀᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ꜰᴏᴜɴᴅᴀᴛɪᴏɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴋᴀ ꜰᴀɴᴋᴀɴ. ᴀᴅɪᴋ ᴀʀ ᴡᴀʜ ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ ᴋᴏʟᴇꜱᴛʀᴏʟ ᴅᴀɴ ᴏɴ ᴍᴇᴅɪ ᴄɪɴᴇ. ᴛᴀᴘɪ ᴀʀ ᴡᴀʜ ꜱᴛᴏᴘ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴜʙᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪɢᴀ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ, ʙᴀʀᴜ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴜʙᴀᴛ. ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴛᴇʀꜱᴜᴍ ʙᴀᴛ 100%.” ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀꜱᴇᴅᴀʀ ᴅᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ɪɴꜱᴀꜰ. ᴘᴇɴᴛɪɴɢɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴇᴅɪᴄᴀʟ ᴄʜᴇᴄᴋᴜᴘ ᴅᴀɴ ʙʟ0ᴏᴅ ᴛᴇꜱᴛ ʙᴇʀᴋᴀʟᴀ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴋɪᴛᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ꜱɪʜᴀᴛ, ꜱʟɪᴍ ʙᴏᴅʏ, ʙᴇʀꜱᴜᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ ᴛᴀᴘɪ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛɴʏᴀ.

ʜᴀʙʟᴜ ᴍɪɴᴀʟʟᴀʜ, ʜᴀʙʟᴜ ᴍɪɴᴀɴɴᴀꜱ. ᴊᴀɢᴀ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ, ᴊᴀɢᴀ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ. ᴍᴏɢᴀ-ᴍᴏɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴏʟᴇʜ ᴋʜᴜꜱɴᴜʟ ᴋʜᴏᴛɪᴍᴀʜ-ᴘᴇɴɢᴀᴋʜɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ. ᴀᴡᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴇᴊᴀʟᴀ ꜱᴀ ᴋɪᴛ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ. ᴜꜱɪᴀ ᴍᴜᴅᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇɴʏᴀ ᴋɪᴛ. ᴛᴇɴᴀɴɢʟᴀʜ ᴀʀ ᴡᴀʜ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ.. ᴘᴇʀɢɪɴʏᴀ ᴅɪ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴊᴜɢᴀ. ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʜɪᴅᴜᴘ, ᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ. ᴀʟꜰᴀᴛɪʜᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Coret4nNasih4t

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!