Connect with us

#K.SEDIH

[Video]”ak4n aku jga adik2,itu aman4h aku pda ibu” – ibv tvnggal 3 ank dig1lis l0ri,ank yg leb1h tva akan mnjd pnggnti jga an4k yg msih kcil

Published

on

[Video]”ak4n aku jga adik2,itu aman4h aku pda ibu” – ibv tvnggal 3 ank dig1lis l0ri,ank yg leb1h tva akan mnjd pnggnti jga an4k yg msih kcil

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ʟᴀʟᴜ ʟɪɴᴛᴀꜱ ᴅɪ ʟᴇʙᴜʜ ʀᴀʏᴀ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴇꜱɪ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇꜱᴀᴋ ᴇᴋᴏʀᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜɴʏᴀ ɴᴀʜᴀꜱ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ, ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ᴘᴇʀɢɪɢɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴛᴇʀɢᴇꜱᴇʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴏʀɪ 3 ᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴀᴊᴀʟ ᴅɪɢɪʟɪꜱ. ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ʟᴏʀɪ ᴘᴜʟᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ᴋᴇʟɪʙᴀᴛ ᴍᴏᴛᴏʀ ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴜᴛᴇʀɪ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴡᴀɴ ɴᴜʀꜰᴀʀᴀʜɪɴ ʙɪɴᴛɪ ᴍᴏʜᴅ ʀᴀᴅᴢɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴏʀʙᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴀʜᴀꜱ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʙᴀɪᴋ. ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ɴᴜʀꜰᴀʀᴀʜɪɴ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ɴᴀɪᴋ ᴍᴏᴛᴏʀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɪʀɪᴍᴋᴀɴ ʜᴀᴅɪᴀʜ ꜱᴇᴍᴘᴇɴᴀ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ʙᴀʏɪɴʏᴀ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀʀᴜ ʙᴇʀᴄᴀᴅᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴜɴɪᴏɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴜᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀᴋᴇᴅᴜ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀᴋʜᴀʙᴀʀᴀɴ ᴅᴜᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ 3 ᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍᴀʜ ɴᴜʀꜰᴀʀᴀʜɪɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʜᴜᴋᴍ ʙᴀɢɪ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴏꜱᴛᴍᴏʀᴛᴇᴍ ᴅᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19. ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ᴘᴇʀɢɪɢɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀᴋ ᴄɪᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴅᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇɴɢᴇʙᴜᴍɪᴀɴ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀꜱᴀʀ ɴᴀɴᴛɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʙᴀꜱʏᴇʀ ʀᴏꜱʟᴇᴇ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ 3 ᴢᴜʀɪᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!